Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nieuws

Rol van defensieve informatieverwerking in deelname aan CRC-screening op bevolkingsniveau (0)
2023-02-06 16:00   ( Nieuws )
Tags:  DIP uptake of FIT-screening
Dr. Nicholas ClarkeWereldwijd blijft deelname aan de screening op colorectaalcarcinoom (CRC) laag, ondanks de beschikbaarheid van thuis uit te voeren testen en talrijke interventies die tot doel hebben de deelname te verhogen. Een cross-sectionele studie in Dublin (Ierland) heeft de rol onderzocht die defensive information processing (DIP) speelt bij de keus om al of niet deel te nemen aan de FIT-screening. Dr. Nicholas Clarke (Dublin City University) en collega’s publiceren de studie in Cancer.1

De studie includeerde inwoners van een wijk in Dublin die waren uitgenodigd deel te nemen aan FIT-screening (n=7476). Al deze bewoners kregen vragenlijsten toegezonden. Na twee reminders waren antwoorden ontvangen van 1988 deelnemers aan de FIT-screening (responspercentage 53%) en 311 niet-deelnemers (8%). De vragenlijsten hadden betrekking op zeven subschalen van de DIP, waaronder informatievermijden (‘ik kijk nooit naar TV-programma’s over kanker’), opt-out gedrag (‘ik ga niet naar een dokter tenzij er iets ernstigs aan de hand is’), en counterarguing (‘ik kan nu eenmaal niet alle aanbevelingen opvolgen, dan had ik dagwerk’). In een model met correctie voor sociaal-demografische factoren waren hogere scores op alle DIP-domeinen significant geassocieerd met lagere deelname aan de screening. In een model met verdere correctie voor gedragsfactoren waren de DIP-subdomeinen ontkenning van urgentie (‘ik wacht met testen tot ik het minder druk heb’ OR 0,53; p<0,001) en jezelf uitzonderen (‘ik hoef me niet te laten screenen want ik heb geen klachten’; OR 0,80; p<0,001) onafhankelijk voorspellend voor niet-deelname aan de screening.

De onderzoekers concluderen dat de studie suggereert dat DIP een barrière kan zijn voor deelname aan FIT-screening.

1.Clarke N, Hayes L, McQueen A et al. Role of defensive information processing in population-based colorectal cancer screening uptake. Cancer 2023; epub ahead of print

Summary: A cross-sectional survey among Irish individuals invited to participate in FIT-screening for colorectal cancer found that defensive information processing was a barrier to screening uptake. Two suppression barriers, namely denying the immediacy to be tested and self-exempting oneself from screening, may be promising targets for future interventions to improve uptake.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Denemarken-brede patiënt-controlestudie van associatie van gebruik van methotrexaat met risico van huidmaligniteiten (0)
2023-02-06 14:30   ( Nieuws )
Tags:  skin cancer risk methotrexate
Dr. Sam PolesieDe prospectieve gerandomiseerde Cardiovascular Inflammation Reduction Trial (2019) onderzocht of methotrexaat (MTX) beschermt tegen recidiverende cardiovasculaire ziekte. Dit bleek niet het geval te zijn, maar er was wel een verhoogd risico van huidmaligniteiten in de MTX-groep (HR 2,1; 95%-bti 1,3-3,3). Een patiënt-controlestudie in Denemarken heeft de associatie tussen MTX en het risico van huidmaligniteiten nader onderzocht. Dr. Sam Polesie (Universiteit van Gothenburg, Zweden) en collega’s publiceren de studie in het British Journal of Cancer.1

In Deense registraties identificeerden de onderzoekers patiënten met incident basaal celcarcinoom (BCC; n-131.447), cutaan squameus celcarcinoom (cSCC; n=18.661), en cutaan maligne melanoom (n=26.068) tussen begin 2004 en eind 2018. Voor elke patiënt werden tien voor geslacht en geboortejaar gematchte controlepersonen geïncludeerd. De figuur laat zien dat ooit-gebruik van MTX vergeleken met nooit-gebruik geassocieerd was met verhoogd risico van BCC (aOR 1,29; 95%-bti 1,20-1,38), cSCC (1,61; 1,37-1,89) en CMM (1,35; 1,13-1,61), en dat deze risicoverhoging voor BCC en cSCC doseringsafhankelijk was (cumulatief 2,5 g MTX komt overeen met ongeveer 2,7 jaar behandeling met onderhoudsdosering 2,5 mg per dag). Deze associaties werden niet gezien als alleen patiënten met psoriasis in de analyses werden betrokken.

De onderzoekers concluderen dat gebruik van MTX doseringsafhankelijk geassocieerd was met risico’s van BCC en cSCC.

1.Polesie S, Gillstedt M, Schmidt SAJ et al. Use of methotrexate and risk of skin cancer: a nationwide case-control study. Br J Cancer 2023; epub ahead of print

Summary: A nationwide Danish case-control study found that ever compared with never use of methotrexate was associated increased risk of basal cell carcinoma, cutaneous squamous cell carcinoma, and cutaneous malignant melanoma. For BCC and cSCC the ORs increased with higher cumulative doses.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Netwerk meta-analyse van eerstelijns ICI-chemotherapie combinaties voor extensief-stadium kleincellig longcarcinoom (0)
2023-02-06 13:00   ( Nieuws )
Tags:  ES-SCLC first-line combinations of immune checkpoint inhibitors and chemotherapy
Er is geen duidelijkheid over de veiligheid en relatieve werkzaamheid van verschillende combinaties van immuuncheckpointremmers (ICIs) met chemotherapie als eerstelijns behandeling voor extensief-stadium kleincellig longcarcinoom (ES-SCLC). Een netwerk meta-analyse van fase 3-studies heeft verschillende combinaties vergeleken. Dr. Fang Wu (Centraal-Zuidelijke Universiteit, Changsha, China) en collega’s publiceren de analyse in Lung Cancer.1

In de literatuur vonden de onderzoekers zes voor het onderwerp relevante studies, met tezamen 3662 patiënten. Vergeleken met alleen chemotherapie waren combinaties van ICI met chemotherapie geassocieerd met betere progressievrije overleving en overall survival. Onder de verschillende ICI-chemotherapie combinaties waren adebrelimab plus chemotherapie (versus alleen chemotherapie HR 0,67; 95%-bti 0,54-0,83) en serplilumab-chemotherapie (0,68; 0,48-0,86) geassocieerd met betere PFS; terwijl adebrelimab-chemotherapie (0,72; 0,58-0,90), atezolizumab-chemotherapie (0,76;0,60-0,96), durvalumab-chemotherapie (0,75; 0,62-0,91), en serplulimab-chemotherapie (0,63; 0,49-0,82) vergelijkbare OS-associaties hadden. Er waren geen verschillen tussen de combinaties in frequentie van graad 3 of hoger adverse events.

De onderzoekers concluderen dat serplulimab-chemotherapie en adebrelimab-chemotherapie de beste werkzaamheid hadden als eerstelijns behandelingen voor ES-SCLC.

1.Wang S, Li Y, Liu Z et al. Efficacy and safety of first-line immune checkpoint inhibitors combined with chemotherapy for extensive-stage small cell lung cancer: a network meta-analysis. Lung Cancer 2023.02.003

Summary: Network meta-analysis of six randomized controlled phase 3 trials found that among first-line combinations for extensive-stage small cell lung cancer, serplulimab plus chemotherapy and adebrelimumab plus chemotherapy had better efficacy and safety compared with other ICI-chemotherapy combinations.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 2-studie van adjuvant icotinib versus observatie na complete resectie van EGFR-gemuteerd stadium IB NSCLC (0)
2023-02-05 16:00   ( Nieuws )
Tags:  GASTO1003 trial stage IB NSCLC adjuvant icotinib
Prof. Si-Yu WangEr zijn toenemende aanwijzingen voor activiteit van EGFR-TKIs na resectie van vroeg-stadium niet-kleincellig longcarcinoom. De gerandomiseerde fase 2-studie GASTO1003 van Sun Yat-sen University Cancer Center (Guangzhou, China) heeft adjuvant icotinib vergeleken met observatie na complete resectie van EGFR-gemuteerd stadium IB NSCLC. Prof. Si-Yu Wang en collega’s publiceren de studie in eClinicalMedicine.1

De studie includeerde 128 patiënten, die werden gerandomiseerd naar adjuvant icotinib (125 mg driemaal daags voor de duur van een jaar; n=63) of observatie (n=65). Het primaire eindpunt was percentage ziektevrije patiënten na drie jaar. De mediane follow-up was 39,9 maanden. Deze figuur laat zien dat het drie-jaars DFS-percentage 96,1% bedroeg in de icotinibgroep versus 84,0% in de observatiegroep (HR 0,23; p=0,013). Ook de CNS-ziektevrije overleving was significant beter in de icotinibgroep. De overall survival-data waren op het moment van de nu gepubliceerde analyse nog immatuur, met drie overleden patiënten in de observatiegroep. In de icotinibgroep werden graad 3 of hoger adverse events gezien in vier patiënten (6,3%).

De onderzoekers concluderen dat adjuvant icotinib na complete resectie van EGFR-gemuteerd stadium IB NSCLC resulteerde in verbetering van het drie-jaars DFS-percentage, met manageable veiligheid.

1.Ou W, Wang B-X, Zhu T-F et al. Adjuvant icotinib versus observation in patients with completely resected EGFR-mutated stage IB NSCLC (GASTO1003, CORIN): a randomised, open-label, phase 2 trial. eClinMed.2023.101839

Summary: The randomized phase 2 GASTO1003 trial at Sun Yat-sen University Cancer Center (Guangzhou, China) compared icotinib versus observation after complete resection of EGFR-mutated stage IB non-small cell lung cancer. The icotinib group had significantly longer disease-free survival as well as CNS disease-free survival than the observation group. Grade 3 or higher adverse events occurred in 6.3% of the patients in the icotinib group.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multicenter fase 2-studie van camrelizumab plus apatinib voor recidiverend of metastatisch nasofarynxcarcinoom (0)
2023-02-05 14:30   ( Nieuws )
Tags:  R M NPC camrelizumab plus apatinib
Prof. Ming-Yuan ChenEr zijn aanwijzingen voor synergie van immuuncheckpointremmers en antiangiogene middelen in de behandeling van maligniteiten. Een multicenter fase 2-studie in China heeft de werkzaamheid van de combinatie van camrelizumab en apatinib voor recidiverend of metastatisch nasofarynxcarcinoom (R/M NPC) geïnventariseerd. Prof. Mingyuan Chen (Sun Yat-sen University Cancer Center; Guangzhou) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 58 patiënten die tenminste één eerdere lijn systemische therapie hadden gekregen voor R/M NPC. De patiënten kregen camrelizumab 200 mg iedere drie weken plus apatinib 250 mg eens per dag. Het primaire eindpunt was objective response rate. De mediane follow-up was 12,4 maanden (range 2,1-19,9). De figuur laat zien dat objectieve respons werd gezien in 65,5% van de patiënten (95%-bti 51,9-77,5) en ziektecontrole in 86,2% (74,6-93,4). De mediane duur van respons werd niet bereikt, en de mediane progressievrije overleving was 10,4 maanden (95%-bti 7,2-13,6). Graad 3 of hoger treatment-related adverse events werden gezien in 58,6% van de patiënten, resulterend in discontinuering van apatinib voorafgaand aan progressie van de ziekte in 27,6%. De meest-waargenomen complicatie onder deze patiënten was nasofarynx-necrose.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van camrelizumab en apatinib veelbelovende antitumorwerkzaamheid had onder patiënten met R/M NPC.

1.Ding X, Zhang W-J, You R et al. Camrelizumab plus apatinib in patients with recurrent or metastatic nasopharyngeal carcinoma: an open-label, single-arm, phase II study. J Clin Oncol 2023; epub ahead of prit

Summary: A phase 2 study in China evaluated the combination of camrelizumab and apatinib for recurrent or metastatic nasopharyngeal carcinoma. The combination had antitumor activity, with objective response rate 65.5% and disease control rate 86.2%.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Vijf-jaars update van KEYNOTE-407: eerstelijns pembrolizumab plus chemotherapie voor metastatisch sqNSCLC (0)
2023-02-05 13:00   ( Nieuws )
Tags:  KEYNOTE-407 metastatic squamous non-small cell lung cancer
Prof. Silvia NovelloDe multinationale fase 3-studie KEYNOTE-407 randomiseerde patiënten met niet-eerder behandeld metastatisch squameus niet-kleincellig longcarcinoom (msqNSCLC) 1:1 naar toevoeging van pembrolizumab (n=278) of placebo (n=281) aan vier cycli chemotherapie (carboplatine plus paclitaxel/nab-paclitaxel) gevolgd door pembrolizumab of placebo voor ten hoogste 35 cycli. In 2018 is gepubliceerd dat met mediaan 7,8 maanden follow-up de progressievrije overleving en overall survival significant langer waren in de pembrolizumabgroep dan in de placebogroep. Prof. Silvia Novello (Universiteit van Turijn, Italië) en collega’s publiceren in het Journal of Clinical Oncology lange-termijn resultaten van de studie.1Op het moment van de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 56,9 maanden. Het vijf-jaars OS-percentage was 18,4% in de pembrolizumabgroep versus 9,7% in de placebogroep (HR 0,71; 95%-bti 0,59-0,85). De PFS-HR was 9,62 (95%-bti 0,52-0,74). De toxiciteit van pembrolizumab was manageable. Onder de 55 patiënten die 35 cycli pembrolizumab voltooiden was de objective response rate 90,9%, en het drie-jaars OS-percentage na voltooiing van pembrolizumab 69,5%.

De onderzoekers concluderen dat eerstelijns pembrolizumab plus chemotherapie, vergeleken met placebo plus chemotherapie, voor msqNSCLC resulteerde in tenminste vijf jaar aanhoudend PFS- en OS-profijt.

1.Novello S, Kowalski DM, Luft A et al. Pembrolizumab plus chemotherapy in squamous non-small-cell lung cancer: 5-year update of the phase III KEYNOTE-407 study. J Clin Oncol 2023; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 KEYNOTE-407 trial randomized patients with previously untreated, metastatic squamous non-small lung cancer to addition of pembrolizumab versus placebo to four chemotherapy cycles, followed by pembrolizumab or placebo. Five-year update of the study showed that pembrolizumab plus chemotherapy continued to provide a clinically meaningful survival benefit with manageable safety compared with placebo plus chemotherapy.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Associatie van anthracyclinebehandeling met hartfalen onder patiënten met mammacarcinoom of lymfoom (0)
2023-02-04 16:00   ( Nieuws )
Tags:  anthracyclines for breast cancer or lymphoma heart failure risk
Dr. Hector VillarragaAnthracyclinebehandeling is geassocieerd met verhoogd risico van congestief hartfalen (CHF). De lange-termijn cumulatieve incidentie van CHF na anthracyclinebehandeling op bevolkingsniveau is niet goed gedefinieerd. Een retrospectieve bevolkings-gebaseerde patiënt-controlestudie in Olmsted County (Minnesota) heeft deze incidentie geïnventariseerd. Dr. Hector Villarraga (Mayo Clinic, Rochester MN) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

De studie includeerde 812 patiënten met een diagnose mammacarcinoom of lymfoom tussen begin 1985 en eind 2010. De patiënten werden 1:1,5 voor leeftijd, geslacht, en comorbiditeiten gematcht met gezonde controlepersonen (n=1384). Het primaire eindpunt was nieuw-ontstaan CHF. De mediane follow-up was 8,6 jaar in de groep patiënten met maligniteiten en 12,5 jaar in de controlegroep. Deze figuur laat zien dat het risico van CHF hoger was onder de patiënten met mammacarcinoom of lymfoom dan onder de controlepersonen (na correctie voor diabetes, hypertensie, coronaire slagaderziekte, hyperlipidemie, obesitas en roken HR 2,86; p<0,001). Deze figuur laat zien dat het risico van CHF verder verhoogd was onder patiënten die met anthracycline waren behandeld (HR 3,25; p<0,001 maar was niet verhoogd onder patiënten die niet met anthracycline waren behandeld (HR 1,78; p=0,14). Het CHF-risico was in de anthracycline-behandelde groep al na het eerste jaar van de follow-up verhoogd, en bleef verhoogd tijdens de gehele follow-up.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met mammacarcinoom of lymfoom, anthracyclinebehandeling geassocieerd was met meer dan verdubbeld cumulatief CHF-risico over een periode van vijftien jaar.

1.Larsen CM, Garcia Arango M, Dasari H et al. Association of anthracycline with heart failure in patients treated for breast cancer or lymphoma, 1985-2010. JAMA Network Open 2023;6:e2254669

Summary: A retrospective case-control study of patients with breast cancer or lymphoma in Olmsted County, Minnesota, found that among patients with cancer treated with anthracycline, the cumulative incidence of CHF was 7.4% over 15 years, more than two times higher than in matched controls. The cumulative incidence of CHF in a subgroup of cancer patients not treated with anthracyclines was not significantly higher than in matched controls.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 2-studie van eerstelijns camrelizumab plus pemetrexed en carboplatine voor nsqNSCLC met hersenmetastasen (0)
2023-02-04 14:30   ( Nieuws )
Tags:  CAP-BRAIN study NSCLC with BMs camrelizumab plus pemetrexed and carboplatin
Dr. Likun ChenEr zijn weinig systemische behandelopties voor patiënten met hersenmetastasen van niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC-BMs). De multicenter fase 2-studie CAP-BRAIN in China heeft de eerstelijns combinatie van camrelizumab, pemetrexed, en carboplatine voor patiënten met niet-squameus NSCLC-BMs geëvalueerd. Dr. Likun Chen (Sun Yat-sen University Cancer Center, Guangzhou) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Thoracic Oncology.1

CAP-BRAIN werd uitgevoerd in zeven centra. De studie includeerde veertig patiënten met tenminste één post-baseline tumorbepaling. Het primaire eindpunt was het percentage patiënten met intracraniële objectieve respons (iORR). De mediane follow-up was 12,5 maanden. De iORR was 52,5% (95%-bti 36,1-68,5), en de extracraniële ORR was 47,5% (31,5-63,9). De mediane intracraniële progressievrije overleving was 7,6 maanden (95%-bti 4,6-NR), de mediane overall PFS was 7,4 maanden (4,4-NR), en de mediane overall survival was 21,0 maanden (15,9-NR). Eén patiënt overleed aan met de behandeling samenhangende pneumonie. Er was een trend van verbetering van cognitief functioneren en kwaliteit van leven.

De onderzoekers concluderen dat de eerstelijns combinatie van camrelizumab, pemetrexed, en carboplatine activiteit had voor nsqNSCLC met BMs, met een manageable toxiciteit.

1.Hou X, Zhou C, Wu G et al. Efficacy, safety, and health-related quality of life with camrelizumab plus pemetrexed and carboplatin as first-line treatment for advanced nonsquamous non-small-cell lung cancer with brain metastases (CAP-BRAIN): a multicentre, open-label, single-arm, phase 2 study. J Thor Oncol 2023.01.083

Summary: The phase 2 CAP-BRAIN study at seven centers in China found that the first-line combination of camrelizumab, pemetrexed, and carboplatin showed activity with manageable toxicity among patients with brain metastases from nonsquamous NSCLC.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)