Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale postregistratiestudie van nivolumab voor gevorderd levercelcarcinoom


Dr. David PinatoNivolumab is geregistreerd voor gevorderd levercelcarcinoom (aHCC). Een multinationale studie heeft postregistratie ervaringen met nivolumab voor aHCC in de klinische praktijk geïnventariseerd. Dr. David Pinato (Imperial College London UK) en collega’s publiceren de studie in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer.1

Tussen begin 2017 en eind 2019 includeerde de studie 233 patiënten (184 mannen en 49 vrouwen) die bij acht academische centra in de Verenigde Staten, Europa, en Azie nivolumab monotherapie kregen voor aHCC dat niet kon worden behandeld met locoregionale interventie. De patiënten kregen intraveneus nivolumab 3 mg/kg iedere twee weken. De ziekte was Barcelona Clinic Liver Cancer stadium C in 92% van de patiënten, en Child-Pugh (CP) A in 67,8% en B in 32,2%. Nivolumab werd gegeven als eerste lijn van systemische therapie in 36,5% en als tweede tot en met vierde lijn in 63,5%. De mediane duur van behandeling was 4,0 maanden (IQR 1,9-9,0).

Objectieve respons werd gezien in 22,4% van de patiënten en ziektecontrole in 52,1%. De figuur laat zien dat respons werd gezien in uiteenlopende lijnen van therapie en in uiteenlopende graden van leverdysfunctie. De mediane progressievrije overleving was 10,1 maanden (95%-bti 6,1-14,2) en de mediane overall survival was 12,2 maanden (95%-bti 8,4-16,0). Treatment-related adverse events van graad 3 of hoger werden gezien in 11,2% van de patiënten. De veiligheid was niet significant verschillend tussen verschillende CP-klassen of therapielijnen. De mediane OS was korter in de groep patiënten met CP-B ziekten dan in de groep met CP-A (7,3 versus 16,3 maanden; p=0,05). Patiënten met objectieve respons hadden betere mediane OS dan patiënten zonder respons (25,4 versus 13,2 maanden; p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat de studie veiligheid en werkzaamheid van nivolumab voor aHCC in de klinische praktijk heeft laten zien, over verschillende lijnen van therapie en uiteenlopende graden van leverdysfunctie.

1.Fessas P, Kaseb A, Wang Y et al. Post-registration experience of nivolumab in advanced hepatocellular carcinoma: an international study. J ImmunoTher Cancer 2020-001033

Summary: A multinational post-registration study found safety and efficacy of nivolumab for advanced hepatocellular carcinoma in the real world, across various lines of therapy and degrees of liver dysfunction.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren