Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

CD19-gerichte CAR T-celtherapie voor recidiverend of refractair ALL met CNS-betrokkenheid


Dr. Shannon MaudeCentraal zenuwstelsel-relapse van ALL is moeilijk behandelbaar. In eerdere studies is duurzame remissie van recidiverend of refractair (R/R) B-cel ALL gezien met CD19-gerichte CAR T-celtherapie, maar de meeste studies hebben patiënten met actieve CNS-ziekte geëxcludeerd. Een post-hoc analyse van gepoolde data van klinische studies heeft de veiligheid en werkzaamheid van CAR T-celtherapie in patiënten met CNS-R/R B-ALL geïnventariseerd. Dr. Shannon Maude (Children’s Hospital of Philadelphia, PA) en collega’s publiceren de analyse in The Lancet Haematology.1

De analyse includeerde 195 patiënten in de leeftijd van één tot dertig jaar met R/R CD19-positief ALL of lymfocytisch lymfoom, die tussen 17 april 2012 en 17 april 2019 in het ziekenhuis in Philadelphia in het kader van vijf klinische studies CD19-gerichte CAR T-cel therapie hadden gekregen (154 patiënten in vier studies tisagenlecleucel en 41 patiënten in één studie huCART19). Inclusiecriteria waren controle van CNS-ziekte bij inclusie en infusie van de CAR T-cellen, en afwezigheid van acute neurologische toxiciteit (hoger dan graad 1). Eindpunten waren percentage patiënten met complete respons vier weken na infusie, relapsevrije overleving en overall survival, en incidentie van cytokine release syndrome (CRS) en neurotoxiciteit.

Onder de 195 patiënten hadden 66 (34%) CNS-positieve ziekte en 129 (66%) CNS-negatieve ziekte, terwijl 43 (22%) geïsoleerde CNS-betrokkenheid had. De mediane duur van follow-up was 39 maanden (IQR 25-49) in de CNS-positieve groep en 36 maanden (18-49) in de CNS-negatieve groep. Het percentage patiënten met complete respons na vier weken verschilde niet tussen beide groepen (97% versus 94%; p=0,79). Er was ook geen significant verschil in relapsevrije overleving (na twee jaar 60% versus 60%) of overall survival (na twee jaar 83% versus 71%; p=0,39). De OS was significant hoger onder de patiënten met geïsoleerde CNS-betrokkenheid (na twee jaar 91%) dan onder patiënten met beenmergbetrokkenheid (71%; p=0,046). De incidentie van neurotoxiciteit (any grade 41% versus 58%; graad 42% versus 3%; p=0,20) en CRS (any grade 85% versus 80%; graad 4 15% versus 9%; p=0,26) was niet significant verschillend tussen de CNS-positieve en CNS-negatieve groepen.

De onderzoekers concluderen dat CD19-gerichte T-celtherapie actief was in het klaren van CNS-ziekte en handhaven van duurzamen remissie in kinderen en jongvolwassenen met CNS R/R B-ALL if lymfocytisch lymfoom, zonder verhoging van het risico van ernstige neurotoxiciteit.

1.Barz Leahy A, Newman H, Li Y et al. CD19-targeted chimeric antigen receptor T-cell therapy for CNS relapsed or refractory acute lymphocytic leukaemia: a post-hoc analysis of pooled data from five clinical trials. Lancet Haematol 2021;8:E711-E722

Summary: A post-hoc analysis of pooled data from five clinical trials found that CD19-directed CAR T-cell therapy was active at clearing CNS disease and maintaining durable remissions in children and young adults with CNS relapsed or refractory B-cell ALL, without increasing the risk of severe neurotoxicity; although care should be taken in the timing of therapy and disease control to mitigate this risk.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren