Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde studie van intraveneuze versus intraperitoneale chemotherapie plus bevacizumab voor gevorderd ovariumcarcinoom


Prof. Joan WalkerEen multicenterstudie in de Verenigde Staten vergeleek twee regimes van intraperitoneale (IP) chemotherapie plus bevacizumab voor nieuw-gediagnostiseerd gevorderd ovariumcarcinoom met het referentieregime van intraveneuze (IV) chemotherapie plus bevacizumab. Prof. Joan Walker (University of Oklahoma, Oklahoma City) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1 De patiënten werden gerandomiseerd naar zes cycli IV paclitaxel plus IV carboplatine (IV-carboplatine arm), zes cycli IV paclitaxel plus IP carboplatine (IP-carboplatine arm), of zes cycli IV paclitaxel plus IP cisplatine en IP paclitaxel (IP-cisplatine arm). Alle patiënten kregen IV bevacizumab iedere drie weken vanaf cyclus 2 tot en met cyclus 22. Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving.

De studie includeerde 1560 patiënten. De mediane follow-up was 84,8 maanden. De mediane PFS was 24,9 maanden in de IV-carboplatine arm; 27,4 maanden in de IP-carboplatine arm; en 26,2 maanden in de IP-cisplatine arm. Voor de subgroep van 1380 patiënten met stadium II/III ziekte en residuele ziekte 1 cm of kleiner was de mediane PFS in de drie groepen 26,9 maandne; 28,7 maanden; en 27,8 maanden. Voor de subgroep van patiënten met stadium II/III ziekte zonder residuele ziekte was de mediane PFS in de drie groepen 35,9 maanden; 38,8 maanden; en 35,5 maanden. De mediane overall survival in de drie groepen was 75,5 maanden; 78.9 maanden; en 72,9 maanden onder alle patiënten en 98,8 maanden; 104,8 maanden; en niet-bereikt onder patiënten met stadium II/III ziekte zonder residuele ziekte. De FACT-neurotoxiciteits scores verschilden niet signficant tussen de armen, maar de gemiddelde Trial Outcome Index van FACT-Ovary score was slechter in de IP-cisplatine arm dan in de beide andere armen.

De onderzoekers concluderen dat de duur van de PFS niet langer was met de beide IP-armen dan met de referentie IV carboplatine arm.

1.Walker JL, Brady MF, Wenzel L et al. Randomized trial of intravenous versus intraperitoneal chemotherapy plus bevacizumab in advanced ovarian carcinoma: an NRG Oncology/Gynecologic Oncology Group study. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A multicenter study in the USA compared two intraperitoneal chemotherapy regimens with standard intravenous carboplatin regimen, all combined with intravenous bevacizumab, for advanced ovarian cancer. The duration of PFS was not significantly increased with either IP regimen. The tolerability of the IP cisplatin regimen was worse compared to the other regimens.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren