Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nieuws

Testosteronsuppressie plus enzalutamide versus standaard antiandrogeentherapie voor mHSPC: overall survival in ENZAMET (0)
2023-04-02 15:00   ( Nieuws )
Tags:  ENZAMET trial metastatic hormone-sensitive prostate cancer
Prof. Christopher SweeneyDe fase 3-studie ENZAMET, in 83 centra in zes landen, randomiseerde patiënten met metastatisch hormoon-gevoelig prostaatcarcinoom (mHSPC) naar testosteronsuppressie plus enzalutamide of testosteronsuppressie plus een zwakkere standaard orale niet-steroïdaal antiandrogeen (bicalutamide, nilutamide, of flutamide; controlegroep). Concurrent docetaxel was toegestaan in beide groepen. In 2019 is gepubliceerd dat de progressievrije overleving significant langer was in de enzalutamidegroep dan in de controlegroep. Prof. Christopher Sweeney (University of Adelaide, Australië) en collega’s publiceren nu in The Lancet Oncology de vooraf-gespecificeerde analyse van de overall survival in de studie.1


De studie includeerde volwassen mHSPC-patiënten met een ECOG performance status 2 of beter. De controlegroep telde 562 patiënten en de enzalutamidegroep 563 patiënten. De mediane leeftijd bij randomisatie was 69 jaar (IQR 63-74). Na mediaan 68 maanden follow-up was de mediane OS in geen van beide groepen bereikt, met vijf-jaars OS-percentage 57% in de controlegroep versus 67% in de enzalutamidegroep (HR 0,70; p<0,0001). OS-profijt met enzalutamide werd gezien in vooraf-gedefinieerde prognostische subgroepen, waaronder behandeling met concurrent docetaxel. Enzalutamide werd goed verdragen.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van enzalutamide aan standaard-behandeling voor mHSPC geassocieerd was met verbetering van de OS.

1.Sweeney CJ, Martin AJ, Stockler MR et al. Testosterone suppression plus enzalutamide versus testosterone suppression plus standard antiandrogen therapy for metastatic hormone-sensitive prostate cancer (ENZAMET): an international, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2023;24:323-334

Summary: The phase 3 ENZAMET trial randomized patients with metastatic hormone-sensitive prostate cancer 1:1 to testosterone suppression plus enzalutamide versus testosterone suppression plus standard antiandrogen therapy (bicalutamide, nilutamide, or flutamide; control group). After a median follow-up of 68 months (IQR 67-69), the median overall survival was not reached, with five-year OS rate of 57% in the control group versus 67% in the enzalutamide group (HR 0.70; p<0.0001).


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Prospectieve studie van surveillance als alternatief voor profylactische totale gastrectomie in erfelijk diffuus maagcarcinoom (0)
2023-04-02 13:30   ( Nieuws )
Tags:  hereditary diffuse gastric cancer surveillance as alternative to prophylactic surgery
Dr. Jeremy DavisVerlies-van-functie (LOF)-varianten in CDH1 zijn de meest-frequente oorzaken van erfelijk diffuus maagcarcinoom. Microscopische foci van invasieve zegelringcellen zijn voorlopers van diffuus maagcarcinoom. Een prospectieve studie van het National Cancer Institute (Bethesda MD) heeft veiligheid en werkzaamheid van endoscopie-surveillance voor interceptie van diffuus maagcarcinoom geïnventariseerd in personen met kiemlijn CDH1-varianten die profylactische totale gastrectomie afwezen. Dr. Jeremy Davis en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1

Tussen begin 2017 en eind 2021 includeerde de studie 270 patiënten (mediane leeftijd 46,6 jaar; IQR 36,5-59,8) met pathogene of waarschijnlijk pathogene CDH1-varianten, onder wie 76% een familiegeschiedenis van maagcarcinoom hadden en 65% een familiegeschiedenis van mammacarcinoom. In totaal werden 467 endoscopieën uitgevoerd. De mediane follow-up was 31,1 maanden (IQR 17,1-42,1). Onder de 38.803 maagbiopsiemonsters waren er 1163 positief voor invasief zegelringcelcarcinoom. Onder de 120 patiënten die twee of meer surveillance endoscopieën ondergingen werd zegelringcelcarcinoom gedetecteerd in 76 patiënten (63%). Onder de 270 geïncludeerde patiënten ondergingen 98 (36%) profylactische totale gastrectomie. Onder patiënten die profylactische totale gastrectomie ondergingen na endoscopie met biopsiemonsters die negatief waren voor maagcaarcinoom, werd in 93% multifocaal stadium IA maagcarcinoom gedetecteerd. Geen van de patiënten werd tijdens de follow-up gediagnostiseerd met gevorderd stadium maligniteit.

De onderzoekers concluderen dat endoscopie-surveillance een acceptabel alternatief was voor chirurgie voor patiënten met CDH1-varianten die totale gastrectomie weigerden.

1.Asif B, Sarvestani AL, Gamble LA et al. Cancer surveillance as an alternative to prophylactic total gastrectomy in heritary diffuse gastric cancer: a prospective cohort study. Lancet Oncol 2023;24:383-391

Summary: A prospective cohort study at the National Cancer Institute (Bethesda, MD) found that endoscopic cancer surveillance was an acceptable alternative to surgery in individuals with CDH1 variants who declined total gastrectomy.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 2-studie van toripalimab plus definitieve chemoradiotherapie voor lokaal-gevorderd SCC van de slokdarm (0)
2023-04-02 12:00   ( Nieuws )
Tags:  LA OSCC toripalimab plus definitive CRT
Dr. Mian XiDe PD-1 remmer toripalimab is goedgekeurd voor de behandeling van gevorderd squameus celcarcinoom van de slokdarm (ESCC), maar de werkzaamheid van toripalimab in lokaal-gevorderde (LA)-ESCC is niet duidelijk. Een fase 2-studie van Sun Yat-sen University Cancer Center (Guangzhou, China) heeft de combinatie van toripalimab en definitieve chemoradiotherapie (CRT) voor LA-ESCC geëvalueerd. Dr. Mian Xi en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1

De studie includeerde patiënten in de leeftijd van achttien tot en met zeventig jaar, niet-eerder behandeld niet-resectabel stadium I tot en met IVA ESCC, ECOG performance status 2 of beter, en adequate orgaanfunctie. De patiënten kregen concurrent thorax-radiotherapie (50,4 Gy in 28 fracties), vijf wekelijkse cycli chemotherapie, en intraveneus toripalimab 240 mg iedere drie weken voor de duur van ten hoogste een jaar, tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met complete respons drie maanden na de radiotherapie.

De studie includeerde 32 mannen en 10 vrouwen. De mediane leeftijd was 56 jaar (IQR 53-63), 39 patiënten (93%) hadden stadium III of IVA ziekte. Veertig patiënten (95%) voltooiden de geplande CRT, en 26 patiënten (62%; 95%-bti 46-76) hadden complete respons. De mediane duur van respons was 12,1 maanden (95%-bti 5,9-18,2), het één-jaars progressievrije-overlevingspercentage was 54,4% (41,3-72,0), en het één-jaars overall survival percentage was 78,4% (66,9-92,0). De meest-waargenomen graad 3 of hoger adverse event was lymfopenie, in 86% van de patiënten. Eén patiënt overleed aan behandelingsgerelateerde pneumonitits.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van toripalimab en CRT veelbelovende activiteit had met acceptabele toxiciteit onder patiënten met LA-ESCC.

1.Zhu Y, Wen J, Li Q et al. Toripalimab combined with definitive chemoradiotherapy in locally advanced oesophageal squamous cell carcinom (EC-CRT-001): a single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol 2023;24:371-382

Summary: A phase 2 trial at Sun Yat-sen University Cancer Center (Guangzhou, China) evaluated toripalimab plus definitive chemoradiotherapy (CRT) for unresectable locally advanced esophageal squamous cell carcinoma. The combination had encouraging activity and acceptable toxicity.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 2-studie van belzutifan plus cabozantinib voor gevorderd heldercellig niercelcarcinoom na immuuntherapie (0)
2023-04-01 15:00   ( Nieuws )
Tags:  accRCC after immunotherapy belzutifan plus cabozantinib
Prof. Toni ChoueiriPatiënten met gevorderd niercelcarcinoom (aRCC) hebben na progressie op anti-PD-(L)1 immuuntherapie weinig behandelopties. Cohort 2 van een fase 2-studie in tien centra in de Verenigde Staten heeft de combinatie van de HIF-2α remmer belzutifan en de multi-TKI cabozantinib voor heldercellig (cc) aRCC na eerdere immuuntherapie geëvalueerd. Prof. Toni Choueiri (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren resultaten van het cohort in The Lancet Oncology.1

Het cohort telde 52 patiënten (mediane leeftijd 63,0 jaar; IQR 57,5-68,5; 73% mannen), die oraal belzutifan 120 mg eenmaal daags en oraal cabozantinib 60 mg eenmaal daags kregen. De behandeling werd voortgezet tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt was lokaal-beoordeelde bevestigde objectieve respons. Op het moment van data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 24,6 maanden (IQR 22,1-32,2). Bevestigde objectieve respons werd gezien in zestien patiënten (ORR 30,8%; 95%-bti 18,7-45,1), inclusief complete respons in één patiënt. De meest-waargenomen graad 3 of 4 treatment-related adverse event was hypertensie (27% van de patiënten). Ernstige TRAEs werden gezien in 27% van de patiënten. Eén patiënt overleed aan met de behandeling samenhangend respiratoir falen.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van belzutifan en cabozantinib veelbelovende antitumorwerkzaamheid had in patiënten met accRCC na anti-PD-(L)1 immuuntherapie.

1.Choueiri TK, McDermott DF, Merchan J et al. Belzutifan plus cabozantinib for patients with advanced clear cell renal cell carcinoma previously treated with immunotherapy: an open-label, single-arm, phase 2 study. Lancet Oncol 2023; epub ahead of print

Summary: A phase 2 study at ten centers in the USA evaluated the HIF-2α inhibitor belzutifan in combination with the multitargeted TKI cabozantinib for advanced clear cell renal cell carcinoma (accRCC) after immunotherapy. Confirmed objective response was seen in 30.8% of patients (95% CI 18.7-45.1) including complete response in one of 52 patients (2%).


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Associatie tussen PD-L1 expressie op immuuncellen en overleving van patiënten met niet-metastatisch HNSCC (0)
2023-04-01 13:30   ( Nieuws )
Tags:  nonmetastatic head and neck cancer PD-L1 expression on immune cells
Dr. Tomáš BlažekEr is behoefte aan informatie over prognostische markers om therapiekeuzen in squameus celcarcinoom van hoofd en hals (HNSCC) te optimaliseren. Een systematisch overzicht en meta-analyse van gepubliceerde studies heeft de associatie van expressie van PD-L1 op immuuncellen en tumorcellen met de overleving van patiënten met niet-metastatisch HNSCC geïnventariseerd. Dr. Tomáš Blažek (Universiteit van Ostrava, Tsjechië) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Network Open.1

In de literatuur tussen begin 2010 en 6 januari 2023 vonden de onderzoekers zeventien voor het onderwerp revelante cohortstudies die de associatie rapporteerden tussen PD-L1 expressie op immuuncellen en/of tumorcellen en de overall survival of ziektespecifieke overleving. De studies telden tezamen 3190 patiënten. Hoge PD-L1 expressie op immuuncellen was geassocieerd met verbetering van de overall survival (gepoold aHR 0,39; 95%-bti 0,25-0,59) en ziektespecifieke overleving (0,52; 0,38-0,72). PD-L1 expressie op immuuncellen plus tumorcellen, of op alleen tumorcellen, was niet geassocieerd met overlevingsuitkomsten.

De onderzoekers concluderen dat deze resultaten suggereren dat PD-L1 expressie op tumorcellen kan dienen als nieuwe prognostische biomarkers in patiënten met niet-metastatisch HNSCC.

1.Blažek T, Petráš M, Knybel L et al. Programmed cell death ligand 1 expression on immune cells and survival in patients with nonmetastatic head and neck cancer. A systematic review and meta-analysis. JAMA Network Open 2023;6:e236324

Summary: A systematic review and meta-analysis of 17 cohort studies investigated the association of PD-L1 expression on immune cells with survival of patients with nonmetastatic head and neck squamous cell carcinoma. High PD-L1 expression on immune cells was associated with improved overall and disease-specific survival.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multicenterstudie van adjuvant ipilimumab plus nivolumab na resectie van mucosaal melanoom (0)
2023-04-01 12:00   ( Nieuws )
Tags:  SALVO trial mucosal melanoma ipilimumab and nivolumab
Dr. Lisa KottschadeMucosaal melanoom is een agressieve maligniteit met hoge percentages recidief na resectie. Er is geen consensus over adjuvante therapie na resectie voor mucosaal melanoom. Een multicenterstudie in de Verenigde Staten heeft adjuvant ipilimumab plus nivolumab voor geresecteerd mucosaal melanoom geëvalueerd. Dr. Lisa Kottschade (Mayo Clinic, Rochester MN) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 21 vrouwen en 14 mannen na een R0- (n=29; 83%) of R1-resectie (n=6; 17%) voor mucosaal melanoom. De mediane leeftijd was 67 jaar, en de ECOG performance status was 0 of 1. De patiënten kregen vier drie-weekse cycli ipilimumab plus nivolumab gevolgd door elf cycli alleen nivolumab. De mediane recidiefvrije overleving was 14,3 maanden (95%-bti 5,7-25,8) met recidiefvrije overlevingspercentages 50% na één jaar en 37% na twee jaar, en overall survival percentages 87% na één jaar en 68% na twee jaar. Er waren geen graad 4 of 5 toxiciteiten.

De onderzoekers concluderen dat adjuvant ipilimumab plus nivolumab geassocieerd was met verbetering van de overlevingsuitkomsten vergeleken met historische controle van alleen resectie.

1.Kottschade LA, Pond GR, Olzanski AJ et al. SALVO: single arm trial of ipilimumab and nivolumab as adjuvant therapy for resected mucosal melanoma. Clin Cancer Res 2023; epub ahead of print

Summary: The multicenter SALVO trial in the USA evaluated adjuvant ipilimumab plus nivolumab for resected mucosal melanoma. Relapse-free and overall survival rates at 2 years were 37% and 68%, respectively. There were no grade 4 or 5 toxicities. The authors conclude that adjuvant ipilimumab plus nivolumab after resection for mucosal melanoma was associated with outcomes improved over surgical resection alone.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 2-studie van sugemalimab monotherapie voor recidiverend of refractair ENKTL (0)
2023-03-31 15:00   ( Nieuws )
Tags:  GEMSTONE-201 R R extranodal natural killer T-cell lymphoma sugemalimab
Prof. Huiqiang HuangRecidiverend of refractair extranodal natural killer/T-cell lymphoma (R/R ENKTL) is een agressief type non-Hodgkin lymfoom met weinig behandelopties. De multicenter fase 2-studie GEMSTONE-201 in China heeft de werkzaamheid en veiligheid van het anti-PD-L1 monoklonaal antilichaam sugemalimab als monotherapie voor R/R ENKTL geëvalueerd. Prof. Huiqiang Huang (Sun Yat-sen Universiteit, Guangzhou) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

Op het moment van data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse waren tachtig patiënten geïncludeerd, die intraveneus sugemalimab 1200 mg iedere drie weken kregen. Vierenvijftig patiënten (67,5%) hadden stadium IV ziekte, en 39 patiënten (48,8%) hadden twee of meer eerdere lijnen behandeling gekregen. De mediane follow-up was 18,7 maanden. De centraal onafhankelijk radiologisch beoordeelde objective response rate (primair eindpunt) was 44,9% met complete respons in 35,9% van de patiënten. De twaalf-maands duur van respons en overall survival percentages waren 82,5% respectievelijk 67,5%. De meeste treatment-emergent adverse events waren graad 1 of 2; graad 3 of hoger TRAEs werden gezien in 40,0% van de patiënten.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met R/R ENKTL, sugemalimab monotherapie robuuste en duurzame respons induceerde en goed verdragen werd. Het veiligheidsprofiel was conform de verwachtingen voor dit type geneesmiddel.

1.Huang H, Tao R, Hao S et al. Sugemalimab monotherapy for patients with relapsed or refractory extranodal natural killer/T-cell lymphoma (GEMSTONE-201): results from a single-arm, multicenter, phase II study. J Clin Oncol 2023; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 2 GEMSTONE-201 study in China evaluated sugemalimab monotherapy for R/R ENKTL. The centrally assessed ORR was 44.9% (95% CI 33.6-56.6) with complete response in 35.9% of patients. Twelve month duration of response rate was 82.5%. Treatment was well tolerated.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Interimanalyse van fase 1-studie van concurrent intrathecaal en intraveneus nivolumab voor leptomeningeale ziekte (0)
2023-03-31 13:30   ( Nieuws )
Tags:  melanoma with LMD concurrent intrathecal and intravenous nivolumab
Dr. Isabella Glitza OlivaRecente studies van systemische behandelingen hebben bemoedigende resultaten laten zien in patiënten met melanoom met extracraniële ziekte of parenchymale hersenmetastasen. Er is echter weinig succes geboekt voor melanoom met leptomeningeale ziekte (LMD). Een fase 1-studie van MD Anderson Cancer Center (Houston TX) heeft concurrent intrathecaal (IT) en intraveneus (IV) nivolumab voor melanoom met LMD geëvalueerd. Dr. Isabella Glitza Oliva en collega’s publiceren een interimanalyse van de studie in Nature Medicine.1

De nu gepubliceerde analyse heeft betrekking op de eerste 25 patiënten (de studie loopt door). De patiënten kregen nivolumab in twee-weekse cycli, met in cyclus één alleen IT nivolumab, en vanaf cyclus twee zowel IT als IV (240 mg) nivolumab. De geëvalueerde IT-doseringen waren 5, 10, 20, en 50 mg. Er werden geen doserings-limiterende toxiciteiten gezien; de aanbevolen dosering is nivolumab IT 50 mg en IV 240 mg iedere twee weken. De mediane overall survival was 4,9 maanden, met OS-percentages 44% na 26 weken en 26% na 52 weken.

De onderzoekers concluderen dat deze initiële resultaten suggereren dat concurrent IT en IV nivolumab voor patiënten met melanoom en LMD veilig en feasible is, met potentiële werkzaamheid, ook in patiënten die eerder anti-PD1 therapie gekregen hebben. Recrutering voor de studie gaat door, ook van patiënten met longcarcinoom en LMD.

1.Glitza Oliva IC, Ferguson SD, Bassett R et al. Concurrent intrathecal and intravenous nivolumab in leptomeningeal disease: phase 1 trial interim results. Nature Medicine 2023; epub ahead of print

Summary: A phase 1 trial at MD Anderson Cancer Center (Houston, TX) evaluated concurrent intrathecal (IT) and intravenous (IV) nivolumab for melanoma patients with leptomeningeal disease. There were no dose-limiting toxicities (highest dose level 50 mg IT nivolumab every two weeks). Median overall survival was 4.9 months, with 44% and 26% OS rates at 26 and 52 weeks, respectively.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)