Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Retrospectieve cohortstudie van dabrafenib-trametinib versus anti-PD-1 na resectie van BRAFV600-gemuteerd stadium III melanoom


Dr. Keith FlahertyDabrafenib-trametinib (D-T) en anti-PD-1 monotherapie (PD-1) zijn beide goedgekeurd als adjuvante therapie na resectie van stadium III BRAFV600-gemuteerd melanoom. Een multinationale retrospectieve cohortstudie heeft werkzaamheid en veiligheid van beide behandelingen vergeleken. Dr. Keith Flaherty (Massachusetts General Hospital, Boston) en collega’s publiceren de studie in eClinicalMedicine.1De studie, uitgevoerd in vijftien centra in zeven landen, includeerde volwassen patiënten na resectie van BRAFV600-gemuteerd stadium III melanoom, die tussen juli 2015 en oktober 2022 hetzij adjuvant D-T (n=393) of PD-1 (n=205) kregen. Het primaire eindpunt van recidiefvrije overleving. De mediane follow-up was 33 maanden (IQR 21-43). De figuur laat zien dat de RFS significant langer was met D-T dan met PD-1 (51,0 versus 44,8 maanden; HR 0,66; p=0,003) maar dat de overall survival niet significant verschilde tussen beide groepen (HR 0,90; p=0,75). Onder patiënten met recidief was het percentage afstandsmetastasen hoger in de D-T groep. De D-T groep had een hogere incidentie van behandelingsmodificaties vanwege adverse events, maar minder persistente AEs.

De onderzoekers concluderen dat na resectie van stadium III BRAFV600-gemuteerd melanoom, adjuvant D-T resulteerde in betere RFS maar niet OS dan PD-1, met hogere transiënte maar lagere persistente toxiciteit.

1.Bai X, Shaheen A, Grieco C et al. Dabrafenib plus trametinib versus anti-PD-1 monotherapy as adjuvant therapy in BRAFV600-mutant stage III melanoma after definitive surgery: a multicenter, retrospective cohort study. eClinMed 2023.102290

Summary: A multinational retrospective cohort study compared dabrafenib-trametinib (D-T) versus anti-PD-1 monotherapy (PD-1) after resection of BRAFV600-mutant stage III melanoma. RFS was better with D-T, but this did not translate into an OS advantage.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren