Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nieuws

Prognostische relevantie van homozygote deletie van CDKN2A in IDH-gemuteerd laaggradig glioom en glioblastoom (0)
2020-05-11 13:00   ( Nieuws )
Tags:  IDH-mutant lower-grade glioma and glioblastoma CDKN2A homozygous deletion
Dr. Michael IvanIn de meest-recente cIMPACT-NOW update wordt homozygote deletie van het Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 2A (CDKN2A)-gen genoemd als een klinisch belangrijke moleculaire verandering in IDH-gemuteerd glioom. Onderzoekers van de University of Miami hebben een systematisch overzicht van de moderne literatuur uitgevoerd om de waarde van deze conclusie te kunnen beoordelen. Dr. Michael Ivan en collega’s publiceren het overzicht online in het Journal of Neuro-Oncology.1

In de literatuur tot en met februari 2020 vonden de onderzoekers negen voor het onderwerp relevante studies. De studies hadden tezamen 1756 patiënten met IDH-gemuteerd lager-gradig glioom (LGG; WHO graad II en III) en 436 patiënten met IDH-gemuteerd glioblastoom (GBM; graad IV). Het percentage gliomen met homozygote deletie van CDKN2A liep tussen de studies uiteen van 9% tot 43%, met mediane incidentie 22%.

Onder LGG-patiënten was de deletie geassocieerd met kortere progressievrije overleving in drie studies (mediaan 31 versus 91 maanden) en met kortere overall survival in vijf studies (mediaan 61 versus 154 maanden). Onder GBM-patiënten was de deletie geassocieerd met kortere PFS in twee studies (mediaan 16 versus 20 maanden) en kortere OS in vier studies (mediaan 38 versus 86 maanden). Ook in multivariate analyse was CDKN2A homozygote deletie voorspeller van significant kortere PFS en OS van zowel LGG- als GBM-patiënten.

De onderzoekers concluderen dat homozytoge deletie van CDKN2A een belangrijke prognostische factor was voor IDH-gemuteerd laaggradig en hooggradig glioom.

1.Lu VM, O’Connor KP, Shah AH et al. The prognostic significance of CDKN2A homozygous deletion in IDH-mutant lower-grade glioma and glioblastoma: a systematic review of the contemporary literature. J Neuro-Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A systematic review of nine studies found that in IDH-mutant glioma the CDKN2A homozygous deletion is an important prognostic factor acrosse multiple histologic WHO grades.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Twaalf-jaars trend in textbook outcomes van leverchirurgie voor primaire levermaligniteit (0)
2020-05-11 12:00   ( Nieuws )
Tags:  liver surgery for primary liver cancer twelve-year trend of textbook outcomes
Prof. Timothy PawlikTextbook Outcome (TO) in leverchirurgie voor levermaligniteit is gedefinieerd als een composiet van negatieve marges, geen perioperatieve transfusie, geen postoperatieve chirurgische complicaties, geen verlengd verblijf in het ziekenhuis, en geen heropname of sterfte binnen dertig dagen. Een analyse van een grote multinationale database heeft twaalf-jaars trends geanalyseerd in TO onder patiënten die leverchirurgie ondergingen voor primaire levermaligniteit. Prof. Timothy Pawlik (The Ohio State University, Columbus) en collega’s publiceren de analyse online in Annals of Surgical Oncology.1

De analyse includeerde 1829 patiënten die tussen 2005 en 2017 resectie met curatieve intentie ondergingen voor hepatocellulair carcinoom (HCC; n=944) of intrahepatisch cholangiocarcinoom (ICC; n=885). In de loop van de studieperiode waren de patiënten op het moment van resectie ouder, hadden meer frequent ASA-klasse hoger dan 2, hadden meer frequent albumine-bilirubine graad 2/3, hadden meer frequent majeure vasculaire invasie, en ondergingen meer frequent majeure leverresectie (alle trends p<0,05). TO werd bereikt in 1126 patiënten (61,6%). In de loop van de studieperiode nam het percentage patiënten met TO niet toe (p trend 0,90). Er was ook geen toename in het percentage TO onder de patiënten die majeure (p trend 0,39) of mineure (p trend 0,63) leverresectie ondergingen. Het bereiken van TO was wel geassocieerd met in de loop van de studieperiode afnemende mortaliteit onder zowel HCC- (HR 0,74; 95%-bti 0,56-0,97) als ICC- (HR 0,63; 95%-bti 0,46-0,85) patiënten.

De onderzoekers concluderen dat TO werd bereikt in ongeveer 60 procent van de patiënten; het TO-percentage is de afgelopen twaalf jaar niet toegenomen, hoewel de overleving na het bereiken van TO wel verbeterd is.

1.Tsilimigras DI, Sahara K, Moris D et al. Assessing textbook outcomes following liver surgery for primary liver cancer over a 12-year time period at major hepatobiliary centers. Ann Surg Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: An analysis of a large multinational database found that approximately 60% of patients undergoing surgery for primary liver cancer achieved a textbook outcome. TO rates did not increase over the last twelve years, but over the study period achieving a TO was associated with better long-term outcomes following resection, as well in HCC as in ICC patients. 


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Impact van voedselonzekerheid op afzien van medische zorg onder overlevers van maligniteiten (0)
2020-05-10 15:00   ( Nieuws )
Tags:  food insecurity in cancer survivors forego medical care
Dr. Jean McDougallTot de praktische consequenties van een maligniteit en de behandeling daarvan kunnen financiële problemen behoren. Het toenemende aantal cliënten van voedselbanken in Nederland laat zien dat niet alleen in de Verenigde Staten voedselonzekerheid een groeiend probleem is. Een studie van de University of New Mexico heeft de associatie onderzocht tussen voedselonzekerheid en adherentie aan medische zorg onder overlevers van maligniteiten. Dr. Jean McDougall (University of New Mexico, Albuquerque) en collega’s publiceren de studie online in JCO Oncology Practice.1

De studie identificeerde in het New Mexico Tumor Registry patiënten in de leeftijd van 21 tot en met 64 jaar, die tussen begin 2008 en eind 2016 een diagnose stadium I tot en met III mamma-, colorectaal-, of prostaatcarcinoom hadden gekregen. De patiënten werd gevraagd een vragenlijst te beantwoorden die betrekking had op hun financiële situatie in het jaar voorafgaand aan en het jaar na hun diagnose. Onder de 394 respondenten waren er 229 (58%) die aangaven in beide jaren voedselzeker te zijn geweest (‘persistent-voedselzekere groep’), 38 (10%) die in het jaar voor de diagnose voedselzeker waren en het jaar na de diagnose voedselonzeker (‘nieuw-voedselonzekere groep’), en 101 (26%) die zowel voor als na de diagnose voedselonzeker waren (‘persistent-voedselonzekere groep’).

Vergeleken met patiënten in de persistent-voedselzekere groep hadden patiënten in zowel de nieuw-voedselonzekere groep (OR 2,82; 95%-bti 1,02-7,79) als in de persistent-voedselonzekere groep (OR 3,04; 95%-bti 1,36-6,77) een verhoogde waarschijnlijkheid van afzien, uitstellen, of veranderen van voorgeschreven medicatie. Vergeleken met patiënten in de persistent-voedselzekere groep hadden patiënten in zowel de nieuw-voedselonzekere groep (OR 9,23; 95%-bti 2,90-29,3) als in de persistent-voedselonzekere groep ook verhoogde waarschijnlijkheid van afzien, uitstellen, of veranderen van andere dan medicatie-gerelateerde aspecten van de behandeling.

De onderzoekers concluderen dat voedselonzekerheid onder overlevers van maligniteiten negatief geassocieerd was met adherentie aan de behandeling.

1.McDougall JA, Anderson J, Adler Jaffe S et al. Food insecurity and forgone medical care among cancer survivors. JCO Oncology Practice 2020; epub ahead of print

Summary: A study in New Mexico found that food insecurity was negatively associated with treatment adherence among cancer survivors.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Epidemiologische kenmerken van acute nierschade in kinderen die cisplatine krijgen voor maligniteiten (0)
2020-05-10 13:29   ( Nieuws )
Tags:  cisplatin for cancer in children acute kidney injury
Dr. Michael ZappitelliNefrotoxische medicaties zijn geassocieerd met acute nierschade (AKI) in gehospitaliseerde kinderen. Cisplatine wordt gebruikt voor pediatrische solide tumoren, en is geassocieerd met AKI via inflammatie, mitochondriële en microvasculaire dysfunctie, en oxidatieve stress. Een prospectieve multicenterstudie in Canada heeft epidemiologische kenmerken geïnventariseerd van AKI in kinderen die cisplatine krijgen. Dr. Michael Zappitelli (The Hospital for Sick Children, Toronto) en collega’s publiceren de studie online in JAMA Network Open.1

De studie, uitgevoerd in twaalf Canadese centra, includeerde kinderen (gedefinieerd als jonger dan achttien jaar) die tenminste één cisplatine-infusie kregen. Kinderen met GFR lager dan 30 ml/min/1,73 m2 of die niertransplantatie hadden ondergaan waren geëxcludeerd. Het primaire eindpunt van de studie was AKI tijdens cisplatinebehandeling, bepaald aan de hand van een serum-creatinine gebaseerde definitie van de Kidney Disease: Improving Global Outcomes (stadium 1 of hoger). Secundair eindpunt was AKI aan de hand van electrolytcriteria van NCI-CTCAE (graad 1 of hoger).

De studie includeerde 80 jongens en 79 meisjes jonger dan achttien jaar. De de gemiddelde leeftijd bij eerste cisplatine-infusie was 7,2 jaar (SD 5,3). De meest-frequente diagnosen in het cohort waren CNS-tumoren (36%), neuroblastoom (27%), en osteosarcoom (21%). AKI volgens de serum-creatinine toename definitie werd gezien in 30% van de patiënten tijdens de eerste of tweede infusie en in 16% tijdens de voorlaatste of laatste infusie. AKI volgens electrytabnormaliteiten werd gezien in 67% tijdens eerste of tweede infusie en 70% tijdens de voorlaatste of laatste infusie. Risicofactoren voor creatinine-AKI tijdens eerste of tweede infusie waren neuroblastoomdiagnose (versus andere diagnose gecorrigeerd OR 3,25; 95%-bti 1,18-8,95) en hogere GFR voorafgaand aan cisplatine. Risicofactoren voor serumcreatinine-AKI tijdens voorlaatste of laatste infusie waren eveneens neuroblastoomdiagnose (versus andere aOR 6.85; 95%-bti 1,23-38,0) en hogere precisplatine GFR. Hogere cisplatine-infusiedosering was ook onafhankelijk geassocieerd met serumcreatinine-AKI tijdens voorlaatste of laatste infusie.

De onderzoekers concluderen dat AKI tijdens cisplatine-infusie veel voorkomt in kinderen met maligniteiten, en dat de incidentie verschilt tussen vroege en late infusies.

1.McMahon KR, Rassekh SR, Schultz KR et al. Epidemiologic characteristics of acute kidney injury during cisplatin infusions in children treated for cancer. JAMA Network Open 2020;3:e203639

Summary: A prospective study in twelve centers in Canada found that acute kidney injury was common among children receiving cisplatin infusions, and that rate and risk factors differed at earlier versus late infusions.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Prospectieve fase 1-studie van nivolumab, ipilimumab, en radiotherapie voor gevorderd melanoom (0)
2020-05-10 11:47   ( Nieuws )
Tags:  advanced melanoma nivolumab plus ipilimumab and radiotherapy
Dr. Michael PostowIn preklinische experimenten zijn aanwijzingen gezien voor synergie tussen radiotherapie en immuuncheckpointblokkade voor melanoom. In klinische studies is de combinatie van RT met single-agent immuuncheckpointremmer gezien. Een fase 1-studie van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) heeft nu de combinatie van RT met nivolumab pluus ipilimumab voor gevorderd melanoom onderzocht. Dr. Michael Postow en collega’s publiceren de studie online in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde patiënten met stadium IV melanoom, en tenminste één metastase die bestraald werd en tenminste één metastase die niet bestraald werd. De patiënten werden geïncludeerd in twee cohorten van ieder tien patiënten. De behandeling in cohort A was nivolumab 1 mg/kg plus ipilimumab 3 mg/kg plus 30 Gy in tien fracties; patiënten in cohort B kregen nivolumab plus ipilimumab plus 27 Gy in drie fracties.

Graad 3 of 4 treatment-related adverse events werden gezien in 40% van de patiënten in cohort A en 50% van de patiënten in cohort B; er waren geen graad 3 of 4 AEs die aan RT werden toegeschreven. In cohort A werd respons buiten het stralingsveld gezien in vijf van tien patiënten, en in cohort B in één van negen evalueerbare patiënten. Geen van de patiënten had progressie van bestraalde metastasen. In sommige responderende patiënten werd toename van T-celreceptordiversiteit in perifeer bloed gezien.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van RT met nivolumab en ipilimumab veilig was. Of RT de werkzaamheid van nivolumab plus ipilimumab bevordert wordt onderzocht in lopende gerandomiseerde studies.

1.Postow MA, Knox SJ, Goldman DA et al. A prospective, phase 1 trial of nivolumab, ipilimumab, and radiotherapy in patients with advanced melanoma. Clin Cancer Res 2020; epub ahead of print

Summary: A prospective phase 1 study found safety and efficacy of the combination of radiotherapy and ipilimumab and nivolumab for advanced melanoma, with response outside the irradiated volume.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Opioïden-gerelateerde mortaliteit in Amerikaanse overlevers van maligniteiten versus algemene bevolking (0)
2020-05-09 15:00   ( Nieuws )
Tags:  opioid-associated mortality in cancer survivors versus general population 2006-2016
Dr. Fumiko ChinoIn 2016 overleden in de Verenigde Staten meer dan 40.000 personen aan oorzaken gerelateerd aan gebruik van opioïden. Deze middelen worden veel gebruikt voor maligniteiten-geassocieerde pijn, en er is aangedrongen op meer bewustwording bij oncologen van opioïden-gerelateerde risks and benefits. Een analyse van gegevens van Amerikaanse overlijdenscertificaten over de periode begin 2006 tot eind 2016 heeft de incidentie van opioïden-gerelateerde mortaliteit onder overlevers van maligniteiten vergeleken met die in de algemene bevolking. Dr. Fumiko Chino (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren de analyse online in JAMA Oncology.1

In de studieperiode overleden 193.500 personen in de algemene bevolking van de Verenigde Staten aan opioïd-gerelateerde oorzaken, versus 895 onder de overlevers van maligniteiten. Het aantal opioïd-gerelateerde overlijdens nam toe van 5,33 tot 8,97 per 100.000 personen in de algemene bevolking en van 0,52 tot 0,66 per 100.000 onder de overlevers van maligniteiten. De groep van aan opioïden overleden overlevers van maligniteiten onderscheidde zich van die groep in de algemene bevolking door hogere opleiding (12,7% versus 6,9% met tenminste college degree), hoger percentage vrouwen (38,5% versus 29,2%), minder blanken (82,3% versus 84,2%), en minder singles (24,3% versus 48,1%). Al deze verschillen waren significant (p<0,001; met uitzondering van ras p=0,03). De overlevers van maligniteiten waren op het moment van opioïd-gerelateerd overlijden ouder (mediaan 57 versus 42 jaar).

De onderzoekers concluderen dat overlijden aan opioïden-gerelateerde oorzaak onder overlevers van maligniteiten in de studieperiode toegenomen is, maar veel minder snel dan onder de algemene bevolking. Het risico van opioïden-gerelateerd overlijden was in de algemene bevolking ruim tienmaal hoger dan in de overlevers van maligniteiten.

1.Chino F, Kamal A, Chino J. Incidence of opioid-associated deaths in cancer survivors in the United States, 2006-2016. A population study of the opioid epidemic. JAMA Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: An analysis of death certificate data in the USA found that from 2006 through 2016 the number of opioid-related deaths increased from 5.33 to 8.97 per 100.000 people in the general population, and from 0.52 to 0.66 per 100.000 in survivors of cancer.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Gerandomiseerde fase 3-studie van CHOP met of zonder alemtuzumab voor PTCL in oudere patiënten (0)
2020-05-09 13:29   ( Nieuws )
Tags:  ACT-2 trial peripheral T-cell lymphoma in elderly patients CHOP with or without alemtuzumab
Prof. Gerard WulfOudere patiënten met perifeer T-cel lymfoom (PTCL) hebben een slechte prognose. De multinationale fase 3-studie ACT-2 randomiseerde oudere PTCL-patiënten naar alemtuzumab plus CHOP versus alleen CHOP. Prof. Gerard Wulf (Georg-August-Universität Göttingen, Duitsland) en collega’s publiceren de studie online in Leukemia.1

De studie includeerde 116 PTCL-patiënten in de leeftijd van 61 tot en met 80 jaar. De patiënten werden gerandomiseerd naar CHOP met alemtuzumab op dag één van elke cyclus (360 mg in 21 patiënten, 120 mg in 37 patiënten) of alleen CHOP (n=58). In de A-CHOP arm was er meer hematotoxiciteit, resulterend in meer graad 3 of hoger infecties (40% versus 21%), en meer graad 5 infecties (n=4 versus n=1). Het percentage patiënten met CR/CRu was 60% met A-CHOP versus 43% met CHOP; percentage met objectieve respons was 72% versus 66%. De drie-jaars gebeurtenisvrije overleving, progressievrije overleving, en overall survival waren 27%, 28%, en 37% met A-CHOP versus 24%, 29%, en 56% met CHOP. Ook in multivariate analyses waren er geen significante verschillen in EFS, PFS, of OS tussen beide armen. Mannelijk geslacht en bulky ziekte waren significante risicofactoren voor EFS, PFS, en OS.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van alemtuzumab aan CHOP voor PTCL in ouder patiënten resulteerde in betere respons maar ook meer toxiciteit, waardoor de overleving niet verbeterde.

1.Wulf GG, Altmann B, Ziepert M et al. Alemtuzumab plus CHOP versus CHOP in elderly patients with peripheral T-cell lymphoma: the DSHNHL2006-1B/ACT-2 trial. Leukemia 2020; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study ACT-2 randomized elderly patients (age 61-80 years) to alemtuzumab plus CHOP versus CHOP alone. In the A-CHOP arm response rates were higher, but so was treatment-related toxicity. There were no significant survival differences between arms.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Gerandomiseerde studie van olanzapine voor gevorderde-maligniteit gerelateerde chronische misselijkheid en braken (0)
2020-05-09 12:00   ( Nieuws )
Tags:  advanced cancer-related chronic nausea and vomiting olanzapine
Prof. Charles LoprinziNiet met chemotherapie samenhangende misselijkheid en braken kunnen substantiële symptomen zijn in patiënten met gevorderde maligniteiten. Een multicenter gerandomiseerde studie in de Verenigde Staten heeft de werkzaamheid van olanzapine voor misselijkheid en/of braken door patiënten met gevorderde maligniteiten geëvalueerd. Prof. Charles Loprinzi (Mayo Clinic, Rochester MN) en collega’s publiceren de studie online in JAMA Oncology.1


De studie werd uitgevoerd in drie centra in de Verenigde Staten (University of Alabama at Birmingham, Washington University, en Indiana University). De studie includeerde zestien vrouwen en veertien mannen (gemiddelde leeftijd 63 jaar; range 39-79) met gevorderde maligniteiten en persistente misselijkheid en/of braken, die in de voorafgaande veertien dagen geen chemotherapie of radiotherapie gekregen hadden. De chronische misselijkheid moest gedurende tenminste een week bestaan, en erger zijn dan 3 op een schaal van 0 tot 10. De patiënten werden gerandomiseerd naar olanzapine 5 mg of placebo eenmaal daags gedurende zeven dagen.

De baseline mediane misselijkheid-score was 9 op een schaal van 10 (range 8-10). In de placebogroep was de mediane score na één dag en na een week nog steeds 9 (range 8-10). In de olanzapinegroep was de mediane score na één dag 2 (range 2-3) en na een week 1 (range 0-3). Het verschil was significant (p<0,001). De patiënten in de olanzapinegroep rapporteerden ook minder braken, minder gebruik van anti-emesemiddelen, betere eetlust, minder sedatie, minder vermoeidheid, en beter welbevinden.

De onderzoekers concluderen, binnen de beperking van een klein aantal patiënten, dat olanzapine werkzaam was voor het controleren van misselijkheid en braken, en verbeteren van andere symptomen en kwaliteit-van-leven parameters in deze studiepopulatie.

1.Navari RM, Pywell CM, Le-Rademacher JG et al. Olanzapine for the treatment of advanced cancer-related chronic nausea and/or vomiting. A randomized pilot trial. JAMA Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A study with 30 advanced cancer patients compared olanzapine versus placebo for not-chemotherapy-related nausea and/or vomiting. Olanzapine appeared to be effective in controlling these and other symptoms and in improving quality-of-life parameters


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)