Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Subcutaan daratumumab plus pomalidomide-dexamethason (Pd) versus alleen Pd voor RRMM


Prof. Meletios DimopoulosDaratumumab is een CD38-gericht monoklonaal antilichaam dat is goedgekeurd voor de behandeling voor recidiverend of refractair multipel myeloom (RRMM). De subcutane vorm van daratumumab heeft een vergelijkbaar veiligheidsprofiel als conventioneel intraveneus datatumumab, met significant minder infusiereacties en aanzienlijk kortere duur van toediening (ongeveer 5 minuten). De multinationale fase 3-studie APOLLO heeft subcutaan daratumumab plus pomalidomide-dexamethason (Dsc-Pd) voor RRMM vergeleken met alleen Pd. Prof. Meletios Dimopoulos (Nationale en Kapodistrische Universiteit, Athene) presenteert de studie vandaag op de virtuele meeting van ASH.1

APOLLO werd uitgevoerd in twaalf landen in Europa. De studie includeerde RRMM-patiënten die tenminste één eerdere lijn behandeling hadden gekregen waaronder een proteasoomremmer, respons hadden gehad op eerdere behandeling, en progressie hadden op of na hun laatste behandeling. Patiënten die slechts één eerdere lijn behandeling hadden gekregen moesten refractair zijn tegen lenalidomide. Eerdere anti-CD38 of pomalidomide was niet toegestaan. De mediane leeftijd van de 304 geIncludeerde patiënten was 67 jaar (range 35-90); 45%-33%-22% had ISS-stadium I-II-III; 35% had hoog cytogenetisch risico; 11% had één eerdere lijn behandeling gekregen; het mediane aantal eerdere lijnen was 2 (range 1-5). Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving, beoordeeld na 190 PFS-gebeurtenissen.

De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar Dsc-Pd (n=151) of Pd (n=153). Op het moment van de nu gepresenteerde analyse was de mediane follow-up 16,9 maanden. De mediane duur van behandeling was 11,5 maanden met Dsc-Pd versus 6,6 maanden met Pd. De mediane PFS was 12,4 maanden met Dsc-Pd versus 6,9 maanden met Pd (HR 0,63; p=0,0018) waarmee het primaire eindpunt van de studie bereikt werd. Complete respons of beter werd gezien in 24,5% versus 3,9% en zeer goede partiële respons of beter in 51,0% versus 19,6%. De resultaten voor overall survival zijn nog niet matuur. De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events waren neutropenie (68% versus 51%), leukopenie (17% versus 5%), lymfopenie (12% versus 3%), febriele neutropenie (9% versus 3%), en pneumonie (13% versus 7%). Infusiereacties, alle graad 1 of 2, werden gezien in 6% van de patiënten die Dsc kregen.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van subcutaan daratumumab aan pomalidomide-dexamethason voor RRMM resulteerde in significante 37% verlaging van het risisco van progressie of overlijden. Er waren geen nieuwe veiligheidssignalen, en het percentage patiënten met (milde) infusiereacties was laag.

1.Dimopoulos MA et al. ASH 2020; abstr. 412

Summary: The multinational phase 3 study APOLLO compared subcutaneous daratumumab plus pomalide-dexamethasone (Pd) versus Pd alone for relapsed/refractory multiple myeloma after at least one previous line of therapy. Daratumumab SC plus Pd versus Pd alone significantly reduced the risk of progression or death by 37%.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren