Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Carboplatine-paclitaxel met of zonder trastuzumab voor gevorderd uterien sereus carcinoom met HER2-overexpressie


Dr. Amanda FaderUterien sereus carcinoom (USC) is een agressieve variant van endometriumcarcinoom. De multicenter gerandomiseerde fase 2-studie NCT01367002 in de Verenigde Staten vergeleek carboplatine-paclitaxel-trastuzumab (CPT) met alleen CP voor gevorderd (stadium III-IV) of recidiverend USC met HER2-overexpressie. In 2018 is gepubliceerd dat de progressievrije overleving significant langer was in de CPT-arm dan in de CP-arm (mediaan 12,6 versus 8,0 maanden; p=0,005). Dr. Amanda Fader (Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore MD) en collega’s publiceren nu in Clinical Cancer Research een update van de overall survival in de studie.1


De studie randomiseerde 61 patiënten 1:1 naar zes cycli CP met of zonder T, gevolgd door al of niet T-onderhoud tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit. Na mediaan 25,9 maanden follow-up was onder de 58 evalueerbare patiënten progressie gezien in 43 en overlijden in 38. Update van de PFS-analyse wees uit dat de PFS in de CP-arm 8,0 maanden bedroeg versus 12,9 maanden in de CPT-arm (HR 0,46; p=0,005). Onder de 41 patiënten die primaire behandeling voor stadium III-IV USC ondergingen was de mediane PFS 9,3 maanden met CP versus 17,7 maanden met CPT (HR 0,12; p=0,004). De mediane OS was 24,4 maanden met CP versus 29,6 maanden met CPT (HR 0,58; p=0,046). Onder de patiënten die primaire behandeling ondergingen was de mediane OS 24,4 maanden met CP versus niet bereikt met CPT (HR 0,49; p=0,041). Er was tussen beide armen geen verschil in toxiciteit.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van T aan CP geassocieerd was met significante verbetering van de OS van vrouwen met gevorderd of recidiverend HER2-positief USC. Het profijt was het grootst in de groep vrouwen die primaire behandeling voor gevorderde ziekte kregen.

1.Fader AN, Roque DM, Siegel E et al. Randomized phase II trial of carboplatin-paclitaxel compared with carboplatin-paclitaxel-trastuzumab in advanced (stage III-IV) or recurrent uterine serous carcinomas that overexpress Her2/neu (NCT01367002): updated overall survival analysis. Clin Cancer Res 2020; epub ahead of print

Summary: Updated results of the randomized phase 2 study NCT01367002 showed that among patients with advanced or recurrent uterine serous carcinoma with HER2 overexpression the OS was significantly improved with carboplatin-paclitaxel-trastuzumab compared to carboplatin-paclitaxel (median 29.6 months versus 24.4 months; HR 0.58; p=0.046).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren