Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 1b-studie van atezolizumab met of zonder bevacizumab voor niet-resectabel levercelcarcinoom


Dr. Kyung-Hun LeeIn verscheidene typen maligniteiten is synergie gezien van gelijktijdige blokkade van PD-1 en VEGF. De multinationale fase 1b-studie GO30140 heeft de werkzaamheid en veiligheid geïnventariseerd van atezolizumab (anti-PD-1) met of zonder bevacizumab (anti-VEGF) voor niet-resectabel levercelcarcinoom (uHCC). Dr. Kyung-Hun Lee (Seoel Nationale Universiteit, Zuid-Korea) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

GO30140 werd uitgevoerd in 26 centra in zeven landen. De studie includeerde patiënten in zeven cohorten, waaronder twee (cohorten A en F) met uHCC-patiënten. Inclusiecriteria waren leeftijd achttien jaar of ouder, uHCC dat niet in aanmerking kwam voor curatieve behandeling, geen eerdere systemische behandeling, en ECOG performance status 0 of 1. In cohort A kregen alle patiënten atezolizumab 1200 mg en bevacizumab 15 mg/kg iedere drie weken. In cohort F werden de patiënten 1:1 gerandomiseerd naar atezolizumab 1200 mg iedere drie weken met of zonder bevacizumab 15 mg/kg iedere drie weken. Primaire eindpunten waren respons in cohort A en progressievrije overleving in cohort F; beide centraal-beoordeeld.

Cohort A includeerde 104 patiënten die met de combinatie behandeld werden. De mediane follow-up was 12,4 maanden (IQR 8,0-16,2). Bevestigde objectieve respons werd gezien in 34 patiënten (ORR 36%; 95%-bti 26-46). De meest-frequente graad 3 of 4 TRAEs waren hypertensie (13% van de patiënten) en proteïnurie (7%). Behandelings-gerelateerde serious adverse events werden gezien in 24%, en drie patiënten overleden (abnormale leverfunctie, levercirrose, en pneumonitis).

Cohort F includeerde 119 patiënten die werden gerandomiseerd naar atezolizumab plus bevacizumab (n=60) of atezolizumab monotherapie (n=59). De mediane follow-up was 6,6 maanden (IQR 5,5-8,5) in de combinatietherapiegroep en 6,7 maanden (4,2-8,2) in de monotherapiegroep. De mediane PFS was 5,6 maanden met combinatietherapie versus 3,4 maanden met monotherapie (HR 0,55; p=0,011). Bijwerkingen in de combinatietherapiegroep waren niet belangrijk anders dan in cohort A, zij het dat geen van de patiënten overleed.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van atezolizumab en bevacizumab een veelbelovende optie is voor uHCC. Deze combinatie wordt momenteel in een fase 3-studie vergeleken met standard-of-care sorafenib.

1.Lee MS, Ryoo B-Y, Hsu C-H et al. Atezolizumab with or without bevacizumab in unresectable hepatocellular carcinoma (GO30140): an open-label, multicentre, phase 1b study. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 1b study GO30140 cohort F evaluated atezolizumab with or without bevacizumab for previously systemically untreated unresectable hepatocellular carcinoma. The PFS was longer in the combination arm (median 5.6 months versus 3.4 months; HR 0.55 p=0.011).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren