Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nieuws

Multicenter fase 2-studie van roxadustat voor anemie in patiënten die chemotherapie krijgen voor niet-myeloïde maligniteiten (0)
2023-01-30 15:55   ( Nieuws )
Tags:  chemotherapy-induced anemia roxadustat
Prof. John GlaspyAnemie is een vaak-voorkomende bijwerking van myelosuppressieve chemotherapie. De management-opties voor chemotherapie-geïnduceerde anemie (CIA; Hb 10 g/dl of lager) zijn suboptimaal. Roxadustat is een HIF-PHI remmer die de endogene productie van erythropoïetine verhoogt en de productie van hemoglobine en rode bloedcellen stimuleert. Een multicenter fase 2-studie in de Verenigde Staten heeft werkzaamheid en veiligheid van roxadustat in patiënten met niet-myeloïde maligniteiten en CIA geïnventariseerd. Prof. John Glaspy (University of California Los Angeles School of Medicine) en collega’s publiceren de studie in het American Journal of Hematology.1

De studie includeerde 92 patiënten met niet-myeloïde maligniteiten en CIA, die volgens planning nog tenminste acht weken myelosuppressieve chemotherapie zouden krijgen. De patiënten kregen gedurende ten hoogste zestien weken oraal roxadustat (startdosering 2,0 of 2,5 mg/kg; iedere vier weken getitreerd). Het primaire eindpunt was de gemiddelde maximale verandering in Hb-gehalte binnen zestien weken, zonder rode-bloedceltransfusie. Onder de 89 voor werkzaamheid evalueerbare patiënten was deze verandering 2,4 ± 1,5 en 2,5 ± 1,5 g/dl in de roxadustat 2,0 respectievelijk 2,5 mg/kg groepen. De mediane tijd tot Hb-toename van tenminste 2 g/dl was 71 dagen (range 57-92). Roxadustat was werkzaam ongeacht het tumortype en het chemotherapie-regime. Diep veneuze trombose en pulmonaire embolie werden gezien in 15,2% respectievelijk 9,8% van de patiënten, volgens de onderzoekers samenhangend met roxadustat in 2,2% respectievelijk 1,1%.

De onderzoekers concluderen dat roxadustat resulteerde in toename van het Hb-gehalte in het bloed van patiënten met CIA ongeacht tumortype en chemotherapie-regime. Adverse events waren consistent met wat is gezien in patiënten met gevorderd-stadium maligniteiten.

1.Glaspy J, Gabrail NY, Locantore-Ford P et al. Open-label, phase 2 study of roxadustat for the treatment of anemia in patients receiving chemotherapy for non-myeloid malignancies. Am J Hematol 2023; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 2 study found that roxadustat increased hemoglobin levels in patients with chemotherapy-induced anemia regardless of tumor type and chemotherapy regimen. Adverse events were consistent with observations in patients with advanced stage malignancies.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Risico van endometriumcarcinoom en uterussarcoom na endometriose of bekkenontsteking (0)
2023-01-30 14:30   ( Nieuws )
Tags:  endometriosis PID endometrial cancer uterine sarcoma
Prof. Po-Hui WangEr is geen duidelijkheid over het risico van maligniteiten van de uterus onder patiënten met endometriose. Een grote bevolkings-gebaseerde cohortstudie in Taiwan heeft het risico van endometriumcarcinoom (EC) en uterussarcoom onder patiënten met endometriose en pelvic inflammatory disease (PID) geïnventariseerd. Prof. Po-Hui Wang (Chung Shan Medische Universiteit, Taichung) en collega’s publiceren de studie in Cancers.1

De retrospectieve Taiwan-brede studie includeerde 20.195 patiënten met endometriose en 114.726 patiënten met PID, en 135.236 voor leeftijd gematchte vrouwen uit de algemene bevolking. De follow-up voor de patiënten begon één jaar na de endometriose- of PID-diagnose. De mediane duur van follow-up was 6,8 jaar in het endometriosecohort, 9,4 jaar in het PID-cohort, en 9,1 jaar in het controlecohort. De figuur laat zien dat de endometriosepatiënten een significant verhoogd risico van EC (aHR 2,92; 95%-bti 2,12-4,03) en uterussarcoom (5,83; 2,02-16,89) hadden; en dat deze risicoverhogingen niet werden gezien in het PID-cohort. De associatie tussen endometriose en uterusmaligniteiten bleef bestaan na propensity score matching (aHR 2,83; 95%-bti 1,70-4,71). Het hoogste risico van EC werd gezien onder patiënten met langdurige endometriose (langer dan drie jaar) en onder jongere endometriosepatiënten (jonger dan 36 jaar).

De onderzoekers concluderen dat patiënten met endometriose een verhoogd risico van uterusmaligniteiten hadden.

1.Huang J-Y, Ma K S-K, Wang L-T et al. The impact of endometrial cancer and uterine sarcoma following endometriosis or pelvic inflammatory disease. Cancers 2023;15:833

Summary: A population-based cohort study in Taiwan found that endometriosis, but not pelvic inflammatory disease, was associated with elevated risk of uterine cancer, including endometrial cancer and uterine sarcoma.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Robot-geassisteerde versus open of laparoscopische chirurgie voor rectumcarcinoom: systematisch overzicht (0)
2023-01-30 13:00   ( Nieuws )
Tags:  rectal cancer robot-assisted versus open or laparoscopic surgery
Dr. Arianeb MehrabiGebruik van robot-geassisteerde chirurgie voor rectumcarcinoom is in opkomst. Een systematisch overzicht en meta-analyse van gepubliceerde studies heeft uitkomsten van robot-geassisteerde chirurgie vergeleken met die van laparoscopische of open chirurgie voor rectumcarcinoom. Dr. Arianeb Mehrabi (Universiteit van Heidelberg, Duitsland) en collega’s publiceren het overzicht in Cancers.1

In de literatuur tot eind september 2022 vonden de onderzoekers vijftien gerandomiseerde studies en elf prospectieve studies die aan de inclusiecriteria voldeden. In meta-analyse resulteerde robotische chirurgie vergeleken met open resectie in minder bloedverlies, minder surgical site infectie, korter verblijf in het ziekenhuis, en meer negatieve resectiemarges. In vergelijking met laparoscopische chirurgie resulteerde robotische chirurgie in lager conversiepercentage, minder bloedverlies, lager heroperatiepercentages, en meer negatieve circumferentiël marges. Robotische chirurigie vereiste langere operatietijd en ging gepaard met hogere kosten dan zowel open als laparoscopische chirurgie. Er waren geen verschillen in overlevingsuitkomsten.

De onderzoekers concluderen dat robotische chirurgie voor rectumcarcinoom specifieke voordelen heeft boven open of laparoscopische chirurgie, maar wel gepaard ging met hogere kosten.

1.Khajeh E, Aminizadeh E, Dooghaie Moghadam A et al. Outcomes of robot-assisted surgery in rectal cancer compared with open and laparoscopic surgery. Cancers 2023;15:839

Summary: Systematic review and meta-analysis of 26 studies (6922 patients) compared robot-assisted versus laparoscopic or open surgery for rectal cancer. The analysis showed that robotic surgery had lower blood loss, less surgical site infection, shorter hospital stay and higher negative resection margins than open resection, and lower conversion rates, lower blood loss, lower rates of reoperation, and higher negative circumferential margins than laparoscopic surgery. Robotic surgery had longer operation time and higher costs than open and laparoscopic surgery.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 3-studie van docetaxel als radiosensitizer voor LAHNSCC in patiënten die cisplatine niet kunnen verdragen (0)
2023-01-29 16:00   ( Nieuws )
Tags:  locally advanced head and neck squamous cell carcinoma radiotherapy plus docetaxel
Prof. Vijay Maruti PatilEr is niet veel informatie beschikbaar over gebruik van een radiosensitizer in patiënten met lokaal-gevorderd hoofd en hals squameus celcarcinoom (LAHNSCC) die niet in aanmerking komen voor cisplatine. Een fase 3-studie van Tata Memorial Hospital (Mumbai, India) heeft docetaxel als radiosensitizer geëvalueerd voor in cisplatine-ineligibele LAHNSCC-patiënten. Prof. Vijay Maruti Patil en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1


De studie includeerde 356 volwassen patiënten met een ECOG performance status 2 of beter. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar alleen radiotherapie of radiotherapie met ten hoogste zeven cycli concurrent docetaxel 15 mg/m2 eens per week. Het primaire eindpunt was twee-jaars ziektevrije overleving. Het twee-jaars DFS-percentage was 30,3% in de RT-arm versus 42% in de RT+docetaxel arm (HR 0,673; p=0,002). De mediane overall survival in beide armen was 15,3 versus 25,5 maanden (p=0,035) met twee-jaars OS-percentage 41,7% versus 50,8% (HR 0,747; p=0,035). Toevoeging van docetaxel aan radiotherapie resulteerde in verhoging van incidentie van graad 3 of hoger mucositis (22,2 versus 49,7%), odynofagie (33,5 versus 52,5%) en dysfagie (33,0 versus 49,7%).

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van docetaxel aan radiotherapie resulteerde in verbetering van DFS en OS in cisplatine-ineligibele LAHNSCC-patiënten.

1.Patil VM, Noronha V, Menin N et al. Results of phase III randomized trial for use of docetaxel as radiosensitizer in patients with head and neck cancer, unsuitable for cisplatin-based chemoradiation. J Clin Oncol 2023; epub ahead of print

Summary: A phase 3 trial at Tata Memorial Hospital (Mumbai, India) found that addition of docetaxel to radiation improved disease-free and overall survival in cisplatin-ineligible patients with locally advanced head and neck squamous cell carcinoma.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 1-studie van T-DM1 plus metronoom temozolomide voor secundaire preventie van HER2-positieve BCBM (0)
2023-01-29 14:30   ( Nieuws )
Tags:  HER2-positive breast cancer brain metastases
Dr. Alexandra ZimmerPreklinische data suggereren dat profylactisch temozolomide (TMZ) werkzaam is voor de preventie van hersenmetastasen van mammacarcinoom (BCBM). Een fase 1-studie van het National Cancer Institute (Bethesda MD) heeft de combinatie van trastuzumab-emtansine (T-DM1) en TMZ voor secundaire preventie van BCBM geëvalueerd in patiënten die lokale behandeling hadden ondergaan voor HER2-positief BCBM. Dr. Alexandra Zimmer en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde twaalf patiënten, onder wie negen stereotactische radiotherapie en drie whole brain radiotherapy hadden ondergaan. Binnen twaalf weken na de lokale therapie kregen de patiënten standaard dosering T-DM1 (intraveneus 3,6 mg/kg iedere drie weken) en escalerende doseringen oraal TMZ (30, 40, of 50 mg/m2 eenmaal daags). Graad 3 of 4 adverse events waren trombocytopenie en neutropenie ieder in één patiënt, lymfopenie in zes patiënten, en afname van CD4 die pentamidine voor PJP-profylaxe noodzakelijk maakte in zes patiënten. Er werd geen doserings-limiterende toxiciteit waargenomen.Tijdens mediaan 9,6 maanden follow-up (range 2,8-33,9) werden nieuwe hersenmetastasen gezien in twee patiënten.

De onderzoekers concluderen dat standaard-dosering T-DM1 plus metronoom TMZ laaggradige toxiciteit veroorzaakte en potentiële werkzaamheid had voor de secundaire preventie van BCBM.

1.Jenkins S, Zhang W, Steinberg SM et al. Phase I study and cell-free DNA analysis of T-DM1 and metronomic temozolomide for secondary prevention of HER2-positive breast cancer brain metastases. Clin Cancer Res 2023; epub ahead of print

Summary: A phase 1 study at the National Cancer Institute (Bethesda, MD) found that metronomic temozolomide in combination with standard dose trastuzumab emtansine showed low-grade toxicity and potential activity in secondary prevention of HER2-positive breast cancer brain metastases.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Tweemaal-daagse thorax-radiotherapie voor beperkt-stadium kleincellig longcarcinoom in oudere patiënten (0)
2023-01-29 13:00   ( Nieuws )
Tags:  LS SCLC in elderly patients twice-daily thoracic radiotherapy
Dr. Kristin KillingbergDe helft van de patiënten met beperkt-stadium kleincellig longcarcinoom (LS-SCLC) is 70 jaar of ouder. Oudere patiënten zijn sterk ondervertegenwoordigd in studie van LS-SCLC. Een secundaire analyse van een fase 2-studie van de Noorse Universiteit van Wetenschap en Technologie (Trondheim) heeft de impact van leeftijd op uitkomsten van tweemaal-daagse thorax-radiotherapie voor LS-SCLC geïnventariseerd. Dr. Kristin Killingberg en collega’s publiceren de analyse in het Journal of Thoracic Oncology.1


De studie includeerde patiënten met LS-SCLC (ECOG PS 2 of beter) die werden gerandomiseerd naar tweemaal-daagse radiotherapie 45 Gy in 30 fracties of 60 Gy in 40 fracties, in beide groepen toegevoegd aan concurrente platina-/etoposide chemotherapie. Onder de 170 patiënten waren er 53 in de leeftijd 70 jaar of ouder. Er waren geen significante verschillen tussen zeventig-plussers en jongere patiënten in treatment completion rates, toxiciteit, responspercentages, en progressievrije overleving. Ook de scores voor gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven waren tijdens het eerste jaar gelijk, hoewel in het tweede jaar de HRQOL in de groep oudere patiënten eerder achteruitging dan in de groep jongere patiënten.

De onderzoekers concluderen dat er geen reden is voor leeftijds-gebaseerde aanpassing van behandeling voor LS-SCLC.

1.Toftaker Killingberg K, Grønberg BH, Slaaen M et al. Treatment outcomes of older participants in a randomized trial comparing two schedules of twice-daily thoracic radiotherapy in limited stage small-cell lung cancer. J Thor Oncol 2023; epub ahead of print

Summary: Secondary analysis of a phase 2 trial in Norway found that elderly patients with limited stage small cell lung cancer tolerated twice daily chemoradiotherapy and achieved similar disease control as younger patients, indicating that older patients should receive the same treatments as younger patients.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multinationale fase 3-studie van momelotinib versus danazol voor symptomatische patiënten met anemie en myelofibrose (0)
2023-01-28 16:00   ( Nieuws )
Tags:  MOMENTUM trial myelofibrosis patients with anemia momelotinib
Prof. Srdan VerstovsekJanuskinase (JAK)-remmers die goedgekeurd zijn voor myelofibrose (MF) resulteren in milt- en symptoomverbeteringen, maar slechts in geringe mate ook in verbetering in anemie. Momelotinib is een first-in-class remmer van zowel activin A receptor type 1 als ook JAK1 en JAK2. De multinationale fase 3-studie MOMENTUM heeft werkzaamheid van momelotinib vergeleken met die van danazol voor symptomatische patiënten met intermediair- of hoog-risico MF en anemie. Prof. Srdan Verstovsek (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) en collega’s publiceren de studie in The Lancet.1

MOMENTUM werd uitgevoerd in 107 centra in 21 landen. De studie includeerde volwassen patiënten met MF, hetzij primair of na polycythemia vera of na essentiële trombocytose, en anemie. De patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar oraal momelotinib 200 mg eensmaal daags plus danazol-placebo (momelotinibgroep; n=130) of oraal danazol 300 mg tweemaal daags plus momelotinib-placebo (danazolgroep; n=65); gestratificeerd total symptom score (TSS), miltgrootte, transfusiebehoefte in de acht weken voor randomisatie, en studiecentrum. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met tenminste 50% verlaging van TSS na 24 weken. Panel A laat zien dat dit percentage 25% bedroeg in de momelotinibgroep versus 9% in de danazolgroep (p=0,0095), en dat momelotinib ook superieur was aan danazol voor de secundaire eindpunten transfusieonafhankelijkheid en miltrespons. Panel B laat zien dat deze betere werkzaamheid niet ten koste ging van toename van adverse events.

De onderzoekers concluderen dat momelotinib vergeleken met danazol resulteerde in klinsich relevante verbeteringen in MF-geassocieerde symptomen, anemie-parameters, en miltrespons, met gunstige veiligheid.

1.Verstovsek S, Gerds AT, Vannuchi A et al. Momelotinib versus danazol in symptomatic patients with anaemia and myelofibrosis (MOMENTUM): results from an international, double-blind, randomised, controlled phase 3 study. Lancet 2023; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 MOMENTUM trial found that among patients with myelofibrosis and anemia, treatment with momelotinib compared with danazol resulted in clinically significant improvements in myelofibrosis-associated symptoms, anemia measures, and spleen response, with favorable safety.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Adjuvant temozolomide met of zonder interferon-α voor nieuw-gediagnostiseerd hooggradig glioom (0)
2023-01-28 14:30   ( Nieuws )
Tags:  HGGs adjuvant TMZ with or without IFNα
Prof. Zhongping ChenHooggradige gliomen (HGGs) zijn de meest-voorkomende agressieve primaire hersentumoren, met vijf-jaars overlevingspercentage van 30,9% onder patiënten met graad 3 glioom en 6,6% onder patiënten met graad 4 glioom. Een multicenter gerandomiseerde studie in China heeft de werkzaamheid van temozolomide (TMZ) met of zonder interferon-α (IFN-α) voor nieuw-gediagnostiseerd HGG geïnventariseerd. Prof. Zhongping Chen (Sun Yat-sen Universiteit, Guangzhou) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

De studie includeerde 199 HGG-patiënten (mediane leeftijd 46,9 jaar; range 18-75) van vijftien centra. De patiënten werden binnen zes weken na de chirurgie gerandomiseerd naar standaard radiotherapie plus TMZ plus IFN (IFN-groep; n=100) of radiotherapie plus alleen TMZ (controlegroep; n=99). Het primaire eindpunt van de studie was overall survival. De mediane follow-up was 66,0 maanden. De figuur laat zien dat onder alle patiënten, onder patiënten met graad 3 glioom, en onder patiënten met graad 4 glioom de OS significant beter was in de IFN-groep dan in de controlegroep, terwijl de progressievrije overleving beter was in de IFN-groep onder alle patiënten en onder patiënten met graad 3 maar niet 4 glioom. Ook onder patiënten met MGMT-niet gemethyleerde ziekte was de mediane OS significant beter in de IFN-groep dan in de controlegroep (24,7 versus 17,4 maanden; HR 0,57; p=0,008). Beroerte en influenza-achtige symptomen waren meer frequent in de IFN-groep (2% graad 1 en 5% graad 2).

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van IFNα aan het standaard-regime voor HGG resulteerde in langere overleving, met tolerabele toxiciteit.

1.Guo C, Yang Q, Xu P et al. Adjuvant temozolomide chemotherapy with or without interferon alfa among patients with newly diagnosed high-grade gliomas. A randomized clinical trial. JAMA Network Open 2023;6:e2253285

Summary: A randomized study at 15 centers in China found that after surgery for newly diagnosed high-grade glioma, addition of interferon alfa to the standard regimen of radiotherapy plus temozolomide was associated with prolonged survival, while the toxic effects remained tolerable.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)