Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gerandomiseerde fase 2-studie van neoadjuvant letrozol met of zonder bevacizumab voor HR+/HER2- mammacarcinoom


Prof. Andres Forero-TorresIn preklinische studies is gezien dat expressie van VEGF in HR-positief mammacarcinoom geassocieerd was met oestrogeen-onafhankelijke tumorgroei en resistentie tegen endocriene therapie. De multicenter gerandomiseerde fase 2-studie TBCRC 002 heeft de waarde onderzocht van toevoegen van het anti-VEGF monoklonaal antilichaam bevacizumab aan preoperatief letrozol. Prof. Andres Forero-Torres (University of Alabama at Birmingham) en collega’s van het Translational Breast Cancer Research Consortium publiceren de studie online in Breast Cancer Research.1De studie includeerde postmenopauzale vrouwen met nieuw-gediagnostiseerd stadium 2 of 3 ER- en/of PR-positief HER2-negatief mammacarcinoom. De patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar oraal letrozol 2,5 mg eenmaal daags plus intraveneus bevacizumab 15 mg/kg iedere drie weken (Let-Bev; n=50) of alleen letrozol (Let; n=25) gedurende 24 weken voorafgaand aan de definitieve chirurgie. Primair eindpunt van de studie was percentage patiënten met pathologisch complete respons.

De figuur toont de pathologische en radiologische respons in beide armen. Onder de 45 voor pathologische respons evalueerbare patiënten in de Let-Bev arm waren er 5 met pCR (11%; 95%-bti 3,7-24,1) en 4 met microscopische residuele ziekte (9%; 95%-bti 2,5-21,2). In de Let-arm had geen van de patiënten pCR of microscopische residuele ziekte. Downstaging werd gezien in 44,4% (95%-bti 29,6-60,0) in de Let-Bev arm en 37,5% (95%-bti 18,8-59,4) in de Let-arm. Met letrozol samenhangende AEs (opvliegers, arthralgie, vermoeidheid, myalgie) waren even frequent in beide armen. In de Bev-Let arm werden bovendien hypertensie, hoofdpijn, en proteïnurie gezien. Graad 3 of 4 AEs werden gerapporteerd voor 18% van de patiënten met Let-Bev versus 8% met Let; AEs die leidden tot discontinuering van de behandeling werden gerapporteerd voor 16% versus 0. Respons op Let-Bev kon worden voorspeld aan de hand van niveaus van 5 small molecule RNAs in biopten genomen voor aanvang van de behandeling.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van bevacizumab aan preoperatief letrozol voor stadium 2 of 3 HR-positief HER2-negatief mammacarcinoom in postmenopauzale vrouwen geassocieerd was met betere pathologische respons maar ook met extra toxiciteit. De respons op Let-Bev kon worden voorspeld aan de hand van niveaus van 5 RNAs in pretreatment biopsies.

1.Vakalavas C, Roberts BS, Varley KE et al. TBCRC 002: a phase II, randomized, open-label trial of preoperative letrozole with or without bevacizumab in postmenopausal women with newly diagnosed stage 2/3 hormone receptor-positive and HER2-negative breast cancer. Breast Cancer Res 2020:22

Summary: The multicenter randomized phase 2 study TBCRC 002 evaluated adding bevacizumab to preoperative letrozole for newly diagnosed stage 2 or 3 hormone receptor-positive and HER2-negative breast cancer in postmenopausal women. The pCR rate was 11% in the letrozole plus bevacizumab group versus 0 in the letrozole alone group. There was additive toxicity with addition of bevacizumab. Responses to letrozole plus bevacizumab could be predicted from the levels of 5 RNAs in a pretreatment biopsy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren