Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nieuws

Fase 2-studie van pamiparib voor gevorderd HER2-negatief mammacarcinoom in patiënten met kiemlijn BRCA-mutaties (0)
2022-12-04 16:00   ( Nieuws )
Tags:  advanced HER2-negative breast cancer in germline BRCA-mutated patients pamiparib
Prof. Binghe XuPamiparib is een nieuw small molecule PARP-remmer, met veelbelovende werkzaamheid in preklinische modellen van mammacarcinoom. Een multicenter fase 2-studie in China heeft de werkzaamheid van pamiparib voor lokaal-gevorderd of metastatisch HER2-negatief mammacarcinoom in patiënten met kiemlijn BRCA-mutaties geïnventariseerd. Prof. Binghe Xu (Chinese Academie van Medische Wetenschappen en Peking Union Medical College, Beijing) en collega’s publiceren de studie in Breast Cancer Research and Treatment.1

De studie includeerde 88 patiënten (62 met TNBC en 26 met HR+/HER2-) die ten hoogste twee eerdere lijnen behandeling hadden gekregen. De mediane leeftijd was 45,5 jaar (range 27-67). De patiënten kregen oraal pamiparib 60 mg tweemaal daags in vier-weekse continue cycli. Deze figuur toont de objective response rate. In het TNBC-cohort was de ORR 38,2% (95%-bti 25,4-52,3) met mediane duur van respons 7,0 maanden. In het HR+/HER2- cohort was de ORR 61,9% (95%-bti 38,4-81,9) met mediane duur van respons 7,5 maanden. Deze figuur toont de progressievrije overleving en overall survival in de twee cohorten. Treatment-emergent adverse events resulteerden in doseringsreductie in 64,8% van de patiënten en discontinuering in 2,3% van de patiënten.

De onderzoekers concluderen dat pamiparib bemoedigende werkzaamheid en acceptabele veiligheid had in patiënten met lokaal-gevorderd of metastatisch HER2-negatief mammacarcinoom en een kiemlijn BRCA-mutatie.

1.Xu B, Sun T, Shi Y et al. Pamiparib in patients with locally advanced or metastatic HER2-negative breast cancer with germline BRCA mutations: a phase II study. Breast Cancer Res Treat 2022; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 2 study in China found encouraging efficacy and acceptable safety of the novel PARP inhibitor pamiparib in patients with locally advanced or metastatic HER2-negative breast cancer and a BRCA mutation.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Impact van patiëntenvolume van centrum op overlevingsuitkomsten na chirurgie voor blaascarcinoom (0)
2022-12-04 14:30   ( Nieuws )
Tags:  radical cystectomy impact of facility surgical caseload volume on survival
Dr. Sarmad SadeghiHet is denkbaar dat de oncologische uitkomsten van curatief bedoelde chirurgie voor urotheelcarcinoom van de blaas beïnvloed worden door het patiëntenvolume van het centrum waarin de ingreep plaatsvindt. Een analyse van de National Cancer Database heeft de associatie tussen facility surgical caseload volume (FASC) en overall survival (OS) na chirurgie voor gelokaliseerd blaascarcinoom geïnventariseerd. Dr. Sarmad Sadeghi (University of Southern California, Los Angeles) en collega’s publiceren de analyse in Cancers.1

In de NCDB identificeerden de onderzoekers 27.272 patiënten die tussen begin 2006 en eind 2013 chirurgie met curatieve intentie voor gelokaliseerd blaascarcinoom ondergingen in 1143 centra. De centra werden gecategoriseerd volgens FASC, met in groep 1 de centra met FASC lager dan het 50e percentiel, in groep 2 de centra met FASC tussen het 50e en 75e percentiel, in groep 3 de centra met FASC tussen het 75e en 90e percentiel, en in groep 4 de centra met FASC hoger dan het 90e percentiel. De mediane OS onder alle patiënten was 59,66 maanden (95%-bti 57,59-61,77). De OS nam significant toe met toename van de caseload. Het verschil in mediane OS tussen patiënten van centra in de FASC-groep 1 versus 4 was ruim anderhalf jaar (66,89 versus 45,05 maanden; HR 1,25; p<0,0001).

De onderzoekers concluderen dat er een klinisch relevant en statistisch significant overlevingsvoordeel was voor patiënten die chirurgie voor gelokaliseerd blaascarcinoom ondergingen in centra met veel ervaring met deze ingreep.

1.Cacciamani GE, Barzi A, Eppler MB et al. The impact of facility surgical caseload volumes on survival outcomes in patients undergoing radical cystectomy. Cancers 2022;14:5984

Summary: Analysis of the National Cancer Database found that among patients undergoing surgery for localized bladder cancer, there was a clinically important and statistically significant survival advantage for patients treated at centers with higher facility surgical caseload volumes.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 1-2 studie van axatilimab voor eerder-behandelde chronische graft-versus-host disease (0)
2022-12-04 13:00   ( Nieuws )
Tags:  cGVHD axatilimab
Dr. Carrie KitkoChronische graft-versus-host disease (cGVHD) is de belangrijkste reden voor late morbiditeit na allogene hematopoïetische celtransplantatie (alloHCT). In preklinische studies zijn aanwijzingen gezien voor verbetering van cGVHD door eliminatie van CSF-1R afhankelijke macrofagen. Axatilimab is een gehumaniseerd monoklonaal antlichaam dat CSF-1R signalering remt en ontwikkeling van de macrofagen tegengaat. Een multicenter fase 1-2 studie in de Verenigde Staten heeft veiligheid en werkzaamheid van axatilimab in patiënten met cGVHD geïnventariseerd. Dr. Carrie Kitko (Vanderbilt University Medical Center, Nashville TN) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde patiënten in de leeftijd van zes jaar of ouder met actieve cGVHD na falen van tenminste twee eerdere systemische behandelingen. In fase 1 (17 patiënten) werd optimale biologische dosering gezien met axatilimab 3 mg/kg iedere vier weken. Met dit schema werden in fase 2 nog 23 patiënten behandeld. Tenminste één treatment-related adverse event werd gezien in 30 van 40 geïncludeerde patiënten, maar graad 3 of hoger TRAEs in 8 patiënten (20%); voornamelijk on-target effecten van CSF-1R remming. Er was geen reactivering van cytomegalovirus. Het primaire eindpunt van fase 2 was percentage patiënten met objectieve respons aan het begin van cyclus 7. Dit percentage kwam uit op 50%, waarmee de studie voldeed aan het vooraf-gespecificeerde criterium voor werkzaamheid. Responsen werden gezien in alle aangedane organen, ongeacht eerdere therapie. Significante verbetering van de cGVHD-gerelateerde symptomen (Lee Symptom Scale) werd gerapporteerd dor 58% van de patiënten.

De onderzoekers concluderen dat de studie heeft laten zien dat onder patiënten met zwaar-voorbehandelde cGVHD blokkade van ontwikkeling van pathologische macrofagen veilig is en kan resulteren in therapeutisch profijt.

1.Kitko CL, Arora M, DeFilipp Z et al. Axatilimab for chronic graft-versus-host disease after failure of at least two prior systemic therapies: results of a phase I/II study. J Cin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 1-2 study provided proof of concept that among patients with heavily pretreated cGVHD blocking pathologic macrophage development is safe and can lead to therapeutic benefits.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Eerstelijns bevacizumab plus trifluridine-tipiracil of capecitabine voor mCRC in voor intensieve therapie ongeschikte patiënten (0)
2022-12-03 16:00   ( Nieuws )
Tags:  SOLSTICE phase 3 study metastatic colorectal cancer
Prof. Thierry AndréTrifluridine-tipiracil plus bevacizumab heeft in fase 2-studies activiteit laten zien voor niet-resectabel metastatisch colorectaalcarcinoom (mCRC). De multinationale (25 landen) fase 3-studie SOLSTICE heeft dit regime als eerstelijns behandeling vergeleken met capecitabine-bevacizumab voor niet-resectabel mCRC in patiënten die niet in aanmerking kwamen voor intensieve therapie. Prof. Thierry André (Sorbonne Universiteit, Parijs) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Gastroenterology & Hepatology.1

De studie includeerde volwassen patiënten met histologisch bevestigd mCRC, die niet in aanmerking kwamen voor volle-dosering chemotherapie en curatieve resectie, en ECOG performance status 2 of beter. De patiënten werden gerandomiseerd naar eerstelijns trifluridine-tipiracil-bevacizumab (n=426) of capecitabine-bevacizumab (n=430). Het primaire eindpunt was lokaal-beoordeelde progressievrije overleving. De mediane follow-up was 16,6 maanden. De figuur laat zien dat er geen significant PFS-verschil was tussen beide groepen (mediaan 9,4 versus 9,3 maanden). De meest-gerapporteerde graad 3 of hoger treatment-emergent adverse events waren neutropenie (52% van de patiënten met trifluridine-tipiracil-bevacizumab versus 1% met capecitabine-bevacizumab), anemie (14% versus 4%), en hand-voetsyndroom (0 versus 15%). Er waren vijf graad 5 TRAEs met trifluridine-tipiracil-bevacizumab versus vier met capecitabine-bevacizumab.

De onderzoekers concluderen dat trifluridine-tipiracil-bevacizumab een feasible alternatief is voor capecitabine-bevacizumab in deze populatie.

1.André T, Falcone A, Shparyk Y et al. Trifluridine-tipiracil plus bevacizumab versus capecitabine plus bevacizumab as first-line treatment for patients with metastatic colorectal cancer ineligible for intensive therapy (SOLSTICE): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet Hepatol Gastroenterol 2022; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 SOLSTICE study compared first-line trifluridine-tipiracil –bevacizumab versus capecitabine-bevacizumab for unresectable mCRC in patients who were ineligible for intensive therapy. There was no significant PFS difference between the two regimes.There were no new safety concerns. The authors conclude that first-line trifluridine-tipiracil-bevacizumab is a feasible alternative to capecitabine-bevacizumab in this population.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multicenter fase 3-studie van tweedelijns pembrolizumab versus placebo voor aHCC in Aziatische patiënten (0)
2022-12-03 14:30   ( Nieuws )
Tags:  KEYNOTE-394 advanced hepatocellular carcinoma in Asian patients pembrolizumab
Prof. Shukui QinIncidentie en mortaliteit van levercelcarcinoom zijn hoog in Oost-Azië, met ruwweg de helft van alle gevallen wereldwijd. De multicenter fase 3-studie KEYNOTE-394 evalueerde pembrolizumab voor gevorderd levercelcarcinoom (aHCC) als tweedelijns behandeling na falen van sorafenib of oxaliplatine-gebaseerde chemotherapie in patiënten in China, Hong Kong, Maleisië, Taiwan, en Zuid-Korea. Dr. Shukui Qin (Universiteit van Chinese Geneeskunde, Nanjing) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 453 patiënten die 2:1 werden gerandomiseerd naar pembrolizumab (ten hoogste 35 cycli van 200 mg eens per drie weken; n=300) plus beste ondersteunende zorg of placebo plus beste ondersteunende zorg (n=153). Het primaire eindpunt was overall survival; een van de secundaire eindpunt was progressievrije overleving. De figuur laat zien dat zowel OS als PFS significant beter waren met pembrolizumab dan met placebo. Ook de objective response rate was beter met pembrolizumab dan met placebo (12,7% versus 1,3%; p<0,0001). Treatment-related adverse events werden gezien in 66,9% van de patiënten in de pembrolizumabgroep (1% graad 5) versus 49,7% van de patiënten in de placebogroep (geen graad 5).

De onderzoekers concluderen dat onder Aziatische patiënten met eerder-behandeld aHCC, tweedelijns pembrolizumab vergeleken met placebo resulteerde in significant langere PFS en OS, en in hogere ORR.

1.Qin S, Chen Z, Fang W et al. Pembrolizumab versus placebo as second-line therapy in patients from Asia with advanced hepatocellular carcinoma: a randomized, double-blind, phase III trial. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: The phase 3 KEYNOTE-394 trial found that among Asian patients with previously treated aHCC, second-line pembrolizumab compared with placebo resulted significantly improved OS, PFS, and ORR.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Retrospectieve studie van cladribine- en lage-dosering cytarabine-gebaseerd regime voor CMML en secundaire AML (0)
2022-12-03 12:50   ( Nieuws )
Tags:  CMML and sAML cladribine and low-dose cytarabine-based regimens
Dr. Guillermo Montalban-BravoPatiënten met hoger-risico chronische myelomonocytische leukemie (CMML) hebben slechts beperkte behandelopties buiten hydroxyurea en hypomethylerende middelen (HMAs). Regimes op basis van cladribine (CLAD), lage-dosering cytarabine (LDAC), en een HMA zijn werkzame lage-intensiteits behandelingen voor acute myeloïde leukemie (AML). Een retrospectieve studie van MD Anderson Cancer Center (MDACC, Houston TX) heeft de werkzaamheid van CLAD/LDAC/HMA geïnventariseerd in patiënten met CMML of uit CMML voortgekomen secundaire AML (sAML). Dr. Guillermo Montalban-Bravo en collega’s publiceren de studie in Cancer.1

In de database van MDACC identificeerden de onderzoekers 21 CMML-patiënten (8 met HMA-naïef CMML en 13 met CMML na HMA-falen) en 33 sAML-patiënten (11 HMA-naïef; 22 na falen van HMA) die een CLAD/LDAC/HMA-gebaseerd regime kregen. Het CMML-cohort was verrijkt voor hoog-risico kenmerken (proliferatief type, verhoogd blastengehalte, en RAS/MAPK-mutaties). De overall response rate was 33% in de CMML-groep (50% in HMA-naïef CMML en 23% in HMA-falen CMML) en 48% in de sAML-groep (82% in HMA-naïef sAML en 32% in HMA-falen sAML). De mediane overall survival in de vier groepen was 14,4; 8,8; 42,9; en 2,9 maanden.

De onderzoekers concluderen dat een CLAD/LDAC/HMA-gebaseerd regime effectief was in een subset van patiënten met hoger-risico CMML en uit CMML voortgekomen sAML die geen HMA-falen hebben doorgemaakt. Een prospectieve studie om deze conclusie te bevestigen is gewenst.

1.Bazinet A, Darbaniyan F, Kadia TM et al. A retrospective study of cladribine and low-dose cytarabine-based regimens for the treatment of chronic myelomonocytic leukemia and secondary acute myeloid leukemia. Cancer 2022; epub ahead of print

Summary: A retrospective study at MD Anderson Cancer Center (Houston, TX) found that regimes based on a backbone of cladribine, low-dose cytarabine, and a hypomethylating agent were effective in a subset of patients with higher risk CMML and secondary AML arising from CMML who have not previously experienced HMA failure.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Trastuzumab-capecitabine met tucatinib of placebo voor eerder-behandeld HER2-positief MBC met hersenmetastasen (0)
2022-12-02 16:00   ( Nieuws )
Tags:  HER2CLIMB brain metastases subgroup analysis tucatinib
Dr. Nancy LinDe HER2CLIMB-studie randomiseerde patiënten met zwaar-voorbehandeld HER2-positief metastatisch mammacarcinoom (MBC) naar tucatinib of placebo, beide toegevoegd aan trastuzumab plus capecitabine. In 2020 is gepubliceerd dat de progressievrije overleving en overall survival significant beter waren in de tucatinibgroep dan in de placebogroep. Dr. Nancy Lin (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren nu in JAMA Oncology resultaten van de studie in de groep patiënten met hersenmetastasen (BMs).1


Onder de 612 patiënten in HER2CLIMB waren er 291 (47,5%; 289 vrouwen en 2 mannen) met BMs. De mediane leeftijd was 52 jaar (range 22-75). De mediane follow-up op het moment van de nu gepubliceerde analyse was 29,6 maanden (range 0,1-52,9). De figuur laat de belangrijkste uitkomsten van de studie zien. De tucatunib-groep versus de placebo-groep had langere overall survival (mediaan 21,6 versus 12,5 maanden), betere CNS-progressievrije overleving en intracraniale respons, langere duur van intracraniale respons (mediaan 8,6 versus 3,0 maanden), en lager risico van ontwikkeling van nieuwe hersenmetastasen als eerste locatie van progressie (HR 0,55; 95%-bti 0,36-0,85).

De onderzoekers concluderen dat tucatinib-trastuzumab-capecitabine vergeleken met placebo-trastuzumab-capecitabine resulteerde in betere uitkomsten onder patiënten met zwaar-voorbehandeld HER2-positief MBC met BMs.

1.Lin NU, Murthy RK, Abramson V et al. Tucatinib vs placebo, both in combination with trastuzumab and capecitabine, for previously treated ERBB2 (HER2)-positive metastatic breast cancer in patients with brain metastases. Updated exploratory analysis of the HER2CLIMB randomized clinical trial. JAMA Oncol 2022.5610

Summary: A subgroup analysis of the HER2CLIMB randomized trial compared tucatinib-trastuzumab-capecitabine versus placebo-trastuzumab-capecitabine for HER2-positive MBC with BMs. The tucatinib group compared with the placebo group had longer OS, CNS-PFS, intracranial ORR, and duration of intracranial response, and lower risk of developing new brain lesions.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Risicofactoren voor lage-intensiteit adjuvante chemotherapie voor mammacarcinoom in oudere vrouwen (0)
2022-12-02 14:30   ( Nieuws )
Tags:  HOPE trial breast cancer in older women risk factor for low RDI
Dr. Mina SedrakOudere vrouwen met hoog-risico vroeg-stadium mammacarcinoom (EBC) hebben baat bij adjuvante chemotherapie, maar de behandeling wordt frequent gecompliceerd door toxische bijwerkingen die kunnen resulteren in onderbreking van de behandeling en doseringsreductie. In deze gevallen is het streven naar de aanbevolen relative dose intensity (RDI) van tenminste 85% een uitdaging. Een secundaire analyse van de multicenter HOPE studie in de Verenigde Staten heeft risicofactoren voor lage-RDI adjuvante chemotherapie onder oudere vrouwen met EBC geïnventariseerd. Dr. Mina Sedrak (City of Hope, Duarte CA) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De HOPE-studie includeerde EBC-patiënten in de leeftijd van 65 jaar of ouder die begonnen aan neoadjuvante of adjuvante chemotherapie. De nu gepubliceerde analyse includeerde 322 patiënten, mediaan 70 jaar oud (range 65-86). De mediane follow-up was 4 jaar. Er waren 66 patiënten (21%) met lage RDI (gedefinieerd als lager dan 85%). Risicofactoren voor lage RDI waren leeftijd ouder dan 75 jaar (OR 2,57; p=0,03), lagere performance status (4,32; p<0,001), en gebruik van anthracycline-gebaseerde of cyclofosfamide-methotrexaat-fluorouracil regimes (3,47; p<0,001). In de groep patiënten met lage RDI was het vijf-jaars overall survival percentage 80%, vergeleken met 91% in de groep met de aanbevolen RDI.

De onderzoekers concluderen dat onder oudere EBC-patiënten die standaard-chemotherapie kregen één op de vijf patiënten lage RDI kreeg en inferieure OS had.

1.Sedrak MS, Sun C-L, Ji J et al. Low-intensity adjuvant chemotherapy for breast cancer in older women: results from the prospective HOPE trial. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: Secondary analysis of the prospective HOPE trial found relative dose intensity lower than 85% in 21% of older (aged 65-85 year) EBC patients. Risk factors for low RDI were age 76 years or higher, low perfomance status, and use of anthracycline-based or cyclophosphamide-methotrexate-fluorouracil regimens. Five-year overall survival probability was 80% among patients receiving RDI < 85%, compared with 91% among patients receiving RDI ≥ 85% (p=0.02).


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)