Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten met verschillende typen chemoradiotherapie voor lokaal-gevorderd HNSCC


Dr. Lova SunPatiënten met lokaal-gevorderd squameus celcarcinoom van hoofd en hals (LA-HNSCC) die niet in aanmerking komen voor cisplatine krijgen vaak cetuximab-gebaseerde of carboplatine-gebaseerde chemoradiotherapie (CRT). Een multicenter retrospectieve cohortstudie in de Verenigde Staten heeft de verschillende behandelingen vergeleken. Dr. Lova Sun (University of Pennsylvania, Philadelphia) en collega’s publiceren de studie in JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.1

De studie is gebaseerd op gegevens in de database van de Veterans Health Administration. De database bevat gegevens van 8290 patiënten met een diagnose niet-metastatisch LA-HNSCC die CRT kregen tussen begin 2006 en eind 2020. De mediane leeftijd bij diagnose was 63 jaar. De patiënten werden gevolgd tot begin maart 2022. Het primaire eindpunt was overall survival.

Van de patiënten in het cohort kreeg 67% cisplatine-gebaseerde CRT. De overige patiënten werden beoordeeld als niet-geschikt voor cisplatine, en kregen carboplatine-gebaseerde CRT (15%) of cetuximab-gebaseerde CRT (18%). Vergeleken met de patiënten in de cisplatinegroep hadden patiënten in de carboplatinegroep en de cetuximabgroep hogere leeftijd, slechtere performance status scores, en hogere comorbiditeitenbelasting. De mediane OS was 74,4 maanden (IQR 22,3-162,2) in de cisplatinegroep; 43,4 maanden (15,3-123,8) in de carboplatinegroep; en 31,1 maanden (12,4-87,8) in de cetuximabgroep. In propensity matched analyse was carboplatine vergeleken met cetuximab geassocieerd met significant betere OS (HR 0,85; p=0,001). Dit verschil was prominent in de subgroep met orofarynx-SCC.

De onderzoekers concluderen dat van Amerikaanse veteranen met niet-metastatisch LA-HNSCC ongeveer 33% niet in aanmerking kwam voor cisplatine-gebaseerde CRT. Onder deze patiënten was carboplatine-gebaseerde CRT geassocieerd met betere OS dan cetuximab-gebaseerde CRT.

1.Sun L, Candelieri-Surette D, Anglin-Foote T et al. Cetuximab-based vs carboplatin-based chemoradiotherapy for patients with head and neck cancer. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2022.2791

Summary: A retrospective cohort study among US Veterans with nonmetastatic LA HNSCC found that one in three patients was ineligible for cisplatin-based chemoradiotherapy. Among these patients carboplatin-based CRT was associated with better overall survival compared with cetuximab-based chemoradiotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren