Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Toevoegen van brentuximab vedotin aan chemotherapie voor pediatrisch hoog-risico Hodgkin lymfoom


Prof. Sharon CastellinoOnder volwassenen met gevorderd-stadium Hodgkin lymfoom (HL) is gezien dat het CD30-gerichte antibody-drug conjugate brentuximab vedotin (BV) plus multiagent chemotherapie grotere werkzaamheid, maar ook meer toxiciteit, heeft dan alleen chemotherapie. De werkzaamheid van deze gerichte-therapiebenadering in kinderen en adolescenten met HL is niet duidelijk. De multicenter fase 3-studie AHOD1331 heeft toevoegen van BV aan chemotherapie voor niet-eerder behandeld HL in patiënten in de leeftijd van 2 tot en met 21 jaar geëvalueerd. Prof. Sharon Castellino (Emory University, Atlanta GA) en collega’s publiceren de studie in The New England Journal of Medicine.1AHOD1331 werd uitgevoerd in 153 centra. De studie includeerde 587 patiënten met stadium IIB-ziekte met bulk tumor, of stadium IIIB, IVA, of IVB. De patiënten kregen vijf drie-weekse cycli van doxorubicine, vincristine, etoposide, prednison, en cyclofosfamide plus BV (BV-groep) of bleomycine (standaard-zorggroep). Iets meer dan de helft van de patiënten kregen ook involved-site radiotherapie voor langzaam-responderende lesies. Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving.

De mediane follow-up was 42,1 maanden (range 0,1-80,9). Het drie-jaars PFS-percentage was 92,1% in de BV-groep versus 82,5% in de standaard-zorggroep (HR 0,41; p<0,001). Het percentage patiënten die involved-site RT kregen verschilde niet substantieel tusssen beide groepen (53,4% en 56,8%). Toxische effecten waren similar in de groepen. Het drie-jaars overall survival percentage was 99,3% in de BV-groep en 98,5% in de standaard-zorggroep.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van BV aan standaard eerstelijns chemotherapie voor pediatrisch hoog-risico HL resulteerde in sterke verbetering van de werkzaamheid zonder toename van de incidentie van toxische effecten (quick take video summary).

1.Castellino SM, Pei Q, Parsons SK et al. Brentuximab vedotin with chemotherapy in pediatric high-risk Hodgkin’s lymphoma. N Engl J Med 2022 387:1649-1660

Summary: The multicenter phase 3 AHOD1331 trial in the US and Canada evaluated addition of BV to chemotherapy for previously untreated high-risk HL in patients aged 2 to 21 years. Addition of BV to standard chemotherapy resulted in superior efficacy, with a 59% lower risk of an event or death, and no increase in the incidence of toxic effects at 3 years.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren