Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

HRQOL-impact van toevoeging van pembrolizumab aan chemotherapie voor squameus mNSCLC


Prof. Julien MazieresDe multinationale fase 3-studie KEYNOTE-407 randomiseerde patiënten met niet-eerder behandeld metastatisch squameus niet-kleincellig longcarcinoom naar vier cycli chemotherapie (carboplatine-paclitaxel of carboplatine-nab-paclitaxel) plus ten hoogste 35 cycli pembrolizumab 200 mg of placebo eens per drie weken. Vorig jaar is gepubliceerd dat de mediane overall survival (15,9 maanden versus 11,3 maanden; HR 0,64; p<0,001) en de mediane progressievrije overleving (6,4 maanden versus 4,8 maanden; HR 0,56; p<0,001) significant langer waren in de pembrolizumab-groep dan in de placebogroep. Prof. Julien Mazieres (Université Paul Sabatier, Toulouse) en collega’s publiceren nu online in het Journal of Clinical Oncology HRQOL-resultaten van de studie.1

Onder de 559 gerandomiseerde patiënten waren er 554 die tenminste eenmaal de QLQ-C30 vragenlijst beantwoordden en 553 patiënten die tenminste eenmaal de QLQ-LC13 vragenlijst beantwoordden. Eindpunten van de nu gepubliceerde analyse waren verandering (baseline-week 9-week 18; dus tijdens en na de chemotherapie) van de global health status/quality of life (GHS/QOL)-score, en tijd tot verslechtering van longcarcinoom-symptomen hoest, pijn op de borst, en dyspnoe.

De GHS/QoL score verbeterde in de pembrolizumab-groep (versus baseline: week negen + 1,8; week achttien + 4,3) en verslechterde in de placebogroep (week negen -1,8; week achttien -0,57). Het verschil tussen beide groepen was significant (week negen: p=0,0337; week achttien p=0,0060). De mediane tijd tot verslechtering van de longcarcinoom-symptomen werd in geen van beide groepen bereikt, met voor pembrolizumab versus placebo HR 0,79 (p=0,125).

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van pembrolizumab aan chemotherapie voor niet-eerder behandeld msqNSCLC resulteerde in verbetering van de HRQOL ten opzichte van baseline en ten opzichte van alleen chemotherapie.

1.Mazieres J, Kowalski D, Luft A et al. Health-related quality of life with carboplatin-paclitaxel or nab-paclitaxel with or without pembrolizumab in patients with metastatic squamous non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study KEYNOTE-407 found that addition of pembrolizumab to chemotherapy for not previously treated metastatic squamous NSCLC not only improved OS and PFS (already published last year) but also maintained or improved HRQOL relative to baseline and improved HRQOL compared to chemotherapy alone.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren