Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nieuws

Neoadjuvant trastuzumab plus pyrotinib voor lokaal-gevorderd HER2-positief mammacarcinoom (0)
2022-06-19 12:00   ( Nieuws )
Tags:  phase 2 NeoATP study locally advanced HER2-positive BC neoadjuvant trastuzumab plus pyrotinib
Pyrotinib is een orale tweedegeneratie irreversibele pan-HER TKI. Ondanks toenemende aanwijzingen voor de waarde van tweevoudige HER2-blokkade in lokaal-gevorderd mammacarcinoom (LABC) is er nog geen robuuste evidentie voor werkzaamheid van pyrotinib plus trastuzumab in de neoadjuvante setting. De fase 2-studie NeoATP van Jiaotong Universiteit (Shanghai) heeft werkzaamheid en veiligheid van neoadjuvant trastuzumab plus pyrotinib voor LABC geëvalueerd. Dr. Jinsong Lu en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 53 patiënten (mediane leeftijd 47 jaar) met stadium IIA tot en met IIIC HER2-positief invasief mammacarcinoom. De patiënten kregen vier cycli pyrotinib en trastuzumab toegevoegd aan wekelijks paclitaxel-cisplatine neoadjuvante chemotherapie, gevolgd door chirurgie. De behandeling werd voltooid door 52 patiënten. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met pathologisch complete respons (pCR; ypT0 ypN0). pCR werd bereikt door 37 patiënten (69,8%). Onder vrouwen met HR-negatieve ziekte was het pCR-percentage 85,7% en onder vrouwen met HR-positieve ziekte 59,4% (p=0,041). Onder tumoren met en zonder PIK3CA-mutatie waren de pCR-percentages 69,2% respectievelijk 70,0% (p=0,96). De meest-frequente graad 3 of 4 adverse events waren diarree (45,3% van de patiënten), leukopenie (39,6%), en neutropenie (32,0%). Geen van de patiënten overleed, en er waren geen patiënten met LVEF lager dan 50% of LVEF-afname met meer dan 10% tussen baseline en chirurgie.

De onderzoekers concluderen dat pyrotinib toegevoegd aan neoadjuvant trastuzumab en chemotherapie een werkzaam regime was voor patiënten met HER2-positief LABC.

1.Yin W, Wang Y, Wu Z et al. Neoadjuvant trastuzumab and pyrotinib for locally advanced HER2-positive breast cancer (NeoATP): primary analysis of a phase II study. Clin Cancer Res 2022; epub ahead of print

Summary: The phase 2 NeoATP trial at Shanghai Jiaotong University (China) found that the neoadjuvant combination of pyrotinib and trastuzumab plus chemotherapy was an efficacious and safe regimen for patients with HER2-positive locally advanced breast cancer. pCR was achieved in 70% of patients.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Tweedelijns lisocabtagene maraleucel versus standaard-behandeling voor recidiverend of refractair grootcellig B-cel lymfoom (0)
2022-06-18 15:00   ( Nieuws )
Tags:  TRANSFORM trial R R LBCL liso-cel
Dr. Manali KamdarPatiënten met grootcellig B-cel lymfoom (LBCL) dat primair refractair is of recidiveert binnen twaalf maanden na eerstelijns therapie hebben een hoog risico van slechte uitkomsten met de standaard-behandeling van platina-gebaseerde immuunchemotherapie en autologe hematopoïetische stamceltransplantatie (HSCT). Lisocabtagene maraleucel (liso-cel) is een autologe CD19-gerichte CAR T-celtherapie, met werkzaamheid en acceptabele veiligheid als derdelijns of latere behandeling van LBCL. De multinationale fase 3-studie TRANSFORM heeft liso-cel geëvalueerd als tweedelijns behandeling voor primair refractair of binnen twaalf maanden na eerstelijns behandeling recidiverend LBCL. Dr. Manali Kamdar (University of Colorado Cancer Center, Aurora) en collega’s publiceren de studie in The Lancet.1TRANSFORM wordt uitgevoerd in 47 centra in Europa, Japan, en de Verenigde Staten. De studie includeerde 184 volwassen patiënten met vroeg-recidiverend of primair refractair LBCL, een ECOG performance status 0 of 1, en adequate orgaanfunctie, die werden beschouwd als kandidaat voor autologe HSCT. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar liso-cel (intraveneus 108 CAR T-cellen; n=92) of standaard tweedelijns behandeling (n=92). Het primaire eindpunt was centraal-beoordeeld gebeurtenisvrije overleving.

Op het moment van de nu gepubliceerde geprespecificeerde interimanalyse was de mediane follow-up 6,2 maanden (IQR 4,4-11,5). De mediane EFS was 10,1 maanden in de liso-celgroep versus 2,3 maanden in de standaard-behandelinggroep (HR 0,35; p<0.0001). Graad 3 of hoger neutropenie werd gezien in 80% van de patiënten in de liso-celgroep versus 51% van de patiënten in de standaard-behandelinggroep, anemie in 49% versus 49%, trombocytopenie in 49% versus 64%, en langdurige cytopenie in 43% versus 3%. Er waren geen graad 4 of 5 CRS en neurologische gebeurtenissen met liso-cel; graad 3 CRS werd gezien in één patiënt en graad 3 neurologische gebeurtenissen in vier patiënten (4%). Graad 5 TRAEs troffen geen van de patiënten in de liso-celgroep en één patiënt in de standaard-behandelinggroep.

De onderzoekers concluderen dat deze resultaten liso-cel als tweedelijns behandeling voor patiënten met vroeg-recidiverend of refractair LBCL steunen.

1.Kamdar M, Solomon SR, Arnason J et al. Lisocabtagene maraleucel versus standard of care with salvage chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation as second-line treatment in patients with relapsed or refractory large B-cell lymphoma (TRANSFORM): results from an interim analysis of an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet 2022;399:2294-2308

Summary: Lisocabtagene maraleucel (liso-cel) is an autologous, CD19-directed CAR T-cell therapy. The multinational phase 3 TRANSFORM trial compared liso-cel versus standard of care for R/R LBCL. Interim analysis of the trial found that median event-free survival was significantly improved in the liso-cel group compared with the standard of care group (10.1 months versus 2.3 months; HR 0.35; p<0.0001). The safety profile of liso-cel was manageable.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

MSI-H detectie in liquide biopten voorspelt robuuste en duurzame respons van pancreascarcinoom op immuuntherapie (0)
2022-06-18 13:30   ( Nieuws )
Tags:  pancreatic cancer liquid biopsy detected MSI-H response to immunotherapy
Dr. Sakti ChakrabartiIn verscheidene studies is gezien dat hoge microsatelliet-instabiliteit (MSI-H) geassocieerd is met respons van solide tumoren op immuuncheckpointremmers (ICIs). Deze studies hebben MSI-H status bepaald in tumorweefsel. Een multicenterstudie in de Verenigde Staten heeft gebruik van liquide biopten voor bepalen van MSI-H status van pancreas ductaal adenocarcinoom (PDAC) geëvalueerd, en de associatie van zo bepaalde MSI-H status met respons op ICIs geïnventariseerd. Dr. Sakti Chakrabarti (Medical College of Wisconsin, Milwaukee) en collega’s publiceren de studie in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer.1


De retrospectieve studie includeerde tien PDAC-patiënten (acht mannen en twee vrouwen) met MSI-H gedetecteerd in liquide biopten (Guardant360-bepaling), die tussen begin oktober 2018 en eind april 2021 behandeld werden. De mediane leeftijd was 68 jaar (range 56-82). Acht patiënten hadden metastatische ziekte. Negen van de tien patiënten kregen ICIs: acht pembrolizumab monotherapie en één ipilimumab plus nivolumab. Zeven van negen patiënten (77%) hadden objectieve respons. De mediane duur van de ICI-behandeling was 8 maanden (range 1-24) en zes van zeven responders hadden nog steeds respons bij data-cutoff voor de nu gepubliceerde analyse na mediaan 21 maanden follow-up (range 11-33). De mediane progressievrije overleving en overall survival werden niet bereikt. In vijf van zes patiënten die ook tumorweefsel-gebaseerde testen ondergingen was de weefsel-gebaseerde MSI-status concordant met de Guardant360-bepaalde MSI-status; Guardant360 identificeerde één patiënt als MSI-H positief die op basis van weefsel-bepaling als MSI-H negatief werd beschouwd.

De onderzoekers concluderen dat MSI-H bepaald met een goed-gevalideerde liquide biopsietest robuuste en duurzame respons van PDAC op ICIs kan voorspellen.

1.Chakrabarti S, Bucheit L, Starr JS et al. Detection of microsatellite instability-high (MSI-H) by liquid biopsy predicts robust and durable response to immunotherapy in patients with pancreatic cancer. J ImmunoTher Cancer 2022; epub ahead of print

Summary: A multicenter study in the USA found that detection of MSI-H by a well-validated liquid biopsy test predicted a robust response of PDAC to immune checkpoint inhibitor therapy.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Gemcitabine-cisplatine inductie voor locoregionaal-gevorderd nasofarynxcarcinoom: finale overall survival analyse (0)
2022-06-18 12:00   ( Nieuws )
Tags:  induction chemotherapy for NPC final OS analysis
De multicenter fase 3-studie NCT01872962 in China randomiseerde patiënten met locoregionaal-gevorderd nasofarynxcarcinoom (NPC) naar gemcitabine-cisplatine inductiechemotherapie gevolgd door concurrente chemoradiotherapie (n=242) of alleen concurrente radiotherapie (n=238). In 2019 is gepubliceerd dat met mediaan 42,7 maanden follow-up het drie-jaars recidiefvrije overlevingspercentage significant hoger was in de inductietherapiegroep dan in de controlegroep (85,3% versus 76,5%; HR 0,51; p=0,001). Dr. Ling-Long Tang (Sun Yat-sen Universiteit, Guangzhou) en collega’s publiceren nu in het Journal of Clinical Oncology finale overall survival resultaten van de studie.1

De mediane follow-up op het moment van de nu gepubliceerde analyse was 69,8 maanden. Het vijf-jaars OS-percentage was 87,9% in de inductiechemotherapie groep versus 78,8% in de controlegroep (HR 0,51; p=0,001). Het percentage patiënten met late toxiciteit verschilde niet significant tussen de twee groepen (graad 3 of hoger: 11,3% versus 11,4%). De diepte van de tumorrespons op inductiechemotherapie was significant gecorreleerd met de OS: vijf-jaars OS-percentages waren 100% in de groep patiënten met complete respons, 88,4% in de groep patiënten met partiële respons, en 61,5% in de groep patiënten met stabiele of progressieve ziekte (p=0,005). Patiënten met laag pretreatment celvrije Epstein-Barr virus DNA-gehalte (minder dan 4000 kopieën per ml) hadden geen baat bij inductiechemotherapie (vijf-jaars OS-percentage 90,6% versus 91,4%; p=0,77).

De onderzoekers concluderen dat inductiechemotherapie voorafgaand aan concurrente chemoradiotherapie voor locoregionaal-gevorderd NPC geassocieerd was met significant verbeterde overleving, zonder verergering van late toxiciteit. Tumorrespons op inductiechemotherapie en pretreatment EBV-DNA kunnen wellicht een rol spelen in het personaliseren van de behandeling.

1.Zhang Y, Chen L, Hu G-Q et al. Final overall survival analysis of gemcitabine and cisplatin induction chemotherapy in nasopharyngeal carcinoma: a multicenter, randomized phase III trial. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: Final analysis of the multicenter NCT01872962 phase 3 study in China found that induction chemotherapy before concurrent chemoradiotherapy improved the overall survival of patients with locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Gerandomiseerde studie van pegasparaginase- versus L-asparaginase-gebaseerd regime voor gevorderd ENKL (0)
2022-06-17 15:00   ( Nieuws )
Tags:  extranodal natural killer T-cell lymphoma DDGP versus SMILE
Dr. Mingzhi ZhangHet L-asparaginase-gebaseerde SMILE-regime (dexamethason, methotrexaat, ifosfamide, L-asparaginase, en etoposide) heeft goede werkzaamheid voor gevorderd extranodaal natural killer T-cel lymfoom (ENKL) laten zien, maar met een teleurstellend veiligheidsprofiel. Een gerandomiseerde studie in China heeft SMILE voor nieuw-gediagnostiseerd gevorderd ENKL vergeleken met het pegasparaginase-gebaseerde DDGP-regime (dexamethason, cisplatine, gemcitabine, en pegasparagase). Dr. Mingzhi Zhang (Universiteit van Zhengzhou) en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

De studie, uitgevoerd in twaalf centra, includeerde 80 patiënten in de leeftijd van 14 tot en met 70 jaar (mediaan 43; IQR 12), met stadium III of IV ENKL en een ECOG performance status 2 of beter. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar DDGP (n=40) of SMILE (n=40) iedere drie weken voor zes cycli. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving. De mediane follow-up was 41,5 maanden. De mediane PFS werd niet bereikt in de DDGP-groep en was 6,8 maanden in de SMILE-groep (HR 0,42; p=0,004). De mediane overall survival werd niet-bereikt in de DDGP-groep en was 75,2 maanden in de SMILE-groep (HR 0,41; p=0,02). Het drie-jaars PFS-percentage was 56,6% versus 41,8% en het vijf-jaars OS percentage was 74,3% versus 51,7%). Graad 3 of 4 hematologische toxiciteiten waren meer frequent met SMILE dan met DDGP (leukopenie: 85,0% versus 62,5%; neutropenie: 85,0% versus 65,0%).

De onderzoekers concluderen dat het DDGP-regime veelbelovende voorlopige werkzaamheid heeft laten zien voor nieuw-gediagnostiseerd gevorderd ENKL. DDGP werd verdragen (visual abstract).

1.Wang X, Zhang L, Liu X et al. Efficacy and safety of a pegasparaginase-based chemotherapy regimen vs an L-asparaginase-based chemotherapy regimen fro newly diagnose advanced extranodal natural killer/ T-cell lymphoma. A randomized clinical trial. JAMA Oncol 2022.1968

Summary: A randomized study in China compared SMILE (dexamethasone, methotrexate, ifosfamide, L-asparaginase, and etoposide) versus DDGP (dexamethasone, cisplatin, gemcitabine, and pegasparagase) for newly diagnosed advanced extranodal natural killer/T-cell lymphoma (ENKL). DDGP was associated with better PFS and OS and less hematologic toxic effects.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Toevoegen van enzalutamide aan actieve surveillance voor laag- of intermediair-risico gelokaliseerd prostaatcarcinoom (0)
2022-06-17 13:30   ( Nieuws )
Tags:  ENACT trial low- or intermediate risk prostate cancer enzalutamide
Dr. Neal ShoreEr zijn weinig gepubliceerde studies van farmacologische interventies in patiënten die actieve surveillance (AS) ondergaan voor prostaatcarcinoom. De multicenter gerandomiseerde fase 2-studie ENACT heeft toevoeging van enzalutamide aan AS voor laag- of intermediair-risico prostaatcarcinoom geëvalueerd. Dr. Neal Shore (Carolina Urologic Research Center, Myrtle Beach SC) en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

ENACT werd uitgevoerd in 66 centra in de Verenigde Staten en Canada. De studie includeerde 227 volwassen patiënten met histologisch bewezen laag- of intermediair-risico gelokaliseerd prostaatcarcinoom. De gemiddelde leeftijd was 66,1 ± 7,8 jaar. De patiënten werden gerandomiseerd naar één jaar enzalutamide monotherapie 160 mg eenmaal daags plus AS (n=114) of alleen AS (n=113). De patiënten werden na randomisatie ten hoogste drie jaar gevolgd. Het primaire eindpunt was tijd tot pathologische of therapeutische progressie.

De mediane follow-up was 492,5 dagen (range 1,0-1078,0) in de enzalutamide plus AS-groep en 270,5 dagen (1,0-806,0) in de alleen-AS groep. De mediane tijd tot progressie werd in geen van beide armen bereikt, maar behandeling met enzalutamide verlaagde het risico van pathologische of therapeutische progressie significant met 46% (HR 0,54; p=0,02). Behandeling met enzalutamide was ook geassocieerd met significant vertraagde PSA-progressie met zes maanden (HR 0,71; p=0,03). De meest-frequent gerapporteerde adverse events tijdens enzalutamide-behandeling waren vermoeidheid (55,4% van de patiënten) en gynecomastie (36,6%). Drie patiënten in de enzalutamide plus AS-groep overleden tijdens de follow-up aan oorzaken die niet als behandelingsgerelateerd werden beoordeeld.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van enzalutamide aan AS voor laag- of intermediair-risico gelokaliseerd prostaatcarcinoom goed verdragen werd en resulteerde in significante verlaging van het risico van progressie (visual abstract).

1.Shore ND, Renzulli J, Fleshner NE et al. Active surveillance plus enzalutamide monotherapy vs active surveillance alone in patients with low-risk or intermediate-risk localized prostate cancer. The ENACT randomized clinical trial. JAMA Oncol 2022.1641

Summary: The randomized phase 2 ENACT study in the US and Canada showed that addition of enzalutamide to active surveillance for low-risk or intermediate-risk prostate cancer was associated with significantly reduced risk of prostate cancer progression by 46% compared to active surveillance alone.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Behandeling van anale hooggradige squameuze intra-epitheliale lesies voor preventie van anuscarcinoom (0)
2022-06-17 12:00   ( Nieuws )
Tags:  phase 3 ANCHOR study treatment of anal HSILs to prevent anal cancer
Prof. Joel PalefskyPersons living with HIV (PLWH) hebben vergeleken met de algemene bevolking een verhoogd risico van anuscarcinoom. Net als cervixcarcinoom wordt anuscarcinoom voorafgegaan door hooggradige squameuze intra-epitheliale lesies (HSILs). Behandeling van cervix-HSILs vermindert progressie tot cervixcarcinoom. De multicenter fase 3-studie ANCHOR heeft onderzocht of behandeling van anus-HSILs progressie tot anuscarcinoom vermindert. Prof. Joel Palefsky (University of California, San Francisco) en collega’s publiceren de studie in The New England Journal of Medicine.1

ANCHOR, uitgevoerd in 25 centra, includeerde PLWH in de leeftijd van 35 jaar of ouder, met biopsie-bewezen anus-HSILs. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar behandeling of actieve monitoring. Behandeling was ablatie of excisie onder anesthesie of toediening van topisch fluorouracil of imiquimod. De behandeling werd voortgezet tot complete HSIL-resolutie. Alle deelnemers ondergingen tenminste iedere zes maanden anoscopie. Het primaire eindpunt was progressie tot anuscarcinoom.

Van de 4459 gerandomiseerde deelnemers werden 4446 geïncludeerd in de analyse. Met mediaan 25,8 maanden follow-up werd anuscarcinoom gediagnostiseerd in negen deelnemers in de behandelgroep (173 per 100.000 persoonsjaren) en 21 deelnemers in de monitoring-groep (402 voor 100.000 persoonsjaren) overeenkomend met een 57% lager risico van progressie (p=0,03) in de behandelgroep dan in de monitoring-groep.

De onderzoekers concluderen dat onder deelnemers met biopsie-bewezen anus-HSIL het risico van anuscarcinoom significant lager was met behandeling voor anus-HSIL dan met actieve monitoring (quick take video summary).

1.Palefsky JM, Lee JY, Jay N et al. Treatment of anal high-grade squamous intraepithelial lesions to preven anal cancer. N Engl J Med 2022;386:2273-2282

Summary: The US multicenter phase 3 ANCHOR trial evaluated treatment for anal high-grade squamous intraepithelial lesions (HSILs) among people living with HIV to prevent anal cancer. The study showed that among participants with biopsy-proven anal HSIL, the risk of anal cancer was significantly lower with treatment for anal HSIL than with active monitoring.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Venetoclax en CLAD-LDAC alternerend met venetoclax en 5-AZA voor nieuw-gediagnostiseerd AML in oudere patiënten (0)
2022-06-16 15:00   ( Nieuws )
Tags:  newly diagnosed AML in older patients venetoclax
Dr. Tapan KadiaEr is behoefte aan effectieve behandelingen voor AML in patiënten die niet in staat zijn intensieve chemotherapie te verdragen. Een fase 2-studie van MD Anderson Cancer Center (Houston TX) heeft de combinatie van venetoclax met cladribine en lage-dosering cytarabine (CLAD-LDAC) alternerend met venetoclax plus 5-azacitidine (5-AZA) voor nieuw-gediagnostiseerd (ND)-AML in patiënten die wegens leeftijd of om andere reden geen kandidaat waren voor intensieve therapie geëvalueerd. Dr. Tapan Kadia en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1Tabel 1 toont de kenmerken van de zestig geïncludeerde patiënten. Tabel 2 laat zien dat CR plus CRi werd gezien in 56 van 60 patiënten (93%; primair eindpunt) en dat 43 van 51 patiënten (84%) MRD-negatief waren. Eén patiënt overleed binnen vier weken na het starten van de behandeling. Met mediaan 22,1 maanden follow-up waren de mediane ziektevrije overleving en overall survival nog niet bereikt. De meest-frequent graad 3 of 4 niet-hematologische adverse events waren febriele neutropenie in 33 patiënten in pneumonie in 14 patiënten. Eén patiënt ontwikkelde graad 4 tumor lysis syndroom.

De onderzoekers concluderen dat venetoclax plus CLAD/LDAC alternerend met venetoclax en 5-AZA een effectief regime was voor ND-AML in oudere of niet-fitte patiënten.

1.Kadia TM, Reville PK, Wang X et al. Phase II study of venetoclax added to cladribine plus low-dose cytarabine alternating with 5-azacitidine in older patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: A phase 2 study at MD Anderson Cancer Center (Houston, TX) found that venetoclax and CLAD/LDAC alternating with venetoclax and 5-AZA was an effective regimen among older and unfit patients with newly diagnosed AML.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)