Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

ICI-therapie onder niet voor studies in aanmerking komende patiënten met gevorderde solide maligniteiten


Dr. Ravi ParikhImmuuncheckpointremmers (ICIs) maken deel uit van de standaardbehandelingen voor veel typen gevorderde solide tumoren. In veel gerandomiseerde studies die tot goedkeuring van deze behandelingen hebben geleid waren slechte performance status of orgaandysfunctie reden voor exclusie. Een retrospectieve cohortstudie in de Verenigde Staten heeft gebruik en uitkomsten van eerstelijns ICIs voor gevorderde solide tumoren in trial-ineligble (TI)-patiënten geïnventariseerd. Dr. Ravi Parikh (University of Pennsylvania, Philadelphia) en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

De studie, uitgevoerd in 280 centra, includeerde patiënten die tussen begin 2014 en eind 2019 eerstelijns systemische therapie startten voor nieuw-gediagnostiseerde metastatisch of recidiverend niet-kleincellig longcarcinoom, urotheelcelcarcinoom, niercelcarcinoom, of levercelcarcinoom. TI werd gedefinieerd als ECOG performance status 2 of hoger, of aanwezigheid van nier- of leverdysfunctie. Onder de 34.131 geïncludeerde patiënten (9318 TI; 27,3%) was de mediane leeftijd 70 jaar (IQR 62-77) en waren 42% vrouwen.

In de loop van de studieperiode nam het percentage patiënten die ICI-monotherapie kregen toe van 0% tot 30,2% onder de TI-patiënten en van 0,1% tot 19,4% onder de trial-eligible (TE)-patiënten. TI was geassocieerd met verhoogd gebruik van ICI-monotherapie (vergeleken met non-ICI therapie IPW-gecorrigeerde OR 1,8; 95%-bti 1,7-1,9). Onder de TI-patiënten waren er geen overall survival verschillen tussen ICI-monotherapie, ICI-combinatietherapie, en non-ICI therapie (na twaalf maanden restricted mean survival times 7,8 versus 7,7 versus 8,1 maanden; na 36 maanden RMSTs 15,0 versus 13,9 versus 14,4 maanden). Vergeleken met non-ICI therapie was ICI-monotherapie onder TI-patiënten geassocieerd met vroege harm (IPW-gecorrigeerde HR binnen zes maanden 1,2; 95%-bti 1,1-1,2) maar laat benefit (onder patiënten die zes maanden overleefden HR 0,8; 95%-bti 0,7-0,8).

De onderzoekers concluderen dat TI-patiënten vergeleken met TE-patiënten preferentieel eerstelijns ICI-therapie kregen. Er was geen significant overlevingsverschil tussen ICI-therapie en non-ICI therapie onder TI-patiënten. Gunstige resultaten voor ICIs in fase 3-studies zijn wellicht niet van toepassing in deze kwetsbare populatie.

1.Parikh RB, Min EJ, Wileyto P et al. Uptake and survival outcomes following immune checkpoint inhibitor therapy among trial-ineligible patients with advanced solid cancers. JAMA Oncol 2021.4971

Summary: A retrospective cohort study at 280 centers in the USA found that among patients receiving first-line therapy for advanced solid cancers, trial-ineligible patients compared with trial-eligible patients preferentially received first-line ICI therapy. Among trial-ineligible patients a survival difference was not detected between ICI and non-ICI therapies. Positive results for ICIs in phase 3 trials may not translate to this vulnerable population.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren