Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nieuws

Overall survival met palbociclib en fulvestrant voor gevorderd mammacarcinoom (0)
2018-10-21 14:58   ( Nieuws )
Tags:  PALOMA-3 study advanced breast cancer
Prof. Nicholas TurnerDe multinationale fase 3-studie PALOMA-3 heeft laten zien dat de CDK4/6-remmer palbociclib in combinatie met de SERD fulvestrant resulteerde in significante verlenging van de progressievrije overleving onder patiënten met HR-positief HER2-negatief gevorderd mammacarcinoom. Een secundair eindpunt van de studie was overall survival. Prof. Nicholas Turner (Royal Marsden Hospital, Londen UK) presenteerde OS-analyse van de studie op de Annual Meeting van ESMO in München. De analyse is ook online gepubliceerd in The New England of Medicine.1

De studie includeerde 521 patiënten met HR-positief HER2-negatief mammcarcinoom die progressie of recidief hadden op eerdere endocriene therapie. De patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar palbocilib plus fulvestrant (n=347) of placebo plus fulvestrant (n=172). De figuur laat zien dat de mediane OS 34,9 maanden was met palbociclib-fulvestrant versus 28,0 maanden met placebo-fulvestrant, een verschil dat niet statistisch significant was (HR 0,81; p=0,09). Daarbij dient te worden aangetekend dat sommige patiënten in de placebogroep (16,2%) na het eind van de studie alsnog CDK4/6-remmertherapie kregen.

Er waren 410 deelneemsters met sensitiviteit voor eerdere endocriene therapie. Onder deze deelneemsters was er wel een significant verschil in OS tussen beide behandelingen (mediaan 39,7 maanden versus 29,7 maanden; HR 0,72; 95%-bti 23,8-0,94). De mediane duur van volgende therapie was gelijk in beide groepen. Met 44,8 maanden follow-up werden geen nieuwe veiligheidssignalen gezien.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met HR-positief HER2-negatief gevorderd mammacarcinoom palbociclib-fulvestrant resulteerde in significant langere OS dan placebo-fulvestrant in de subgroep met gevoeligheid voor eerdere endocriene therapie. Het OS-verschil tussen beide behandelingen was niet statistisch significant in de gehele studiegroep.

1.Turner NC, Slamon DJ, Ro J et al. Overall survival with palbociclib and fulvestrant in advanced breast cancer. N Engl J Med 2018; epub ahead of print

Summary: The overall survival analysis of the PALOMA-3 study showed that among patients with HR-positive, HER2-negative advanced breast cancer treatment with palbociclib-fulvestrant resulted in numerically but not statistically significant longer overall survival than treatment with placebo-fulvestrant. The OS difference between the two treatments was significant in patients who had sensitivity to previous endocrine therapy.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 3-studie van toevoegen van atezolizumab aan nab-paclitaxel voor gevorderd TNBC (0)
2018-10-21 13:27   ( Nieuws )
Tags:  IMpassion130 trial triple-negative breast cancer
Prof. Peter SchmidNiet-resectabel lokaal-gevorderd of metastatisch triple-negatief mammacarcinoom is een agressieve ziekte met slechte uitkomsten, waaronder een mediane overall survival van minder dan achtttien maanden. Chemotherapie is de standaard eerstelijns behandeling. De expressie van PD-L1 wordt in TNBC meer gezien op tumor-infiltrerende lymfocyten dan op tumorcellen. Deze expressie kan anti-kanker immuunresponsen remmen. Combinatie van PD-(L)1 remming met chemotherapie is wellicht een geschikte strategie. De multinationale fase 3-studie IMpassion130 heeft de hypothese getoetst dat toevoegen van atezolizumab aan nab-paclitaxel resulteert in verbetering van de progressievrije overleving in TNBC. Prof. Peter Schmid (Queen Mary University of London UK) presenteerde de studie op de Annual Meeting van ESMO in München. De studie is ook online gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.1

De studie werd uitgevoerd in 246 centra in 41 landen op vijf continenten. Deelneemsters waren patiënten met niet-eerder behandeld mTNBC. Ze werden gerandomiseerd naar atezolizumab plus nab-paclitaxel (n=451) of placebo plus nab-paclitaxel (n=451). De randomisatie geschiedde gestratificeerd naar al of niet (neo)adjuvante taxaantherapie, aan- of afwezigheid van levermetastasen, en baseline PD-L1 expressie. De behandeling werd voortgezet tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Primaire eindpunten waren progressievrije overleving (in de gehele patiëntengroep en in de PD-L1 positieve subgroep) en overall survival (in de gehele populatie).

De mediane follow-up was 12,9 maanden. De figuur laat de belangrijkste resultaten van de studie zien. In de gehele patiëntengroep was de mediane PFS 7,2 maanden met atezolizumab plus nab-paclitaxel versus 5,5 maanden met placebo plus nab-paclitaxel (HR 0,80; p=0,002). In de groep patiënten met PD-L1 positieve tumoren was de mediane PFS 7,5 maanden met atezolizumab plus nab-paclitaxel versus 5,0 maanden met placebo plus nab-paclitaxel (HR 0,62; p<0,001). Interim OS-analyse, na overlijden van 181 patiënten in de atezolizumabgroep en 208 patiënten in de placebogroep, laat zien dat onder alle patiënten de mediane OS 21,3 maanden versus 17,6 maanden was (HR 0,84; p=0,08) en onder de PD-L1 positieve patiënten 25,0 maanden versus 15,5 maanden (HR 0,62; 95%-bti 0,45-0,86). Er waren geen onverwachte adverse events. Discontinuering vanwege AEs was noodzakelijk in 15,9% van de patiënten in de atezolizumab-groep en 8,2% van de patiënten in de placebogroep.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met mTNBC atezolizumab plus nab-paclitaxel resulteerde in langere PFS dan placebo plus nab-paclitaxel, zowel in de gehele populatie als in de patiënten met baseline PD-L1 positieve tumoren. Er waren geen onverwachte AEs.

1.Schmid P, Adams S, Rugo HS et al. Atezolizumab and nab-paclitaxel in advanced triple-negative breast cancer. N Engl J Med 2018; epub ahead of print

Summary: The international phase 3 study IMpassion130 showed that among patients with metastatic TNBC atezolizumab plus nab-paclitaxel compared with placebo plus nab-paclitaxel prolonged the progression-free survival, both in the intention-to-treat population and in the PD-L1-positive subgroup. Adverse events were consistent with the known safety profiles of each agent.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Trifluridine/tipiracil versus placebo voor eerder-behandeld metastatisch maagcarcinoom: multinationale fase 3-studie (0)
2018-10-21 12:00   ( Nieuws )
Tags:  TAGS study metastatic gastric cancer TAS-102
Dr. Kohei ShitaraTrifluridine/tipiracil (TAS-102) is in de Europese Unie, Japan, de VS en sommige andere landen goedgekeurd voor behandeling van metastatisch colorectaalcarcinoom. In een fase 2-studie in Japan is activiteit en tolerabiliteit gezien van trifluridine/tipiracil voor eerder-behandeld gevorderd maagcarcinoom. De fase 3-studie TAGS vergeleek deze behandeling met placebo in een groter aantal landen. Dr. Kohei Shitara (Oostelijk Ziekenhuis van het Nationaal Kankercentrum, Chiba) presenteert de studie vandaag op de Annual Meeting van ESMO in München. De studie wordt vandaag ook online gepubliceerd in The Lancet Oncology.1

TAGS werd uitgevoerd in 110 academische ziekenhuizen in zeventien landen. De studie includeerde volwassen patiënten met niet-resectabel metastatisch maag-adenocarcinooom (inclusief GEJ-adenocarcinoom) die tenminste twee eerdere lijnen chemotherapie hadden gekregen. Ze werden 2:1 gerandomiseerd naar oraal trifluridine/tipiracil 35 mg/m2 tweemaal daags op dagen één tot en met vijf en acht tot en met twaalf van vier-weekse cycli plus beste ondersteunende zorg (n=337) of placebo plus beste ondersteunende zorg (n=170). Het primaire eindpunt van de studie was overall survival.

De mediane OS was 5,7 maanden met trifluridine/tipiracil versus 3,6 maanden met placebo (HR 0,69; p=0,00029). Graad 3 of 4 adverse events werden gerapporteerd voor 80% van de patiënten in de trifluridine/tipiracil-groep (vooral neutropenie en anemie) versus 58% in de placebogroep (vooral abdominale pijn en algehele verslechtering van de fysieke gezondheid). In de trifluridinegroep overleed één patiënt (cardiopulmonair arrest) evenals in de placebgroep (toxische hepatitis).

De onderzoekers concluderen dat trifluridine/tipiracil vergeleken met placebo de OS significant verbeterde en goed verdragen werd door patiënten met zwaar-voorbehandeld metastatisch maagcarcinoom.

1.Shitara K, Doi T, Dvorkin M et al. Trifluridine/tipiracil versus placebo in patients with heavily pretreated metastatic gastric cancer (TAGS): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The phase 3 study TAGS (110 centers in 17 countries) found that trifluridine/tipiracil (TAS-102) compared with placebo improved overall survival and was well tolerated in a population of heavily pretreated patients with advanced gastric cancer.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 3-studie van eerstelijns VR-CAP versus R-CHOP voor mantelcellymfoom bij contraïndicaties voor transplantatie (0)
2018-10-20 14:59   ( Nieuws )
Tags:  tranplantation-ineligible MCL patients LYM-3002 study
Prof. Tadeusz RobakDe multinationale fase 3-studie LYM-3002 vergeleek eerstelijns bortezomib plus rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine, en prednison (VR-CAP) met rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, en prednison (R-CHOP) voor mantelcellymfoom (MCL) in patiënten die niet in aanmerking kwamen voor transplantatie. Prof. Tadeusz Robak (Medische Universiteit van Lodz, Polen) presenteerde overall survival- en veiligheidsuitkomsten van de studie gisteren op de Annual Meeting van ESMO in München. De analyse is ook online gepubliceerd in The Lancet Oncology.1

De studie werd uitgevoerd in 128 centra in 28 landen op vier continenten. De studie includeerde volwassen patiënten met stadium II-IV voorheen niet behandeld MCL en een ECOG performance status score 2 of lager. De nu gepresenteerde analyse heeft betrekking op patiënten die 1:1 werden gerandomiseerd naar zes of acht 21-daagse cycli VR-CAP (n=140) of R-CHOP (n=128). Het primaire eindpunt van de analyse was OS. Na mediaan 82,0 maanden follow-up was de mediane OS 90,7 maanden met VR-CAP versus 55,7 maanden met R-CHOP (HR 0,66; p=0,001). Het veiligheidsprofiel was consistent met wat eerder was gezien in studies met VR-CAP en R-CHOP. Tijdens de follow-up overleden 42% van de patiënten in de VR-CAP groep versus 57% van de patiënten in de R-CHOP groep. De meest-voorkomende doodsoorzaak was progressie van de ziekte.

De onderzoekers concluderen dat VR-CAP vergeleken met R-CHOP geassocieerd was met significant langere OS. Het veiligheidsprofiel van VR-CAP was manageable en conform de verwachtingen.

1.Robak T, Jin J, Pylypenko H et al. Frontline bortezomib, rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, and prednisone (VR-CAP) versus rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (R-CHOP) in transplantation-ineligible patients with newly diagnosed mantle cell lymphoma: final overall survival results of a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The international phase 3 study LYM-3002 (128 centers in 28 countries) compared VR-CAP with R-CHOP for transplantation-ineligible patients with newly diagnosed mantle cell lymphoma. The study found that VR-CAP was associated with significantly longer overall survival (HR 0,66; p=0,001) and had a manageable and expected safety profile.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 1b-studie van atezolizumab plus nab-paclitaxel voor metastatisch of lokaal-recidiverend TNBC (0)
2018-10-20 13:34   ( Nieuws )
Tags:  atezolizumab plus nab-paclitaxel stage IV TNBC
Dr. Sylvia AdamsHet tegen PD-L1 gerichte gehumaniseerde monoklonale antilichaam atezolizumab heeft als monotherapie activiteit laten zien voor een subset van metastatische triple-negatieve mammacarcinomen. Combinatie van atezolizumab met standaard cytotoxische chemotherapie die immunogene tumorceldood induceert kan wellicht de activiteit verder versterken. Een fase 1b-studie heeft de veiligheid en werkzaamheid van de combinatie van atezolizumab plus nab-paclitaxel voor metastatisch TNBC onderzocht. Dr. Sylvia Adams (New York University Perlmutter Cancer Center) en collega’s publiceren de studie online in JAMA Oncology.1De studie, uitgevoerd in elf centra in de Verenigde Staten, includeerde 33 vrouwen die ten hoogste twee eerdere lijnen chemotherapie hadden gekregen voor stadium IV of lokaal-recidiverend TNBC. De mediane leeftijd was 55 jaar (range 32 tot 84 jaar). De patiënten kregen tenminste vier cycli concurrent intraveneus atezolizumab en intraveneus nab-paclitaxel. De mediane follow-up was 24,4 maanden. Het primaire eindpunt van de studie was veiligheid en tolerabiliteit. Alle patiënten ervoeren tenminste één treatment-related adverse event en 24 patiënten (73%) hadden graad 3 of 4 TRAEs; er waren geen graad 5 TRAEs.

De figuur laat de werkzaamheid van de combinatie zien. De ORR was 39,4% en de mediane duur van respons 9,1 maanden. Ziektecontrole werd gezien in 51,5% van de patiënten. De mediane progressievrije overleving was 5,5 maanden, en de mediane overall survival was 14,7 maanden. Concurrent nab-paclitaxel resulteerde niet in significante verandering van biomarkers van de tumor-immuun micro-omgeving (PD-L1, TILs, CD8) en evenmin in storing van systemische immuunactivering door atezolizumab (expansie van proliferende CD8+ T-cellen, toename van CXCL10).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van immuuncheckpointblokkade (atezolizumab) en cytotoxische chemotherapie (nab-paclitaxel) voor metastatisch TNBC een manageable veiligheidsprofiel had en antitumorresponsen induceerde, ook in patiënten die eerder waren behandeld met een taxaan.

1.Adams S, Diamond JR, Hamilton E et al. Atezolizumab plus nab-paclitaxel in the treatment of metastatic triple-negative breast cancer with 2-year survival follow-up. A phase 1b clinical trial. JAMA Oncology 2018; epub ahead of print

Summary: A phase 1b trial in 11 centers in the United States showed that the combination of atezolizumab and nab-paclitaxel had a manageable safety profile and was active for metastatic TNBC, also in patients previously treated with a taxane.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Associatie van kenmerken van behandelcentrum met positieve marges in chirurgie voor HNSCC (0)
2018-10-20 11:52   ( Nieuws )
Tags:  HNSCC surgery positive margins facility volume
Dr. Cheryl NoconHet bereiken van complete tumorresectie met tumorvrije marges is een belangrijke doelstelling in de oncologische chirurgie voor squameus celcarcinoom van hoofd en hals (HNSCC). In de setting van positieve marges (PM) wordt gebruik van adjuvante chemoradiotherapie (CRT) aanbevolen. Dr. Cheryl Nocon (NorthShore University Health System, Evanston IL) en collega’s hebben een analyse uitgevoerd van associaties van kenmerken van het behandelcentrum, met name hoog versus laag patiëntvolume en academisch versus niet-academisch, met incidentie van PM en gebruik van adjuvant CRT. Ze publiceren de analyse online in JAMA Otolaryngology – Head and Neck Surgery.1


In de National Cancer Database identificeerden de onderzoekers 28.840 patiënten die tussen begin 2010 en eind 2014 chirurgische resectie ondergingen voor HNSCC (68,4% mannen; gemiddelde leeftijd 62,4 jaar). Het overall PM-percentage was 17,6%. In univariate analyse was lager PM-percentage geassocieerd met hoger centrumvolume (26,3% voor het laagste volumekwartiel; 16,5% voor het tweede en derde kwartiel; 10,8% voor het hoogste kwartiel) en met academisch versus niet-academisch centrum (14,0% versus 22,7%). In multivariate analyse hadden patiënten die behandeld werden in hoger-volume faciliteiten significant lagere waarschijnlijkheid van PM (gecorrigeerd OR 0,85; 95%-bti 0,83-0,88). De trend van afnemend PM-percentage met toenemend centrumvolume werd gezien in zowel academische (aOR 0,88 per toename van het volume met tien patiënten per jaar; 95%-bti 0,85-0,91) als niet-academische (aOR 0,73; 95%-bti 0,68-0,80) centra. Er was geen assocatie tussen patiëntvolume van centra en gebruik van CRT in de setting van PM.

De onderzoekers concluderen dat de analyse suggereert dat chirurgie voor HNSCC in hoog-volume vergeleken met laag-volume centra geassocieerd is met lager percentage PM, zowel in academische als in niet-academische setting.

1.Nocon CC, Ajmani GS, Bhayani MK. Association of facility volume with positive margin rate in the surgical treatment of head and neck cancer. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2018; epub ahead of print

Summary: An analysis of the National Cancer Database found that surgery for HNSCC in high- compared with low-volume centers is associated with a lower rate of positive margins, both in academic and nonacademic settings.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Impact van imaging-modaliteit bij surveillance voor gunstige-histologie Wilms tumor op overleving na recidief (0)
2018-10-19 15:02   ( Nieuws )
Tags:  WT Children’s Oncology Group NWTS-5
Dr. Jeffrey DomeComputed tomography (CT) wordt in toenemende mate gebruikt in de routinematige surveillance voor het detecteren van recidief van Wilms tumor (WT). CT is duur en stelt de patiënten bloot aan niet-verwaarloosbare stralingsdoseringen. Een analyse van de Children’s Oncology Group evalueerde de meerwaarde van CT-surveillance versus chest x-ray (CXR) en abdominaal ultrasound (US) in patiënten met gunstige-histologie WT. Dr. Jeffrey Dome (George Washington University, Washington DC) en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of Clinical Oncology.1

De retrospectieve analyse is gebaseerd op resultaten van de vijfde National Wilms Tumor Study (NWTS-5). Onder de deelnemers van de studie waren 281 patiënten met recidiverend unilateraal gunstige-histologie WT. Recidief was gedetecteerd op basis van signs/symptoms (SS) in 25%, surveillance met CXR/US in 48,5%, en surveillance met CT in 26,5%. Vijf jaar na relapse was nog 67% van de patiënten in leven (95%-bti 61% tot 72%). De vijf-jaars OS na SS-detectie was 59% (95%-bti 46% tot 72%) versus 70% (95%-bti 63% tot 77%) na surveillance imaging. Dit verschil was niet statistisch significant (p=0,23). Er was ook geen significant verschil in vijf-jaars overleving na detectie van recidief met CT (65%) versus detectiemet CXR/US (73%; p=0,20). Recidieven die werden gedetecteerd met CT hadden een significant (p=0,003) kortere mediane tijd van diagnose tot recidief (0,60 jaar) dan SS-detectie (0,91 jaar) of CXR/US-detectie (0,86 jaar).

De onderzoekers concluderen dat CT in de surveillance voor gunstige-histologie WT niet resulteert in betere overleving dan CXR/US. Achterwege laten van CT kan besparen op kosten en blootstelling van patiënten aan relatief hoge stralingsdoseringen zonder de overleving te compromitteren.

1.Muller EA, Chi Y-Y, Hibbits E et al. Impact of surveillance imaging modality on survival after recurrence in patients with favorable-histology Wilms tumor: a report from the Children’s Oncology Group. J Clin Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: A retrospective analysis of the fifth National Wilms Tumor Study found that in patients with favorable-histology WT, elimination of CT scans from surveillance programs is unlikely to compromise survival but would result in substantial reduction in radiation exposure and health care cost.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Lange-termijn uitkomsten van toevoegen van carboplatine aan neoadjuvant anthracycline/taxaan voor TNBC (0)
2018-10-19 14:01   ( Nieuws )
Tags:  triple-negative breast cancer GeparSixto trial
Prof. Sibylle LoiblDe Duitse neoadjuvante GeparSixto studie heeft eerder laten zien dat toevoegen van carboplatine aan taxaan- en anthracycline-gebaseerde chemotherapie resulteerde in verhoging van het percentage met pathologisch complete respons onder patiënten met triple-negatief mammacarcinoom. Prof. Sibylle Loibl (German Breast Group, Neu-Isenburg) en collega’s publiceren online in Annals of Oncology analyses voor de eindpunten ziektevrije overleving en overall survival in GeparSixto.1

De studie includeerde 351 vroeg-stadium TNBC-patiënten, die werden gerandomiseerd naar paclitaxel plus niet-gepegyleerd liposomaal doxorubicine (PM) of PM plus carboplatine (PMCb). De mediane follow-up was 47,3 maanden. De ziektevrije overleving (HR 0,56; p=0,022) maar niet de overall survival was significant beter in de PMCb-arm dan in de PM-arm.


Homologe recombinatiedeficiëntie (HRD) werd gedefinieerd als HRD-score ≥ 42 en/of aanwezigheid van BRCA-mutaties in de tumoren. HRD-status kon worden bepaald voor 193 TNBC-patiënten (61,3%); HRD-positiviteit werd gezien in 136 van 193 tumoren (70,5%). HRD was voorspellend voor pCR (OR 2,60; p=0,008). Toevoegen van carboplatine aan PM resulteerde in toename van pCR van 33,9% tot 63,5% in HRD-tumoren (p=0,001) maar slechts marginaal in tumoren zonder HRD (van 20,0% tot 29,6%; p=0,0540; p voor interactie 0,327). Voor tumoren met hoge HRD-score maar geen BRCA-mutaties was de pCR ook hoger in de PMCb-arm (63,2%) dan in de PM-arm (31,7%; OR 3,69; p=0,005). Ziektevrije overleving was beter in de carboplatine-arm, zowel in HRD-positieve tumoren (HR 0,49; p=0,059) als in tumoren zonder HRD (HR 0,44; p=0,086).

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van carboplatine aan neoadjuvant PM voor TNBC resulteerde in significante verbetering van DFS maar niet OS. HRD en HRD-score in niet BRCA-gemuteerd TNBC waren voorspellers van respons. HRD was geen voorspeller van profijt van carboplatine.

1.Loibl S, Weber KE, Timms KM et al. Survival analysis of carboplatin added to an anthracycline/taxane-based neoadjuvant chemotherapy and HRD score as predictor of response – final results from GeparSixto. Ann Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The German GeparSixto trial showed earlier that adding carboplatin to neoadjuvant taxane- and anthracycline-based chemotherapy improved pCR rates in triple-negative breast cancer. Final analysis of survival results shows that addition of carboplatin also improved disease-free survival but not overall survival. Homologous recombination deficiency in TNBC and HRD score in TNBC without tumor BRCA mutations were predictors of response. HRD did not predict for carboplatin benefit.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)