Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van atezolizumab plus bevacizumab voor niet-resectabel HCC


Prof. Ann-Lii ChengIn een fase 1-studie is bemoedigende antitumor-activiteit en veiligheid gezien van de combinatie van atezolizumab en bevacizumab voor niet-resectabel levercelcarcinoom (HCC). De multinationale fase 3-studie IMbrave150 heeft deze combinatie vergeleken met de standaard-behandeling sorafenib. Prof. Ann-Lii Cheng (Nationaal Taiwan Universiteitsziekenhuis, Taipei) en collega’s publiceren de studie in The New England Journal of Medicine.1

De studie includeerde patiënten die niet eerder systemische behandeling voor niet-resectabel HCC hadden gehad. De patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar atezolizumab plus bevacizumab (n=336) of sorafenib (n=165) tot verlies van klinisch profijt of niet-acceptabele toxiciteit optrad. De coprimaire eindpunten waren centraal-beoordeelde overall survival en progressievrije overleving.

Op het moment van de nu gepubliceerde analyse was de mediane duur van follow-up 8,9 maanden in de atezolizumab-bevacizumabgroep en 8,1 maanden in de sorafenibgroep. De OS-HR voor atezolizumab-bevacizumab versus sorafenib was 0,58 (p<0,001) met een twaalf-maands OS van 67,2% versus 54,6%. De mediane PFS was 6,8 maanden met atezolizumab-bevacizumab versus 4,3 maanden met sorafenib (HR 0,59; p<0,001). Graad 3 of 4 adverse events werden gezien in 56,5% en 55,1% in de twee groepen. Graad 3 of 4 hypertensie werd gezien in 15,2% van de patiënten in de atezolizumab-bevacizumabgroep; andere hooggradige toxiciteiten waren infrequent.

De onderzoekers concluderen dat atezolizumab-bevacizumab vergeleken met sorafenib voor niet-resectabel HCC resulteerde in betere OS- en PFS-uitkomsten.

1.Finn RS, Qin S, Ikeda M et al. Atezolizumab plus bevacizumab in unresectable hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 2020;382:1894-1905

Summary: The multinational phase 3 study IMbrave150 found that in patients with unresectable hepatocellular carcinoma, the combination of atezolizumab plus bevacizumab resulted in  better overall and progression-free survival outcomes than sorafenib.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren