Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van camrelizumab of placebo toegevoegd aan eerstelijns chemotherapie voor R/M nasofarynxcarcinoom


Prof. Li ZhangIn een fase 1-studie is bemoedigende activiteit gezien van camrelizumab in combinatie met gemcitabine en cisplatine als eerstelijns behandeling voor recidiverend of metastatisch nasofarynxcarcinoom (R/M NPC). De multicenter fase 3-studie CAPTAIN-1st in China heeft camrelizumab versus placebo toegevoegd aan eerstelijns gemcitabine plus cisplatine voor R/M NPC geëvalueerd. Prof. Li Zhang (Sun Yat-sen Universiteit, Guangzhou) en collega’s publiceren een interimanalyse van de studie in The Lancet Oncology.1

CAPTAIN-1st werd uitgevoerd in 28 centra. De studie includeerde patiënten met niet-eerder behandeld R/M NPC, in de leeftijd van 18 tot en met 75 jaar, en met een ECOG performance status 0 of 1. De patiënten werden gerandomiseerd naar zes drie-weekse cycli intraveneus camrelizumab 200 mg op dag één (n=134) of placebo (n=129), beide toegevoegd aan gemcitabine plus cisplatine, en na zes cycli gevolgd door camrelizumab of placebo onderhoudstherapie tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt was centraal-beoordeelde progressievrije overleving, met p=0,0086 als criterium voor significantie bij de interimanalyse.

Op het moment van de interimanalyse, negentien maanden na inclusie van de eerste patiënt en zeven maanden na inclusie van de laatste patiënt, was de mediane PFS 9,7 maanden in de camrelizumabgroep versus 6,9 maanden in de placebogroep (HR 0,54; p=0,0001). De meest-gerapporteerde graad 3 of hoger adverse events waren afname van leukocytengetal (66% van de patiënten in de camrelizumabgroep versus 70% in de placebogroep), afname van neutrofielengetal (64% versus 66%), anemie (40% versus 44%), en afname van trombocytengetal (40% versus 40%). Ernstige AEs werden gerapporteerd voor 44% versus 40%, en behandelings-gerelateerd overlijden in vier patiënten versus één.

De onderzoekers concluderen dat camrelizumab plus gemcitabine en cisplatine een nieuw standaard-behandeling zou kunnen zijn voor niet-eerder behandeld R/M NPC.

1.Wang Y, Qu S, Li J et al. Camrelizumab versus placebo in combination with gemcitabine and cisplatin as first-line treatment for recurrent of metastatic nasopharyngeal carcinoma (CAPTAIN-1st): a multicentre, randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The phase 3 CAPTAIN-1st study, at 28 hospitals in China, randomized patients with previously untreated recurrent of metastatic nasopharyngeal carcinoma to camrelizumab or placebo, added to six cycles of gemcitabine-cisplatin chemotherapy, followed by camrelizumab or placebo maintenance therapy. The primary endpoint was progression-free survival per independent review committee. Median PFS was 9.7 months with camrelizumab versus 6.9 months with placebo (HR 0.54; p=0.0002).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren