Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nieuws

Fase 1b-studie van camrelizumab plus apatinib en fuzuloparib voor recidiverend of metastatisch TNBC (0)
2022-10-03 15:00   ( Nieuws )
Tags:  R M TNBC camrelizumab plus apatinib and fuzuloparib
Er is behoefte aan strategieën om de activiteit van immuunceckpointremmers voor triple-negatief mammacarcinoom te verbeteren. In preklinische experimenten zijn aanwijzingen gezien dat antiangiogene middelen en PARP-remmers de gevoeligheid van tumoren voor immuuntherapie kunnen verhogen. Een multicenter fase 1b-studie in China heeft de combinatie van camrelizumab (anti-PD-1), apatinib (antiangiogene VEGFR2-remmer), en fuzuloparib (PARP-remmer) voor recidiverend of metastatisch (R/M) TNBC geëvalueerd. Dr Huiping Li (Peking University Cancer Hospital and Institute, Beijing) en collega’s publiceren de studie in BMC Medicine.1

De studie includeerde 32 patiënten die camrelizumab 200 mg iedere twee weken kregen plus apatinib 375 mg (n=3) of 500 mg (n=29) eenmaal daags plus fuzuloparib starting dose 100 mg tweemaal daags. Na evaluatie van de tolerabiliteit en veiligheid van de regimes werd gekozen voor camrelizumab 200 mg plus apatinib 500 mg plus fuzuloparib 100 mg als aanbevolen fase 2-dosering. De meest-gerapporteerde graad 3 of hoger treatment-related adverse events waren afname van het leukocytengetal (20,7% van de patiënten), hypertensie (13,8%), afname van het neutrofielengetal (10,3%), en toename van aspartaataminotransferase (10,3%). Twee patiënten discontinueerden de behandeling wegens TRAEs, en één patiënt overleed aan onbekende oorzaak. De objective response rate en disease control rate waren 6,9% (95%-bti 0,9-22,8) respectievelijk 62,1% (42,3-79,3). De mediane progressievrije overleving was 5,2 maanden (95%-bti 3,6-7,3) en het twaalf-maands overall survival percentage was 64,2%.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van camrelizumab plus apatinib en fuzuloparib een manageable veiligheidsprofiel had en antitumoractiviteit in patiënten met R/M TNBC.

1.Zhang Q, Shao B, Tong Z et al. A phase 1b study of camrelizumab in combination with apatinib and fuzuloparib in patients with recurrent or metastatic triple-negative breast cancer. BMC Medicine 2022;20:321

Summary: A multicenter phase 1b study in China found manageable safety and antitumor activity of the combination of camrelizumab plus apatinib and fuzuloparib in patients with recurrent or metastatic TNBC.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Overzicht van studies van opties voor systemische behandeling van meningeoom (0)
2022-10-03 13:30   ( Nieuws )
Tags:  meningioma systemic treatment options
Prof. Matthias PreusserMeningeomen zijn de meest-frequent gediagnostiseerde intracraniële neoplasmen. Gewoonlijk worden ze behandeld met chirurgische resectie. Radiotherapie en stereotactische radiochirurgie worden gebruikt in de adjuvante setting in nieuw-gediagnostiseerd atypisch (CNS WHO graad 2) en anaplastisch (CNS WHO graad 3) meningeoom, vooral als totale resectie niet haalbaar is en in recidiverende gevallen. Er is weinig evidentie voor systemische behandeling. Een overzicht van gepubliceerde studies heeft opties voor systemische behandeling van meningeoom geïnventariseerd. Prof. Matthias Preusser (Medische Universiteit van Wenen, Oostenrijk) en collega’s publiceren het overzicht in het Journal of Neuro-Oncology.1

Er is slechts beperkte werkzaamheid gezien van klassieke cytotoxische middelen, somatostatine-analogen, en antihormoon-behandelingen. In kleine fase 2-studies is wel veelbelovende antitumoractiviteit gezien van tyrosinekinaseremmers en monoklonale antilichamen, zoals sunitinib en bevacizumab. Recente studie van (epi)-genetische veranderingen in meningeoom hebben geresulteerd in identificatie van mogelijke targets voor behandelingen, die momenteel worden geëvalueerd. Ook vroege resultaten van lopende studies van immuuncheckpointremmers (ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, en avelumab) suggereren klinisch relevante responsen in een subset van patiënten met meningeoom.

De onderzoekers concluderen dat er weinig high-level evidence is voor systemische behandelingen voor meningeoom, maar dat in het laatste decennium interessante nieuwe targets voor behandeling zijn geïdentificeerd.

1.Mair MJ, Berghoff AS, Brastianos PK, Preusser M. Emerging systemic treatment options in meningioma. J Neuro-Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: A review of published studies and ongoing clinical trials found that there is a paucity of-high-level evidence for systemic treatment options in meningioma. However, interesting novel treatment targets have been identified in the last decade. Positive signals of anti-angiogenic agents, genomically targeted agents, and immunotherapy in early phase trial should be confirmed in large prospective trials.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Impact van COVID-19 pandemie op cervixcarcinoom-screening in Duitsland (0)
2022-10-03 12:00   ( Nieuws )
Tags:  cervical cancer screening impact of COVID-19 pandemic
Dr. Niklas GremkeDe uitbraak van de COVID-19 pandemie heeft wereldwijd screeningsprogramma’s voor maligniteiten gehinderd. Een cross-sectionele studie in 223 gynecologiepraktijken in Duitsland heeft de impact van de pandemie op het recent (2020) geïmplementeerde Duitse screeningsprogramma voor cervixcarcinoom (CCS) geïnventariseerd. Dr. Niklas Gremke (Philipps Universiteit, Marburg) en collega’s publiceren de studie in Cancers.1Bij implementatie van het nieuwe screeningsprogramma (waarbij alle patiënten die een praktijk bezoeken worden uitgenodigd voor screening) werd verwacht dat het aantal patiënten die CCS ondergingen de eerste jaren zou toenemen. Echter, onder de patiënten in de leeftijd van 20 tot 35 jaar nam het CCS-percentage tussen 2018-2019 en 2020-2012 af met 25,6%; onder de patiënten in de leeftijd van 35 tot 50 jaar met 18,6%; en in de groep ouder dan 50 jaar met 15,2%.

De onderzoekers concluderen dat de COVID-19 pandemie samenviel met een significante afname van het percentage patiënten dat CCS onderging. Dit zou kunnen resulteren in toename van de aantallen patiënten met cervixcarcinoom in de toekomst.

1.Gremke N, Griewing S, Felgentreff M et al. Impact of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic on cervical cancer screening in gynecological practices in Germany. Cancers 2022;14:4820

Summary: A cross-sectional study in Germany found that cervical cancer screening in gynecological practises significantly decreased between 2018-2019 and 2020-2021. This may lead to increased cervical cancer burden in the future.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Associatie tussen adjuvante aromataseremmerbehandeling en vroege CVD-markers in overlevers van mammacarcinoom (0)
2022-10-02 15:00   ( Nieuws )
Tags:  breast cancer adjuvant AIs early markers for cardiovascular disease
Dr. Annemiek van Ommen - NijhofAromataseremmers (AIs) maken een belangrijk onderdeel uit van de adjuvante behandeling van HR-positief mammacarcinoom (BC). Er zijn zorgen over de cardiovasculaire veiligheid van AIs. Een cross-sectionele studie in een Nederlands BC-cohort heeft de associatie tussen adjuvante AI-behandeling en vroege markers van cardiovasculaire ziekte (CVD) geïnventariseerd. Dr. Annemiek van Ommen – Nijhof (NKI Amsterdam) en collega’s publiceren de studie in Breast Cancer Research and Treatment.1

De studie includeerde 569 vrouwen, onder wie 277 vijf tot en met zeven jaar en 292 tien tot en met twaalf jaar na de BC-diagnose. De mediane leeftijd was 55,5 jaar (range 45,2-63,8). Veertig procent (n=231) van de studiepopulatie had AIs gebruikt; de mediane duur van het AI-gebruik was 3,0 jaar. Als maat voor de AI-blootstelling hanteerden de onderzoekers AI-ratio, gedefinieerd als duur van AI-gebruik relatief ten opzichte van totale duur van endocriene therapie. De overlevers werden gecategoriseerd als lage AI-ratio (<0,40), intermediaire AI-ratio (0,40-0,60), en hoge AI-ratio (> 0,60). De figuur laat zien dat de AI-ratio niet geassocieerd was met de gemiddelde intima-media-dikte van carotide slagader en evenmin met het gemiddelde niveau van advanced glycation end products. Ook het voorkomen van dyslipidemie was niet verschillend tussen de groepen.

De onderzoekers concluderen dat de cross-sectionele studie geen associatie tussen AI-blootstelling en vroege CVD-markers heeft laten zien.

1.Van Ommen-Nijhof A, Jacobse JN, Steggink LC et al. Adjuvant aromatase inhibitor therapy and early markers for cardiovascular disease in breast cancer survivors. Breast Cancer Res Treat 2022; epub ahead of print

Summary: A cross-sectional study nested in a breast cancer cohort in The Netherlands found that adjuvant aromatase inhibitor therapy was not associated with early markers of cardiovascular disease.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multicenter fase 1b-studie van perioperatief adebrelimab plus chemotherapie voor stadium II of III niet-kleincellig longcarcinoom (0)
2022-10-02 13:30   ( Nieuws )
Tags:  stage II-III NSCLC perioperative adebrelimab plus chemotherapy
Prof. Yi-Long WuAdebrelimab (voorheen SHR-1316) is een op PD-L1 gericht antilichaam. Een multicenter fase 1b-studie in China heeft perioperatief adebrelimab plus nab-paclitaxel en carboplatine chemotherapie voor stadium II of III NSCLC geëvalueerd. Prof. Yi-Long Wu (Guangdong Longkankerinstituut, Guangzhou) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Thoracic Oncology.1

De studie includeerde 37 patiënten, die preoperatief drie drieweekse cycli adebrelimab plus chemotherapie kregen, gevolgd door resectie en nog zestien cycli adebrelimab in 34 patiënten. Het primaire eindpunt was majeure pathologische respons (MPR), centraal geblindeerd beoordeeld. MPR werd gezien 19 van 37 patiënten (51,4%; 95%-bti 35,9-66,6), pathologisch complete respons in 11 patiënten (29,7%; 17,5-45,8), en RECISTv1.1 respons in 26 patiënten (70,3%; 54,2-82,5). Het twaalf-maands gebeurtenisvrije overlevingspercentage was 77,8% (95%-bti 54,1-90,3). Graad 3 of 4 treatment-related adverse events werden gezien in 78,4%; er waren geen graad 5 TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat perioperatief adebrelimab plus chemotherapie resulteerde in een substantieel percentage van patiënten met MPR, met manageable toxiciteit. Op basis van deze resultaten is een fase 3-studie gestart.

1.Yan W, Zhong W-Z, Liu Y-H et al. Adebrelimab (SHR-1316) in combination with chemotherapy as perioperative treatment in patients with resectable stage II-III NSCLC: an open-label, multicenter, phase 1b trial. J Thor Oncol 2022.09.222

Summary: A multicenter phase 1b study in China evaluated preoperative adebrelimab (anti-PD-L1) plus nab-paclitaxel and carboplatin, followed by resection and adjuvant adebrelimab, in stage II or III NSCLC. Toxicities were manageable. Over 50% of patients achieved major pathologic response, and 30% achieved pathologic complete response. Twelve-month event-free survival rate was 77.8%.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Preklinische en klinische werkzaamheid van trastuzumab deruxtecan voor hersenmetastasen van mammacarcinoom (0)
2022-10-02 12:00   ( Nieuws )
Tags:  BCBM T-DXd
Dr. Nancy LinHersenmetastasen van mammacarcinoom (BCBMs) zijn gezien in tot 50% van de patiënten met HER2-positief metastatisch mammacarcinoom. Omdat patiënten met actieve BCBMs geëxcludeerd zijn in veel eerdere studies is de CNS-activiteit van het antibody-drug conjugate trastuzumab deruxtecan (T-DXd) niet goed bekend. Een multicenterstudie in de Verenigde Staten heeft prekliische en klinische activiteit van T-DXd voor BCBMs geïnventariseerd. Dr. Nancy Lin (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

Het preklinische gedeelte van de studie was geconcentreerd op het effect van T-DXd op groei en overall survival in orthotopisch patient-derived xenografts (PDX) van HER2-positieve en HER2-laag BCBMs. T-DXd was geassocieerd met remming van de tumorgroei en verlenging van de OS in een HER2-positief BCBM PDX-model dat resistent was tegen trastuzumab emtansine. Het klinische gedeelte van de studie was een retrospectieve cohortstudie van 17 patiënten met voornamelijk HER2-positieve BCBMs. De CNS objective response rate was 73%, met extracraniële respons in 45%. In de subset van patiënten met baseline onbehandelde of progressieve BCBMs was de CNS ORR 70%. De mediane tijd van behandeling met T-DXd was 8,9 maanden (range 1,3-16,2), met 42% van de patiënten (7 van 17) nog behandeld bij data cutoff.

De onderzoekers concluderen dat de studie voorlopige aanwijzingen heeft laten zien voor klinische werkzaamheid van T-DXd voor BCBMs.

1.Kabraji S, Ni J, Sammons S et al. Preclinical and clinical efficacy of trastuzumab deruxtecan in breast cancer brain metastases. Clin Cancer Res 2022; epub ahead of print

Summary: A multicenter study in the USA found CNS activity of trastuzumab deruxtecan (T-DXd) in HER2-positive and HER2-low PDX models of breast cancer brain metastases (BCBMs). There was preliminary evidence of clinical activity of T-DXd in a multi-institution case series of patients with predominantly HER2-positive BCBMs.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 2-studie van letrozol-abemaciclib voor recidiverend ER-positief endometriumcarcinoom (0)
2022-10-01 15:00   ( Nieuws )
Tags:  estrogen receptor-positive recurrent endometrial cancer letrozole plus abemaciclib
Dr. Panagiotis KonstantinopoulosVeranderingen in genen die betrokken zijn bij de PI3K-route en de RTK/RAS/CTNNB1-route worden gezien in 90% respectievelijk 80% van de ER-positieve endometriumcarcinomen (EC). Het is denkbaar dat de combinatie van de aromataseremmer letrozol en de CDK4/6-remmer abemaciclib actief is voor ER-positief EC. Een fase 2-studie in vier centra in Boston (MA) heeft deze hypothese getoetst. Dr. Panagiotis Konstantinopoulos (Dana-Farber Cancer Institute) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1De studie includeerde 30 patiënten met recidiverend ER-positief EC (onder wie 28 met endometrioïd EC), onder wie 15 die eerder hormoontherapie hadden gekregen. De figuur laat zien dat de combinatie van letrozol en abemaciclib resulteerde in respons in negen patiënten, voor een ORR van 30% (95%-bti 14,7-49,4). De mediane duur van respons was 7,4 maanden. De mediane progressievrije overleving was 9,1 maanden, en het zes-maands PFS-percentage was 55,6% (95%-bti 35,1-72,0). De meest-frequente graad 3 of hoger treatment-related adverse events waren neutropenie (20% van de patiënten) en anemie (17%).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van letrozol en abemaciclib veelbelovende activiteit had voor recidiverend ER-positief EC.

1.Konstantinopoulos PA, Lee EK. Xiong N et al. A phase II, two-stage study of letrozole and abemaciclib in estrogen receptor-positive recurrent endometrial cancer. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: A multicenter study in Boston (MA) evaluated the combination of the aromatase inhibitor letrozole and the CDK4/6 inhibitor abemaciclib for ER-positive recurrent EC. The study found encouraging activity of the combination.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Intra-operatieve bevroren-sectie analyse van margestatus als kwaliteitsindicator in chirurgie voor maagcarcinoom (0)
2022-10-01 13:30   ( Nieuws )
Tags:  gastric cancer surgery intraoperative frozen section analysis
Dr. Akie WatanabePositieve pathologische marges na chirurgie voor maagcarcinoom (GC) zijn geassocieerd met slechte prognose. Een retrospectieve studie van de University of British Columbia (Vancouver, Canada) heeft intraoperatieve bevroren-sectie (IFS)-analyse van resectiemarges (RMs) als kwaliteitsindicator voor GC-chirurgie geëvalueerd. Dr. Akie Watanabe en collega’s publiceren de studie in het Journal of Surgical Oncology.1De studie includeerde 377 patiënten die in het ziekenhuis van de universiteit chirurgie ondergingen voor niet-metastatisch GC. De mediane leeftijd was 67 jaar; 68% waren mannen; 16% had positieve RMs. IFS-analyse werd uitgevoerd in 34% van de patiënten. IFS-analyse was geassocieerd met significant lager risico van positieve RMs (OR 0,34; p=0,006) en significant betere overall survival (HR 0,72; p=0,037). De OS na her-resectie van IFS-positieve patiënten was niet significant verschillend vergeleken met OS van IFS-negatieve patiënten (mediaan 69 versus 54 maanden; p=0,317). Factoren die geassocieerd waren met hoger risico van positieve RMs waren stadium 3 ziekte (OR 12,8; p=0,001) en maag-slokdarmovergang tumoren (OR 2,25; p=0,036).

De onderzoekers concluderen dat IFS analyse tijdens resectie voor GC resulteerde in verlaging van het risico van positieve RMs en betere OS.

1.Watanabe A, Adamson H, Lim H et al. Intraoperative frozen section analysis of margin status as a quality indicator in gastric cancer surgery. J Surg Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: A retrospective study at the University of British Columbia (Canada) found that among patients undergoing gastric cancer surgery, intraoperative frozen section analysis reduced positive resection margins was associated with improved overall survival.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)