Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van carboplatine-pemetrexed plus pemetrexed-onderhoud versus docetaxel voor gevorderd NSCLC in 75-plussers


Dr. Isamu OkamotoHet aantal oudere patiënten met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom zal naar verwachting de komende jaren toenemen. Deze verwachting schept een behoefte aan nieuwe behandelingen met groter palliatief profijt. Een fase 3-studie in Japan heeft onderzocht of de combinatie van carboplatine en pemetrexed gevolgd door pemetrexed onderhoud niet-inferieur is aan docetaxel monotherapie voor gevorderd niet-squameus NSCLC in oudere patiënten. Dr. Isamu Okamoto (Kyushu Universiteit, Fukuoka) en collega’s publiceren de studie online in JAMA Oncology.1

De studie, uitgevoerd in 79 centra, includeerde patiënten in de leeftijd van 75 jaar of ouder. De patiënten hadden niet eerder chemotherapie gekregen voor gevorderd niet-squameus NSCLC. De ECOG performance status was 0 of 1. De patiënten werden gerandomiseerd naar docetaxel monotherapie (60 mg/m2) iedere drie weken tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad, of vier cycli carboplatine AUC 5 plus pemetrexed 500 mg/m2 iedere drie weken gevolgd door drie-weekse pemetrexed onderhoudsbehandeling tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Het primaire eindpunt was overall survival met een noninferioriteits-marge van 1,154 voor de bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de HR.

De studie includeerde 433 patiënten (250 mannen; mediane leeftijd 78 jaar; range 75-88). De docetaxelgroep telde 217 patiënten en de carboplatine-pemetrexedgroep 216. De mediane OS was 15,5 maanden (95%-bti 13,6-18,4) met docetaxel versus 18,7 maanden (95%-bti 16,0-21,9) met carboplatine-pemetrexed (p voor niet-inferioriteit 0,003). Ook de progressievrije overleving was langer met carboplatine-pemetrexed (HR 0,739; 95%-bti 0,609-0,896). Vergeleken met de docetaxel-groep waren er in de carboplatine-pemetrexed groep lagere percentages met graad 3 of 4 leukopenie (28,0% versus 68,7%), neutropenie (46,3% versus 86,0%) en febriele neutropenie (4,2% versus 17,8%) maar hogere percentages met graad 3 of 4 trombocytopenie (25,7% versus 1,4%) en anemie (29,4% versus 1,9%). Doseringsreducties waren minder frequent met carboplatine-pemetrexed dan met docetaxel.

De onderzoekers concluderen dat carboplatine-pemetrexed gevolgd door pemetrexed-onderhoud een valide optie is voor oudere patiënten met gevorderd niet-squameus NSCLC.

1.Okamoto I, Nokihara H, Nomura S et al. Comparison of carboplatin plus pemetrexed followed by maintenance pemetrexed with docetaxel monotherapy in elderly patients with advanced nonsquamous non-small cell lung cancer. A phase 3 randomized clinical trial. JAMA Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A phase 3 study at 79 centers in Japan demonstrated noninferiority of carboplatin-pemetrexed treatment followed by pemetrexed maintenance compared with docetaxel monotherapy as first-line treatment for advanced nonsquamous NSCLC in elderly patients (median age 78 years).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren