Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nieuws

Multinationale fase 3-studie van nivolumab versus chemotherapie voor gevorderd refractair slokdarm-SCC (0)
2019-10-01 12:58   ( Nieuws )
Tags:  ATTRACTION-3 study advanced refractory esophageal squamous cell carcinoma nivolumab
Prof. Byoung Chul ChoChemotherapie voor gevorderd squameus celcarcinoom van de slokdarm (ESCC) was in eerdere studies geassocieerd met slechte lange-termijn overleving. De multinationale fase 3-studie ATTRACTION-3 vergeleek de PD-1 remmer nivolumab met chemotherapie voor eerder-behandeld gevorderd ESCC. Prof. Byoung Chul Cho (Yonsei Universiteit, Seoel) presenteerde de studie gisteren op de Annual Meeting van ESMO in Barcelona. De studie is ook online gepubliceerd in The Lancet Oncology.1

ATTRACTION-3 werd uitgevoerd in negentig centra in acht landen. De studie includeerde 419 volwassen patiënten met niet-resectabel gevorderd of recidiverend ESCC, met een ECOG performance status 0 of 1, intolerant of refractair tegen één eerdere fluoropyrimidine- en platina-gebaseerde chemotherapie, en met een levensverwachting van tenminste drie maanden. De patiënten werden gerandomiseerd naar nivolumab 240 mg in dertig minuten iedere twee weken (n=210) of investigator’s choice van taxaan-gebaseerde chemotherapie (paclitaxel of docetaxel; n=209). De behandeling werd voortgezet tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt was overall survival.

De figuur laat zien dat de mediane OS 10,9 maanden was met nivolumab versus 8,4 maanden met chemotherapie (HR 0,77; p=0,019). Ook de duur van respons (mediaan 6,9 versus 3,9 maanden) was langer met nivolumab dan met chemotherapie. De progressievrije overleving verschilde niet significant tussen beide armen (HR 1,08; 95%-bti 0,87-1,34). Graad 3 of 4 treatment-related adverse events werden gerapporteerd voor 18% van de patiënten met nivolumab versus 63% met chemotherapie. Vijf patiënten overleden aan een mogelijk met de behandeling samenhangende oorzaak: twee in de nivolumabgroep (interstitiële longziekte en pneumonitis) en drie in de chemotherapiegroep (pneumonie, spinal cord abscess, en interstitiële longziekte).

De onderzoekers concluderen dat nivolumab vergeleken met taxaan-gebaseerde chemotherapie voor eerder-behandeld gevorderd ESCC resulteerde in betere OS met een gunstig veiligheidsprofiel.

1.Kato K, Cho BC, Takahashi M et al. Nivolumab versus chemotherapy in patients with advanced oesophageal squamous cell carcinoma refractory or intolerant to previous chemotherapy (ATTRACTION-3): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study ATTRACTION-3 compared nivolumab with chemotherapy for previously treated advanced esophageal squamous cell carcinoma. Nivolumab was associated with significantly longer overall survival (HR 0.77; p=0.019) and less grade 3 or 4 treatment-related adverse events (18% versus 63% of patients).


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Uitkomsten van adjuvante chemo-endocriene therapie voor vroeg mammacarcinoom met recurrence score 26 tot 100 (0)
2019-10-01 12:00   ( Nieuws )
Tags:  TAILORx secondary analysis early stage breast cancer high RS chemotherapy plus immunotherapy
Prof. Joseph SparanoEen hoge 21-gene recurrence score (RS) is prognostisch voor afstandsrecidief van vroeg-stadium mammacarcinoom na lokale therapie en alleen endocriene therapie, en voor profijt van chemotherapie. Een secundaire analyse van de TAILORx studie heeft de uitkomsten onderzocht van vrouwen met een hoge RS (26 tot en met 100) die adjuvante chemotherapie en endocriene therapie kregen. Prof. Joseph Sparano presenteerde de analyse gisteren op de Annual Meeting van ESMO in Barcelona. De analyse is ook online gepubliceerd in JAMA Oncology.1

TAILORx includeerde patiënten met HR-positief/ERBB2-negatief/kliernegatief vroeg-stadium mammacarcinoom. De nu gepresenteerde analyse includeerde 1389 patiënten met een hoge RS die adjuvante chemotherapie kregen in aanvulling op de endocriene therapy (TAILORx arm D). De gemiddelde leeftijd was 56 jaar (range 23-75). Tweeënveertig procent had een RS van 26 tot en met 30, en 58% had een RS van 31 tot en met 100. Het adjuvante chemotherapie werd gekozen door de lokale behandelaars: docetaxel/cyclofosfamide (42% van de patiënten), anthracycline zonder taxaan (24%), anthracycline met taxaan (18%), cyclofosfamide/methotrexaat/5-fluorouracil (4%), andere regimes (6%) of geen adjuvante chemotherapie (6%). De figuur toont de afstandsrecidiefvrije overleving en de invasieve-ziektevrije overleving met deze typen chemotherapie. Voor alle patiënten tezamen was de vijf-jaars afstandsrecidiefvrije overleving 93,0% (SE 0,8), de overleving zonder afstands-, regionaal- en lokaal recidief 91,0% (SE 0,8), de invasieve-ziektevrije overleving 87,6% (SE 1,0), en de overall survival 95,9% (SE 0,6).

De onderzoekers concluderen dat onder vrouwen met HR-positief/ERBB2-negatief/kliernegatief vroeg-stadium mammacarcinoom en een hoge RS (26 tot en met 30) adjuvante endocriene therapie plus adjuvante chemotherapie resulteerde in vijf-jaars afstandsrecidiefvrije overleving 93,0%; hoger dan verwacht met alleen endocriene therapie (78,8% op basis van de NSABP B20 studie).

1.Sparano JA, Gray RJ, Makower DF et al. Clinical outcomes in early breast cancer with a high 21-gene recurrence score of 26 to 100 assigned to adjuvant chemotherapy plus endocrine therapy. A secondary analysis of the TAILORx randomized clinical trial. JAMA Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A secondary analysis of the TAILORx trial found that in women with hormone receptor-positive, ERBB2-negative, axillary node-negative breast cancer and a high 21-gene recurrence score (26-100), 93.0% at five years were free from distant recurrence when treated with chemoendocrine therapy, higher than expected with endocrine therapy alone.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Encorafenib, binimetinib, en cetuximab voor metastatisch colorectaalcarcinoom met BRAF V600E-mutatie (0)
2019-09-30 15:00   ( Nieuws )
Tags:  BEACON CRC study BRAF V600E-mutated CRC enocrafnib binimetinib cetuximab
Prof. Josep TaberneroDe prognose van patiënten met metastatisch colorectaalcarcinoom (mCRC) met de BRAF-V600E mutatie is slecht, met een mediane overall survival van 4 tot 6 maanden na falen van de initiële therapie. Remming van alleen BRAF heeft slechts beperkte waarde vanwege reactivering van de route middels EGFR-signalering. Het is denkbaar dat gecombineerde remming van BRAF met encorafenib, van MEK met binimetinib, en EGFR met cetuximab resulteert in betere uitkomsten. De multinationale fase 3 –studie BEACON CRC heeft deze hypothese getoetst. Prof. Josep Tabernero (Vall d’Hebron Universiteitsziekenhuis, Barcelona) presenteert een interimanalyse van de studie vandaag op de Annual Meeting van ESMO in Barcelona. De studie is vandaag ook gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.1

De studie includeerde 665 patiënten met BRAF-V600E gemuteerd mCRC na falen van één of twee eerdere regimes. De patiënten werden 1:1:1 gerandomiseerd naar encorafenib-binimetinib-cetuximab (triplet-therapiegroep), encorafenib-cetuximab (doublet-therapiegroep), of cetuximab plus investigator’s choice uit irinotecan of FOLFIRI (controlegroep). Primaire eindpunten waren OS en ORR met triplet-therapie versus controle. OS met doublet-therapie versus controle was een secundair eindpunt.

De mediane OS was 9,0 maanden met triplet-therapie versus 5,4 maanden met controle (HR 0,52; p<0,001). De ORR was 26% (95%-bti 18-35) met triplet-therapie versus 2% (95%-bti 0-7) met controle (p<0,001). De mediane OS met doublet-therapie was 8,4 maanden (HR versus controle 0,60; p<0,001). Graad 3 of hoger adverse events werden gerapporteerd voor 58% van de patiënten met triplet-therapie, 50% met doublet-therapie, en 61% met controle.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met eerder-behandeld BRAF-V600E gemuteerd mCRC de combinatie van encorafenib, cetuximab, en binimetinib resulteerde in significant langere OS en hogere ORR dan standaardtherapie.

1.Kopetz S, Grothey A, Yaeger R et al. Encorafenib, binimetinib, and cetuximab in BRAF V600E-mutated colorectal cancer. N Engl J Med 2019; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study BEACON CRC randomized patients with BRAF V600E-mutated metastatic colorectal carcinoma after failure of previous therapy 1:1:1 to encorafenib-binimetinib-cetuximab (triplet-therapy group), encorafenib-cetuximab (doublet-therapy group), or cetuximab plus investigator’s choice of chemotherapy (control group). The median OS was 9.0 months in the triplet-therapy group, 8.4 months in the doublet-therapy group, and 5.4 months in the control group (p<0.001 for triplet and doublet therapy vs control). Adverse events of grade 3 or higher occurred in 58%, 50%, and 61% of patients in the three groups.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Niraparib na respons van nieuw-gediagnostiseerd gevorderd ovariumcarcinoom op chemotherapie (0)
2019-09-30 13:57   ( Nieuws )
Tags:  advanced ovarian cancer niraparib after response to chemotherapy
Dr. Antonio González-MartinDe PARP-remmer niraparib was geassocieerd met significant langere progressievrije overleving onder patiënten met recidiverend ovariumcarcinoom na platina-gebaseerde chemotherapie. De multinationale fase 3-studie PRIMA/ENGOT-OV26/GOG-3012 heeft nu de waarde onderzocht van niraparib voor nieuw-gediagnostiseerd ovariumcarcinoom na respons op chemotherapie. De studie is gepresenteerd op de Annual Meeting van ESMO in Barcelona. Dr. Antonio González-Martin (Clinica Universidad de Navarra, Spanje) en collega’s publiceren de studie ook online in The New England Journal of Medicine.1De studie includeerde 733 patiënten na respons van nieuw-gediagnostiseerd ovariumcarcinoom op platina-gebaseerde chemotherapie, onder wie 373 (50,9%) met homologe-recombinatiedeficiënte (HRD)-tumoren. De patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar niraparib of placebo eenmaal daags. De primaire eindpunten van de studie waren PFS in de groep patiënten met HRD-tumoren en PFS in de gehele studiepopulatie. Ten tijde van de nu gepresenteerde PFS-analyse werd ook een geprespecificeerde interimanalyse van de overall survival uitgevoerd.

In de populatie met HRD-tumoren was de mediane PFS 21,9 maanden met niraparib versus 10,4 maanden met placebo (HR 0,43; p<0,001). In de totale studiepopulatie was de mediane PFS 13,8 maanden met niraparib versus 8,2 maanden met placebo (HR 0,62; p<0,001). Na 24 maanden was de OS 84% met niraparib versus 77% met placebo (HR 0,70; 95%-bti 0,44-1,11). De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events waren anemie (31,0% van de patiënten), trombocytopenie (28,7%) en neutropenie (12,8%). Er waren geen graad 5 AEs.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met nieuw-gediagnostiseerd ovariumcarcinoom na respons op platina-gebaseerde chemotherapie de PFS significant langer was met niraparib dan met placebo, ongeacht HRD-status van de tumoren.

1.González-Martin A, Pothuri B, Vergote I et al. Niraparib in patients with newly diagnosed advanced ovarian cancer. N Engl J Med 2019; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study PRIMA/ENGOT-OV26/GOG-3012 enrolled patients with newly diagnosed advanced ovarian cancer who had a response to platinum-based chemotherapy, and randomized them to niraparib or placebo. In the patients with HRD tumors the median progression-free survival was 21.9 months with niraparib versus 10.4 months with placebo (HR 0.43; p<0.001). In the overall population the median PFS was 13.8 months with niraparib versus 8.2 months with placebo (HR 0.62; p<0.001).


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 3-studie van checkpointblokkade voor niet-eerder behandeld niet-kleincellig longcarcinoom (0)
2019-09-30 12:57   ( Nieuws )
Tags:  CheckMate 227 study NSCLC nivolumab ipilimumab
Dr. Matthew HellmannIn een eerdere studie is gezien dat de combinatie van nivolumab plus ipilimumab voor gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom resulteerde in betere respons dan nivolumab monotherapie. De multinationale fase 3-studie CheckMate 227 heeft nu lange-termijn uitkomsten geïnventariseerd van de combinatie voor gevorderd NSCLC. De studie is gepresenteerd op de Annual Meeting van ESMO in Barcelona. Dr. Matthew Hellmann (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren de studie ook online in The New England Journal of Medicine.1

De studie includeerde patiënten met niet-eerder behandeld stadium IV NSCLC met PD-L1 expressie 1% of hoger (n=1189) of PD-L1 expressie lager dan 1% (n=550). De patiënten met tumoren met PD-L1 expressie 1% of hoger werden 1:1:1 gerandomiseerd naar nivolumab plus ipilimumab, alleen nivolumab, of chemotherapie. De patiënten met tumoren met lagere PD-L1 expressie werden 1:1:1 gerandomiseerd naar nivolumab plus ipilimumab, nivolumab plus chemotherapie, of alleen chemotherapie. Het primaire eindpunt van de nu gepresenteerde analyse was overall survival met nivolumab plus ipilimumab vergeleken met chemotherapie in patiënten met PD-L1 expressie 1% of hoger.

Onder patiënten met PD-L1 expressie 1% of hoger was de mediane OS 17,1 maanden met nivolumab plus ipilimumab versus 14,9 maanden met chemotherapie (p=0,007), met twee-jaars OS van 40,0% versus 32,8%. De mediane duur van respons was 23,3 maanden met nivolumab plus ipilimumab versus 6,2 maanden met chemotherapie. Ook onder de patiënten met PD-L1 expressie lager dan 1% was checkpointblokkade geassocieerd met OS-profijt, met een mediane OS van 17,2 maanden met nivolumab plus ipilimumab versus 12,2 maanden met chemotherapie. Onder alle patiënten in de studie was de mediane OS 17,1 maanden met nivolumab plus ipilimumab versus 13,9 maanden met chemotherapie. Het percentage patiënten met graad 3 of 4 treatment-related adverse events was 32,8% in de arm met nivolumab plus ipilimumab en 36,0% in de arm met chemotherapie.

De onderzoekers concluderen dat eerstelijns behandeling van stadium IV NSCLC met nivolumab plus ipilimumab resulteerde in langere OS dan chemotherapie, ongeacht het niveau van PD-L1 expressie.

1.Hellmann MD, Paz-Ares L, Berabe Caro R et al. Nivolumab plus ipilimumab in advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2019; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study CheckMate 227 found that among patients with stage IV or recurrent NSCLC, first-line treatment with nivolumab plus ipilimumab resulted in longer overall survival than did chemotherapy, independent of the PD-L1 expression.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Abemaciclib of placebo plus fulvestrant voor HR+ HER2- mammacarcinoom na progressie op endocriene therapie (0)
2019-09-30 12:00   ( Nieuws )
Tags:  interim OS analysis of MONARCH 2 abemaciclib
Prof. George SledgeEr is nog geen duidelijkheid over een overall survival profijt van CDK4/6-remmer in combinatie met fulvestrant voor HR-positief HER2-negatief gevorderd mammacarcinoom (ABC) ongeacht menopauzale status na eerder endocriene therapie (ET). De multinationale fase 3-studie MONARCH 2 vergeleek abemaciclib plus fulvestrant versus placebo plus fulvestrant voor deze patiënten. Prof. George Sledge (Standford University, CA) presenteerde een interimanalyse van de studie gisteren op de Annual Meeting van ESMO in Barcelona. De studie is ook gepubliceerd in JAMA Oncology.1De studie includeerde 669 patiënten, die 2:1 werden gerandomiseerd naar abemaciclib (mediane leeftijd 59 jaar; range 32-91; n=446) of placebo (mediane leeftijd 62 jaar; range 32-87; n=223) 150 mg iedere 12 uur, plus fulvestrant 500 mg per label. De randomisatie was gestratificeerd op basis van orgaan van metastase (visceraal, alleen bot, of ander) en resistentie tegen eerdere ET (primair of secundair). De interimanalyse werd uitgevoerd nadat 338 patiënten waren overleden (77% van de geplande 441 bij finale analyse).

De mediane OS was 46,7 maanden met abemaciclib plus fulvestrant versus 37,3 maanden met placebo plus fulvestrant (HR 0,757; p=0,01). Het OS-profijt van abemaciclib was het grootst in patiënten met viscerale metastasen (HR 0,675; 95%-bti 0,511-0,891) en patiënten met primaire resistentie tegen eerdere ET (HR 0,686; 95%-bti 0,451-1,043). Tijd tot tweede ziekteprogressie (mediaan 23,1 versus 20,6 maanden), tijd tot chemotherapie (mediaan 50,2 versus 22,1 maanden), en chemotherapievrije overleving (mediaan 25,5 versus 18,2 maanden) waren eveneens significant beter met abemaciclib plus fulvestrant dan met placebo plus fulvestrant. Er werden geen nieuwe veiligheidssignalen voor abemaciclib gezien.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met HR-positief HER2-negatief ABC met progressie na eerdere ET behandeling met abemaciclib plus fulvestrant vergeleken met placebo plus fulvestrant resulteerde in verbetering van de OS met mediaan 9,4 maanden.

1.Sledge GW, Toi M, Neven P et al. The effect of abemaciclib plus fulvestrant on overall survival in hormone receptor-positive, ERBB2-negative breast cancer that progressed on endocrine therapy – MONARCH 2. A randomized clinical trial. JAMA Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A prespecified interim analysis of the multinational phase 3 trial MONARCH 2 found that among patients with HR-positive, HER2-negative advanced breast cancer after progression on endocrine therapy, treatment with ademaciclib plus fulvestrant compared to placebo plus fulvestrant resulted in a statistically significant and clinically meaningful median OS improvement of 9.4 months, regardless of menopausal status. Abemaciclib substantially delayed the receipt of subsequent chemotherapy.

  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Uitkomsten van CDK4/6-remmer plus aromataseremmer voor HR+/HER2- MBC in oudere vrouwen (0)
2019-09-29 15:00   ( Nieuws )
Tags:  HR-positive HER2-negative metastatic breast cancer in older women CDK4 6 inhibitor plus AI
Dr. Lynn HowieEen gepoolde analyse van drie gerandomiseerde gecontroleerde studies heeft de werkzaamheid en veiligheid van de eerstelijns combinatie van een CDK4/6-remmer met een aromataseremmer (AI) voor HR-positief HER2-negatief metastatisch mammacarcinoom (MBC) in oudere vrouwen onderzocht. Dr. Lynn Howie (FDA, White Oak MD) en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of Clinical Oncology.1 De drie studies includeerden tezamen 1827 postmenopauzale patiënten, onder wie 198 in de leeftijd van 75 jaar of ouder.

Onder deze oudere patiënten was de mediane progressievrije overleving 31,1 maanden (95%-bti 20,2 tot niet bereikt) met CDK4/6-remmer plus AI versus 13,7 maanden (95%-bti 10,9-24,9) met alleen AI, resulterend in HR 0,49 (95%-bti 0,31-0,76), niet significant verschillend van wat werd gezien in de jongere postmenopauzale patiënten. De incidentie van graad 3 of 4 adverse events met CDK4/6-remmer plus AI was 88,8% in de groep 75-plussers versus 73,4% in de jongere groep. De patiënten in de leeftijd van 75 jaar en ouder hadden een afname in de EQ-5D bepaalde kwaliteit van leven ongeacht behandeling met alleen AI of AI plus CDK4/6-remmer.

De onderzoekers concluderen dat de werkzaamheid van toevoegen van een CDK4/6-remmer aan eerstelijns AI voor HR-positief HER2-negatief MBC gelijk is voor patiënten in de leeftijd van 75 jaar en ouder vergeleken met jongere postmenopauzale patiënten. De oudere patiënten hadden meer frequent toxiciteiten en afname van kwaliteit van leven.

1.Howie LJ, Singh H, Bloomquist E et al. Outcomes of older women with hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor-negative metastatic breast cancer treated with a CDK4/6 inhibitor and an aromatase inhibitor: an FDA pooled analysis. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A pooled analysis of three randomized controlled studies found no impact of age (75 years or older versus younger than 75 years) on the efficicacy of CDK4/6-inhibiton combined with AI compared with AI alone for first-line treatment of HR-positive, HER2-negative metastatic breast cancer. The older patients experienced higher rates of toxicity, dose modifications, and decrease from baseline in quality-of-life measures.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Vijf-jaars overleving met combinatie van nivolumab en ipilimumab voor gevorderd melanoom (0)
2019-09-29 13:29   ( Nieuws )
Tags:  CheckMate 067 five-year survival advanced melanoma nivolumab plus ipilimumab
Prof. James LarkinDe multinationale fase 3-studie CheckMate 067 randomiseerde patiënten met niet-eerder behandeld gevorderd melanoom in 137 centra in 21 landen naar hetzij nivolumab plus ipilimumab, of alleen nivolumab, of alleen ipilimumab. Eerder is gepubliceerd dat met drie jaar follow-up de progressievrije overleving en overall survival significant langer waren met de combinatie en met nivolumab monotherapie dan met ipilimumab monotherapie. Prof. James Larkin (The Royal Marsden, London UK) presenteerde op de Annual Meeting van ESMO in Barcelona vijf-jaars uitkomsten van de studie. Deze resultaten zijn ook online gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.1

De patiënten kregen vier doses nivolumab (1 mg/kg) plus ipilimumab (3 mg/kg) iedere drie weken gevolgd door nivolumab 3 mg/kg iedere twee weken (n=314), vier doses nivolumab 3 mg/kg iedere twee weken plus ipilimumab-gematchte placebo (n=316), of vier doses ipilimumab 3 mg/kg iedere drie weken plus nivolumab-gematchte placebo (n=315). De follow-up was tenminste 60 maanden.

De mediane OS was meer dan 60,0 maanden (mediaan niet bereikt) met nivolumab plus ipilimumab, en 36,9 maanden met alleen nivolumab versus 19,9 maanden met alleen ipilimumab (HR combinatie versus ipilimumab 0,52; HR nivolumab versus ipilimumab 0,63). De vijf-jaars OS was 52% met de combinatie en 44% met nivolumab versus 26% met ipilimumab. Er was geen verslechtering van de gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven tijdens of na behandeling met de combinatie of met alleen nivolumab. Er waren geen nieuwe late toxiciteiten.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met niet-eerder behandeld gevorderd melanoom lange-termijn overleving werd bereikt in een hoger percentage patiënten die nivolumab plus ipilimumab of alleen nivolumab kregen dan in patiënten die alleen ipilimumab kregen, zonder waarneembaar verlies van kwaliteit van leven in de patiënten die nivolumab-bevattende regimes kregen.

1.Larkin J, Chiarion –Sileni V, Gonzalez R et al. Five-year survival with combined nivolumab and ipilimumab in advanced melanoma. N Engl J Med 2019; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study CheckMate 067 randomized advanced melanoma patients to nivolumab plus ipilimumab, or nivolumab alone, or ipilimumab alone. Five-year outcomes of the study were presented at the ESMO annual meeting in Barcelona. At a minimum follow-up of 60 months the median overall survival was longer than 60.0 months (median not reached) with nivolumab plus ipilimumab and 36.9 months with nivolumab, as compared with 19.9 months with ipilimumab. The five-year OS was 52% with the combination, 44% with nivolumab, and 26% with ipilimumab.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)