Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prospectieve studie van prevalentie en overleving van dunnedarm-adenocarcinoom in Frankrijk


Prof. Thomas AparicioAdenocarcinoom van de dunne darm (SBA) is een zeldzame maligniteit. De Franse nationwide prospectieve cohortstudie ARCAD-NADEGE heeft de prevalentie, overleving, en prognostische factoren van SBA in niet-geselecteerde patiënten geïnventariseerd. Prof. Thomas Aparicio (Université Paris Diderot) en collega’s publiceren de studie online in het International Journal of Cancer.1

De onderzoekers identificeerden 347 patiënten van 74 Franse centra, met nieuw-gediagnostiseerd of recidiverend SBA tussen begin 2009 en eind 2012. De mediane leeftijd was 63 jaar (range 23-90). De primaire tumor was in het duodenum in 60,6% van de patiënten, het jejunum in 20,7% en het ileum in 18,7%. De prevalentie van predisponerende ziekten was 8,7% voor de ziekte van Crohn; 6,9% voor Lynch syndroom; 1,7% voor familiale adenomateuze popyposis; 1,7% voor coeliakie; en 0,6% voor Peutz-Jeghers syndroom. Bij diagnose had 58,9% van de patiënten gelokaliseerde resectabele ziekte; 5,5% lokaal-gevorderde niet-resectabele ziekte; en 35,6% metastatische ziekte. Ziekte van Crohn was significant geassocieerd met jongere leeftijd, slechte differentiatie, en locatie in het ileum, terwijl Lynch syndroom geassocieerd was met jongere leeftijd, slechte differentiatie, vroeg stadium, en locatie in het duodenum.

Adjuvante chemotherapie (in 90% van de gevallen oxaliplatine-gebaseerd) werd gebruikt in 61,5% van de patiënten na resectie van gelokaliseerde tumoren. Met mediaan 54 maanden follow-up was de vijf-jaars overall survival 87,9% onder patiënten met stadium I ziekte, 78,2% onder patiënten met stadium II ziekte, en 55,5% onder patiënten met stadium III ziekte. De mediane OS van patiënten met stadium IV ziekte was 12,7 maanden. Onder patiënten met geresecteerde tumoren waren slechte differentiatie (p=0,047) en T4 stadium (p=0,001) geassocieerd met hogere mortaliteit.

De onderzoekers concluderen dat de prognose van gevorderd SBA slecht was. Tumorkenmerken liepen uiteen tussen patiënten met verschillende predisponerende ziekten. Na resectie waren graad en T-stadium prognostische factoren voor OS.

1.Aparicio T, Henriques J, Manfredi S et al. Small bowel adenocarcinoma: results from a nationwide prospective ARCAD-NADEGE cohort study of 347 patients. Int J Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: The French prospective cohort study ARCAD-NADEGE found that the prognosis of advanced small bowel adenocarcinoma was poor. Tumor characteristics differed according to predisposing disease. After resection of SBA, the prognostic factors for OS were grade and T stage.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren