Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nieuws

Bevolkings-gebaseerde cohortstudie van risico van maligniteiten in patiënten met inflammatoire darmziekte (0)
2022-01-17 16:00   ( Nieuws )
Tags:  IBD risk of malignancy
Carcinogenese is een belangrijke complicatie in patiënten met inflammatoire darmziekte (IBD) en resulteert in een slechte prognose. Een bevolkings-gebaseerde cohortstudie in China heeft de incidentie van maligniteiten in een IBD-cohort gekwantificeerd. Prof. Jiaming Qian (Peking Union Medical College, Beijing) en collega’s publiceren de studie in het International Journal of Cancer.1

De studie includeerde 869 patiënten met ulceratieve colitis (UC) en 516 patiënten met de ziekte van Crohn (CD) die mediaan gedurende 7 respectievelijk 5 jaar gevolgd werden. Tijdens de follow-up ontwikkelden 53 patiënten een maligniteit. Gestandaardiseerd naar leeftijd en geslacht was de SIR voor alle maligniteiten tezamen onder IBD-patiënten vergeleken met de algemene bevolking 1,77 (95%-bti 1,33-2,32). Onder de UC-patiënten waren er vooral verhoogde risico’s van digestieve maligniteiten (SIR 3,75; 95%-bti 2,29-5,80), schildkliercarcinoom (10,34; 4,72-19,64), en hematologische maligniteiten (6,25; 1,68-16,00). Gebruik van steroïden, immuunsuppressiva, of infliximab was niet geassocieerd met hogere risico’s van maligniteiten. Het maligniteitenrisico onder CD-patiënten verschilde niet van dat in de algemene bevolking.

De onderzoekers concluderen dat in China UC-patiënten een verhoogd risico van maligniteiten hebben.

1.Zhang H, Zhang M, Chen X et al. Risk of malignancy in patients with inflammatory bowel disease: a population-based cohort study from China. Int J Cancer 2022; epub ahead of print

Summary: A population-based cohort study in China found an increased risk of multiple malignancies in patients with ulcerative colitis compared to the general population (digestive cancer SIR 3.75; thyroid cancer SIR 10.34; hematological malignancies SIR 6.25). Risk of malignancies was not increased in Crohn’s disease patients.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Prognostische waarde van trombocyten/lymfocyten-ratio in galwegcarcinoom: meta-analyse (0)
2022-01-17 14:30   ( Nieuws )
Tags:  cholangiocarcinoma PLR
Dr. Jan BednarschDe trombocyten/lymfocyten-ratio (PLR), een inflammatie-parameter, heeft prognostische waarde in verscheidene typen maligniteiten. Een systematisch overzicht en meta-analyse van gepubliceerde studies heeft de prognostische waarde van pretreatment PLR in galwegcarcinoom (CCA) geïnventariseerd. Dr. Jan Bednarsch (Academisch Ziekenhuis Aken, Duitsland) en collega’s publiceren de analyse in Cancers.1

De analyse includeerdee 20 studies met tezamen 5429 patiënten, gepubliceerd voor november 2021. De studies telden 4453 patiënten die leverresectie ondergingen en 976 die niet-chirurgisch behandeld werden. In gepoolde analyse was hoge PLR voorafgaand aan de behandeling geassocieerd met slechtere overall survival (HR 1,14; p<0,01) en ziektevrije overleving (HR 1,57; p<0,01). Subgroepanalyse liet zien dat deze associatie niet beïnvloed werd door type behandeling (chirurgisch versus niet-chirurgisch), PLR-afsnijwaarde, of patiëntenaantallen van de studies.

De onderzoekers concluderen dat hoge pretreatment PLR prognostisch was voor OS en DFS van CCA-patiënten.

1.Liu D, Czigany Z, Heij L et al. The value of platelet-to-lymphocyte ratio as a prognostic marker in cholangiocarcinoma: a systematic review and meta-analysis. Cancers 2022;14:438

Summary: Systematic review and meta-analysis of 20 studies comprising 5429 patients found that the platelet-to-lymphocyte ratio has prognostic value in cholangiocarcinoma patients.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Retrospectieve analyse van voortzetting van lorlatinib na progressie van ALK-positief NSCLC (0)
2022-01-17 12:57   ( Nieuws )
Tags:  ALK-positive NSCLC continuation of lorlatinib beyond progressive disease
Dr. Sai-Hong OuLorlatinib is een selectieve derde-generatie ALK-TKI, met overall en intracraniële antitumoractiviteit in patiënten met ALK-positief niet-kleincellig longcarcinoom. Retrospectieve analyse van resultaten van de multinationale fase 2-studie NCT01970865 van lorlatinib voor ALK-positief gevorderd NSCLC heeft de waarde onderzocht van voortzetten van lorlatinib beyond progressive disease (LBPD). Dr. Sai-Hong Ou (University of California Irvine) en collega’s publiceren de analyse in het Journal of Thoracic Oncology.1De analyse includeerde patiënten (alleen patiënten met best overall response tenminste stabiele ziekte) in twee groepen: groep A bestond uit 28 patiënten die voorheen alleen (eerste-generatie) crizotinib als ALK-TKI hadden gekregen, en groep B telde 74 patiënten die voorheen één of meer tweede-generatie ALK-TKIs hadden gekregen. LBPD was gedefinieerd als voortzetting van lorlatinib gedurende tenminste drie weken na vaststelling van ziekteprogressie.

De mediane duur van behandeling van LBPD-patiënten was 32,4 maanden in groep A en 16,4 maanden in groep B; de mediane duur van behandeling van niet-LBPD patiënten was 12,5 maanden in groep A en 7,7 maanden in groep B. De mediane overall survival in groep A werd niet-bereikt onder de LBPD-patiënten en was 24,4 maanden (95%-bti 12,1-NR) onder de niet-LBPD patiënten; de mediane OS in groep B was 26,5 maanden (18,7-35,5) onder de LBPD-patiënten en was 14,7 maanden (9,3-38,5) onder niet-LBPD patiënten. De mediane postprogressie OS onder de LBPD-patiënten was NR (95%-bti 21,4-NR) in groep A en 14,6 maanden (11,2-19,2) in groep B; de mediane postprogressie OS onder de niet-LBPD patiënten was 8,0 maanden (1,5-NR) in groep A en 5,3 maanden (2,8-14,3) in groep B.

De onderzoekers concluderen dat voortzetting van LBPD een viable treatment option is voor geselecteerde patiënten met ALK-positief NSCLC.

1.Ou S-HI, Solomon BJ, Shaw AT et al. Continuation of lorlatinib in ALK-positive NSCLC beyond progressive disease. J Thor Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: Retrospective analysis of results of a phase II trial found that continuing lorlatinib beyond progressive disease is a viable treatment option for select patients with ALK-positive NSCLC.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multicenter fase 2-studie van ibrutinib plus rituximab voor indolent mantelcellymfoom (0)
2022-01-16 16:00   ( Nieuws )
Tags:  IMCL-2015 trial indolent MCL ibrutinib plus rituximab
Dr. Eva GinéMantelcellymfoom (MCL) wordt gewoonlijk beschouwd als een agressief lymfoïde neoplasme, maar in sommige patiënten heeft de ziekte een indolent klinisch beloop. De Spaanse multicenter fase 2-studie IMCL-2015 heeft de combinatie van ibrutinib en rituximab als eerstelijns behandeling voor indolente klinische vormen van MCL geëvalueerd. Dr. Eva Giné (Hospital Clínic Barcelona) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

IMCL-2015 werd uitgevoerd in twaalf centra. De studie includeerde patiënten met ECOG performance status 0 of 1 en niet-eerder behandeld indolent MCL, gedefinieerd als zonder ziekte-gerelateerde symptomen, nonblastoïde varianten, Ki-67 < 30%, en grootste tumordiameter 3 cm of kleiner. De studie includeerde zowel patiënten met niet-nodale als patiënten met nodale subtypen. De patiënten kregen intraveneus rituximab 375 mg/m2 op dagen één, acht, vijftien, en tweeëntwintig van de eerste vierweekse cyclus, en vervolgens op dag één van cycli drie, vijf, zeven en negen (dus in totaal acht doses) plus oraal ibrutinib 560 mg eenmaal daags. Ibrutinib kon na twee jaar worden gediscontinueerd in geval van tenminste zes maanden niet-detecteerbare minimaal residuele ziekte (MRD). Het primaire eindpunt van de studie was percentage patiënten met complete respons na twaalf cycli.

De studie includeerde 50 patiënten (mediane leeftijd 65 jaar; 66% mannen). Na twaalf cycli werd overall respons gezien in 42 patiënten (ORR 84%; 95%-bti 74-94) en complete respons in 40 patiënten (CRR 80%; 95%-bti 69-91). Niet-detecteerbaar MRD in perifeer bloed werd bereikt in 87% (95%-bti 77-97). Na twee jaar konden 24 van 35 evalueerbare patiënten (69%) ibrutinib discontinueren na aanhoudende niet-detecteerbare MRD. Vier patiënten hadden ziekteprogressie, onder wie drie met niet-nodaal MCL en TP53-mutaties bij inclusie. Er was één patiënt met ernstige aplastische anemie; verder waren er geen onverwachte toxiciteiten.

De onderzoekers concluderen dat frontline ibrutinib-rituximab voor indolente vormen van MCL resulteerde in een hoog percentage patiënten met complete respons en niet-detecteerbare MRD. Discontinuering van ibrutinib na twee jaar was veilig in patiënten met niet-detecteerbare MRD, behalve onder patiënten met TP53-mutaties.

1.Giné E, de la Cruz F, Jiménez Ubieto A et al. Ibrutinib in combination with rituximab for indolent clinical forms of mantle cell lymphoma (IMCL-2015): a multicenter, open-label, single-arm, phase II trial. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 2 IMCL-2015 trial in Spain evaluated frontline ibrutinib in combination with rituximab for indolent clinical forms of MCL. The combinaton achieved a high rate of complete responses and undetectable minimal residual disease. Ibrutinib discontinuation after two years was safe in cases with undetectable MRD, except for TP53-mutated cases.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multicenter fase 3-studie van sugemalimab versus placebo na chemoradiotherapie voor lokaal-gevorderd NSCLC (0)
2022-01-16 14:30   ( Nieuws )
Tags:  GEMSTONE-301 trial locally advanced NSCLC not progressing after CRT sugemalimab
Prof. Yi-Long WuSugemalimab is een op PD-L1 gericht antilichaam. De multicenter fase 3-studie GEMSTONE-301 in China heeft sugemalimab vergeleken met placebo voor lokaal-gevorderd niet-resectabel stadium III niet-kleincellig longcarcinoom zonder progressie na concurrente of sequentiële chemoradiotherapie (CRT). Prof. Yi-Long Wu (Guangcong Academie van Medische Wetenschappen, Guangzhou) en collega’s publiceren een interimanalyse van de studie in The Lancet Oncology.1

GEMSTONE-301 wordt uitgevoerd in 50 centra. De studie includeerde patiënten in de leeftijd van achttien jaar of ouder, met een ECOG performance status 0 of 1. De patiënten werden 2:1 dubbelblind gerandomiseerd naar ten hoogste 24 maanden sugemalimab 1200 mg (n=255) of placebo (n=126) iedere drie weken. Het primaire eindpunt van de studie was centraal geblindeerd beoordeelde progressievrije overleving.

De interimanalyse werd uitgevoerd na mediane follow-up 14,3 maanden in de sugemalimabgroep en 13,7 maanden in de placebogroep. De mediane PFS was 9,0 maanden met sugemalimab versus 5,8 maanden met placebo (HR 0,64; p=0,0026). Graad 3 of 4 treatment-related adverse events werden gezien in 9% van de patiënten in de sugemalimabgroep versus 6% in de placebogroep. Vier patiënten (2%) in de sugemalimabgroep en geen patiënten in de placebogroep overleden aan met de behandeling samenhangende oorzaken.

De onderzoekers concluderen dat sugemalimab na definitieve concurrente of sequentiële CRT een effectieve consolidatiebehandeling kan zijn voor patiënten met stadium III NSLCL zonder progressie na CRT, hoewel langere follow-up vereist is om deze conclusie te bevestigen.

1.Zhou Q, Chen M, Jiang O et al. Sugemalimab versus placebo after concurrent or sequential chemoradiotherapy in patients with locally advanced, unresectable, stage III non-small-cell lung cancer in China (GEMSTONE-301): interim results of a randomised, double-blind, multicentre, phase 3 trial. Lancet Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 3 GEMSTONE-301 trial in China compared sugemalimab versus placebo in patients with locally advanced, unresectable, stage III non-small-cell lung cancer whose disease had not progressed after concurrent or sequential chemoradiotherapy. De median progression-free survival was 9.0 months with sugemalimab versus 5.8 months with placebo (HR 0.64; p=0.0026). 


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multicenter fase 3-studie van toevoegen van sugemalimab aan eerstelijns chemotherapie voor mNSCLC (0)
2022-01-16 13:00   ( Nieuws )
Tags:  GEMSTONE-302 trial first-line chemotherapy with sugemalimab versus placebo for mNSCLC
Prof. Caicun ZhouDe combinatie van PD-1 remmer met chemotherapie is een effectieve eerstelijns behandeling voor metastatisch niet-kleincellig longcarcinoom (mNSCLC). De waarde van PD-L1 remmer in combinatie met eerstelijns chemotherapie in deze setting is echter nog niet duidelijk. De multicenter fase 3-studie GEMSTONE-302 in China heeft de PD-L1 remmer sugemalimab versus placebo toegevoegd aan eerstelijns platina-gebaseerde chemotherapie voor mNSCLC geëvalueerd. Prof. Caicun Zhou (Tongji Universiteit, Shanghai) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1

GEMSTONE-302 werd uitgevoerd in 35 centra. De studie includeerde patiënten (leeftijd 18 tot en met 75 jaar; ECOG performance status 0-1) met niet-eerder behandeld stadium IV squameus of niet-squameus NSCLC zonder bekende EGFR-sensitiserende mutatie of ALK-, ROS1- of RET-fusies. De patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar intraveneus sugemalimab 1200 mg (n=320) of placebo (n=159) toegevoegd aan platina-gebaseerde chemotherapie. Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving.

Ten tijde van de finale PFS-analyse was de mediane follow-up 17,8 maanden. De mediane PFS was 9,0 maanden met sugemalimab versus 4,9 maanden met placebo (HR 0,48; p<0,0001). Treatment-related serious events werden gerapporteerd voor 23% van de patiënten in de sugemalimabgroep en 20% van de patiënten in de placebogroep. Behandelings-gerelateerd overlijden trof 3% van de patiënten in de sugemalimabgroep en 1% van de patiënten in de placebogroep.

De onderzoekers concluderen dat sugemalimab plus chemotherapie een nieuwe eerstelijns optie kan zijn voor zowel squameus als niet-squameus mNSCLC.

1.Zhou C, Wang Z, Sun Y et al. Sugemalimab versus placebo, in combination with platinum-based chemotherapy, as first-line treatment of metastatic non-small-cell lung cancer (GEMSTONE-302): interim and final analyses of a double-blind, randomised, phase 3 clinical trial. Lancet Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 3 GEMSTONE-302 trial in China evaluated the PD-L1 inhibitor sugemalimab versus placebo, in combination with first-line platinum-based chemotherapy, for metastatic squamous or non-squamous NSCLC. The median progression-free survival was 9.0 months with sugemalimab versus 4.9 months with placebo.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multinationale studie van risicostratificatie van early-onset colorectaalcarcinoom (0)
2022-01-15 16:00   ( Nieuws )
Tags:  risk stratification of EO-CRC combination of genetic and environmental risk scores
Prof. Richard HayesDe incidentie van colorectaalcarcinoom onder personen jonger dan 50 jaar (early-onset, EO-CRC) neemt toe. Screeningsrichtlijnen hanteren in toenemende mate een lagere aanbevolen leeftijd voor begin van de screening. Omdat de screeningscapaciteit beperkt is kan een geïndividualiseerde benadering wenselijk zijn. Een multinationale studie heeft de mogelijkheid van risicostratificatie voor EO-CRC onderzocht. Prof. Richard Hayes (New York University School of Medicine) en collega’s publiceren de studie in het Journal of the National Cancer Institute.1

De studie includeerde 3486 EO-CRC patiënten en 3890 voor leeftijd gematchte controlepersonen. De onderzoekers analyseerden voor patiënten en controlepersonen de combinatie van een environmental risk score (ERS; 16 leefstijl- en omgevingsfactoren) en een polygenic risk score (PRS; 141 varianten). De analyses liete zien dat toenemende waarden van ERS en PRS geassocieerd waren met toenemend relatief risico van EO-CRC (per standaard-deviatie toename van ERS: OR 1,14; 95%-bti 1,08-1,20; per SD toename van PRS: OR 1,59; 95%-bti 1,51-1,68); beide bijdragend aan onderscheid tussen patiënten en controlepersonen (AUC 0,631; 95%-bti 0,615-0,647). Op basis van absolute risico’s kunnen onder personen met score 90e percentiel voor beide scores onder 10.000 mannen 26 extra EO-CRC patiënten en onder 10.000 vrouwen 21 extra EO-CRC patiënten worden verwacht.

De onderzoekers concluderen dat gepersonaliseerde risicoscores de potentie hebben personen te identificeren met uiteenlopende relatieve en absolute risico’s van EO-CRC.

1.Archambault AN, Jeon J, Lin Y et al. Risk stratification for early colorectal cancer using a combination of genetic and environmental risk scores: an international multi-center study. J Natl Cancer Inst 2022; epub ahead of print

Summary: A multinational study found that combination of an environmental risk score (16 lifestyle and enviromental factors) and a polygenic risk score (141 variants) had the potential to identify individuals at differential relative and absolute risks for early-onset colorectal cancer. Improved discrimination may aid in targeted CRC screening of younger, hig-risk individuals, potentially improving outcomes.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Lange-termijn uitkomsten van stereotactische radiochirurgie voor benigne sinus cavernosus tumoren (0)
2022-01-15 14:30   ( Nieuws )
Tags:  CS tumors SRS long-term outcomes
Prof. Nobuhito SaitoStereotactische radiochirurgie (SRS) is een niet-invasieve behandeling voor tumoren van de sinus cavernosus (SC). Een retrospectieve cohortstudie in het ziekenhuis van de Universiteit van Tokio heeft lange-termijn uitkomsten van SRS voor benigne SC-tumoren geïnventariseerd. Prof. Nobuhito Saito en collega’s publiceren de studie in het Journal of Neuro-Oncology.1

De studie includeerde 113 patiënten met benigne SC-tumoren, die tussen begin 1990 en eind 2018 SRS ondergingen. De mediane post-SRS follow-up was 77 maanden (IQR 39-177). Het progressievrije-overlevingspercentage was 97% na vijf jaar, 89% na tien jaar, en 87% na vijftien jaar. Onder de patiënten met meningioom (n=91) was het PFS-percentage 96% na vijf jaar en 87% na tien jaar; onder patiënten met andere typen tumoren was het PFS-percentage 100% na tien jaar. In 35 patiënten (27%) werd verbetering van het functioneren van de nervus cranialis gezien terwijl verslechtering van dit functioneren werd gezien in 11 patiënten (10%).De onderzoekers concluderen dat SRS voor SC-tumoren resulteerde in goede tumorcontrole en acceptabele lange-termijn uitkomsten.

1.Umekawa M, Shinya Y, Hasegawa H et al. Long-term outcomes of stereotactic radiosurgery for skull base tumors involving the cavernous sinus. J Neuro-Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: A retrospective cohort study at Tokyo University Hospital found that stereotactic radiosurgery provided good tumor control and acceptable long-term outcome with sufficient preservation of cranial nerve function in patients with benign caversous sinus tumors.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)