Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nieuws

Waarde van toevoegen van immuuntherapie aan SRT voor hersenmetastasen van NSCLC (0)
2020-11-11 16:00   ( Nieuws )
Tags:  non-small cell lung cancer brain metastases immunotherapy plus stereotactic radiotherapy
Dr. Andrew BaschnagelPatiënten met hersenmetasen (BMs) van niet-kleincellig longcarcinoom zijn geëxcludeerd uit de meeste studies van werkzaamheid van immuuncheckpointremmers (ICIs). Een retrospectieve studie van de University of Wisconsin (Madison) heeft de waarde onderzocht van combinatie van ICIs met stereotactische radiotherapie (SRT) voor BMs van NSCLC, vergeleken met alleen SRT. Dr. Andrew Baschnagel en collega’s publiceren de studie in Clinical Lung Cancer.1

De studie includeerde 77 patiënten met 132 BM-lesies, onder wie 44 patiënten met 68 lesies in de alleen-SRT groep en 33 patiënten met 63 lesies in de SRT+ICI groep. Er waren tussen beide geen significante verschillen in baseline-kenmerken. In de SRT+ICI groep, vergeleken met de alleen-SRT groep, was er lager risico van distant brain failure (DBF; HR 0,45; p=0,01), lager risico van neurologisch overlijden (HR 0,29; p=0,02), en betere overall survival (HR 0,46; p=0,03). De twee-jaars lokale controle was 97% in de SRT+ICI groep en 86% in de alleen-SRT groep. DBF na twee jaar werd gezien in 39% van de patiënten in de SRT+ICI groep en 66% van de patiënten in de alleen-SRT groep (p=0,016). Ook in multivariate analyse was gebruik van ICIs voorspellend voor lagere incidentie van neurologisch overlijden (HR 0,25; p=0,01) en DBF (HR 0,47; p=0,01).

De onderzoekers concluderen, binnen de beperkingen van een niet-gerandomiseerde studie, dat de resultaten van de studie suggereren dat toevoegen van ICIs aan SRT voor BMs van NSCLC geassocieerd kan zijn met betere lokale controle en OS, en met lager risico van DBF en neurologisch overlijden.

1.Enright T, Witt JS, Burr AR et al. Combined immunotherapy and stereotactic radiotherapy improves neurologic outcomes in patients with non-small cell lung cancer brain metastases. Clin Lung Cancer 2020.10.014

Summary: A retrospective study at the University of Wisconsin (Madison) found that combination of ICIs with stereotactic radiotherapy for brain metastases from NSCLC, compared to SRT alone, was associated with improved local control and overall survival, and with decreased distant brain failure and risk of neurologic death.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Impact van dysbiose van longmicrobioom op prognose van longcarcinoom (0)
2020-11-11 15:00   ( Nieuws )
Tags:  lung cancer impact of lower airway dysbiosis on progression
Dr. Leopoldo SegalOrale microben kunnen binnendringen in de longen, waar ze de immuunrespons kunnen activeren. Recrutering van immuuncellen en inflammatoire eiwitten zoals het cytokine IL-17 kan de pathogenese van longcarcinoom moduleren. Een studie van New York University Langone’s Perlmutter Cancer Center heeft onderzocht of verrijking van orale microben in de longen van invloed is op progressie en prognose van longcarcinoom. Dr. Leopoldo Segal en collega’s publiceren de studie vandaag in Cancer Discovery.1


De onderzoekers analyseerden het lagere-longmicrobioom in diagnostische-bronchoscopiemonsters van 83 niet-behandelde patiënten met longcarcinoom. In de monsters van patiënten met stadium 3b-4 ziekte werd grotere verrijking van orale commensalen gezien dan in patiënten met stadium 1-3a ziekte. Ook na correctie voor tumorstadium was verrijking met orale commensalen in de long geassocieerd met slechtere overleving. Slechte prognose en progressie waren geassocieerd met verrijking van Veillonella-, Prevotella- en Streptococcus-bacteriën in het longmicrobioom. Verrijking met deze soorten was ook geassocieerd met activering van p53-, PI3K/PTEN-, ERK-, en IL-6/IL-8-signaalroutes. In een muismodel van longcarcinoom was toediening van deze microben in de long geassocieerd met slechtere overleving en hogere tumorlast.

De onderzoekers concluderen dat de studie wijst op een mogelijke impact van orale microben op de progressie en prognose van longcarcinoom. Ze speculeren dat veranderingen in het longmicrobioom wellicht kunnen worden gebruikt als biomarker voor het voorspellen van de prognose, en dat behandeling gericht op het longmicrobioom klinisch relevant zouden kunnen zijn.

1.Tsay J-CJ, Wu BG, Sulaiman I et al. Lower airway dysbiosis affects lung cancer progression. Cancer Discovery 2020

Summary: A study at NYU Langone’s Perlmutter Cancer Center found that lower airway dysbiosis in lung cancer patients affects tumor porgression and prognosis.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Evidentie voor klinische werkzaamheid van nieuwe FDA-goedgekeurde oncologiegeneesmiddelen van 2000 tot en met 2016 (0)
2020-11-11 14:00   ( Nieuws )
Tags:  FDA approval of novel cancer therapies between 2000 and 2016 clinical trial evidence
Dr. Lars HemkensGoedkeuring van oncologiegeneesmiddelen dient gebaseerd te zijn op uitkomsten van klinische studies. Een analyse door een multinationale groep van onderzoekers heeft de resultaten van studies geïnventariseerd die ten grondslag lagen aan FDA-goedkeuring van nieuwe middelen tussen begin 2000 en eind 2016. Dr. Lars Hemkens (Universität Basel, Zwitserland) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Network Open.1

In de studieperiode werden 92 nieuwe oncologiegeneesmiddelen goedgekeurd voor 100 indicaties op basis van resultaten van 127 klinische studies. De studies hadden mediaan 191 deelnemers (IQR 106-448). Van de studies waren er 65 (51,2%) gerandomiseerd, en 95 (74,8%) open-label. Onder de 100 indicaties waren er 42 voor hematologische maligniteiten en 58 voor solide maligniteiten, Vierenveertig indicaties kregen die versnelde goedkeuring. De mediane tumorrespons in de groep patiënten die de nieuwe middelen kregen versus de controlegroep, uitgedrukt als relatief risico, was 2,37 (95%-bti 2,00-2,80; I2= 91%). De gemiddelde HR voor overall survival was 0,77 (95%-bti 0,73-0,81; I2= 46%) en de gemiddeld HR voor progressievrije overleving was 0,52 (95%-bti 0,47-0,57; I2=88%). Het absolute mediane overlevingsprofijt met de nieuwe middelen versus controle was 2,40 maanden (IQR 1,25-3,89).

De onderzoekers concluderen dat de beschikbaar klinische gegevens op het moment van FDA-goedkeuring van de nieuwe middelen een substantiële verbetering van de tumorrespons lieten zien, maar overlevingsvoordeel van slecht 2,40 maanden.

1.Ladani A, Schmitt AM, Speich B et al. Clinical trial evidence supporting US Food and Drug Administration approval of novel cancer therapies between 2000 and 2016. JAMA Network Open 2020;3:e2024406

Summary: Analysis of data available at the time of FDA approval of oncology drugs (2000-2016) found that novel cancer therapies were associated with substantial tumor responses but with prolonging median overall survival by only 2.40 months.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 2-studie van camrelizumab plus GEMOX voor gevorderd galwegcarcinoom (0)
2020-11-11 13:00   ( Nieuws )
Tags:  advanced biliary tract cancer camrelizumab plus gemcitabine plus oxaliplatin
Prof. Yongqian ShuPatiënten met gevorderd galwegcarcinoom (aBTC) hebben een slechte prognose, met vijf-jaars overleving lager dan 10% na eerstelijns behandeling met gemcitabine plus oxaliplatine (GEMOX). Een fase 2-studie van de Medische Universiteit van Nanjing (China) heeft de waarde onderzocht van de combinatie van het op PD-1 gerichte antilichaam camrelizumab met eerstelijns GEMOX voor aBTC. Prof. Yongqian Shu en collega’s publiceren de studie in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer.1

De studie includeerde 38 patiënten met niet-eerder behandeld stadium IV BTC. De patiënten kregen intraveneus camrelizumab 3 mg /kg (ten hoogste 200mg) plus gemcitabine 800 mg/m2 en oxaliplatine 85 mg/m2 iedere twee weken. GEMOX werd ten hoogste twaalf cycli gegeven; patiënten met stabiele ziekte of beter konden camrelizumab voortzetten als monotherapie tot het eind van de studie (na 24 maanden). Primaire eindpunten waren percentage na zes maanden progressievrije patiënten en veiligheid. Secundaire eindpunten waren objective response rate, overall survival, en progressievrije overleving.

De mediane follow-up was 11,8 maanden. Na zes maanden was 50% van de patiënten progressievrij (95%-bti 33-65). Objectieve respons werd gezien in 54% van de patiënten. De mediane PFS en OS waren 6,1 maanden respectievelijk 11,8 maanden. De meest-frequente treatment-related adverse events waren vermoeidheid (73% van de patiënten) en koorts (73%), en de meest-frequente graad 3 of hoger TRAEs waren hypokalemie (19%) en vermoeidheid (16%). De ORR was 80% in patiënten met PD-L1 tumor proportion score 1% of hoger en 53,8% in patiënten met PD-L1 TPS lager dan 1%.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van camrelizumab en GEMOX als eerstelijns behandeling voor stadium IV BTC veelbelovende activiteit en acceptabele veiligheid had.

1.Chen X, Wu X, Wu H et al. Camrelizumab plus gemcitabine and oxaliplatin (GEMOX) in patients with advanced biliary tract cancer: a single-arm, open-label, phase II trial. J ImmunoTher Cancer 2020-001240

Summary: A phase 2 study at the Medical University of Nanjing (China) found promising antitumor activity and acceptable safety of the first-line combination of camrelizumab and gemcitabine-oxaliplatin for advanced biliary tract cancer.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Financiële consequenties van gebruik van alle in 2018 door de FDA goedgekeurde oncologiegeneesmiddelen (0)
2020-11-10 16:00   ( Nieuws )
Tags:  FDA oncology drug approvals in 2018 potential cost implications
Dr. Vinay PrasadDe Amerikaanse uitgaven voor oncologiegeneesmiddelen nemen de laatste jaren sneller toe dan uitgaven voor geneesmiddelen in andere sectoren, en een toenemend percentage van middelen in de pijplijn is bestemd voor oncologie. Een retrospectieve studie van alle in 2018 door de FDA goedgekeurde middelen en bijbehorende indicaties heeft de financiële consequentie van gebruik van al deze middelen geïnventariseerd. Dr. Vinay Prasad (University of California San Francisco) en collega’s publiceren de studie in JAMA Internal Medicine.1In 2018 kwam de FDA met 46 oncology approvals, betreffende 17 nieuwe middelen en 29 nieuwe indicaties. De gemiddelde prijs per patiënt per behandeling was $ 150.384. Als alle in aanmerking komende patiënten de middelen zouden gebruiken, dan zouden de uitgaven voor deze middelen $ 39,5 miljard op jaarbasis bedragen. Om de huidige trend van uitgaven voor oncologiegeneesmiddelen te handhaven zouden de middelen dienen te worden gebruikt door minder dan 20% van de in aanmerking komende patiënten.

De onderzoekers concluderen dat de in 2018 door de FDA goedgekeurde middelen voor oncologische toepassingen in geval van breed gebruik geassocieerd zouden zijn met drastische toename van de uitgaven voor de Amerikaanse gezondheidszorg.

1.DeMartino PC, Miljković MD, Prasad V. Potential cost implications for all US Food and Drug Administration oncology drug approvals in 2018. JAMA Intern Med 2020.5921

Summary: A retrospective review of 2018 US Food and Drug Administration oncology drug approvals with estimation of the eligible population found that with 100% market diffusion the projected net expenditure for newly approved drugs was $ 39.5 billion per year. To maintain the recent trend of cancer drug spending, the 2018 cancer drug approvals need to be used in fewer than 20% of eligible patients.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

TIL-niveaus voorspellen axillaire pCR en EFS na NACT voor HER2-positief klierpositief mammacarcinoom (0)
2020-11-10 15:00   ( Nieuws )
Tags:  HER2-positive and biopsy-proven node-positive breast cancer neoadjuvant chemotherapy TILs
Er is geen duidelijkheid over de waarde van bepalen van niveaus van tumorinfiltrerende lymfocyten voor het voorspellen van axillaire pathologische respons op neoadjuvante chemotherapie (NACT) voor HER2-positief klierpositief mammacarcinoom. Een studie van het Sichuan Maligniteitenziekenhuis in Chengdu (China) heeft voorspellende waarde van TIL-niveaus voor axillaire pCR (apCR) en gebeurtenisvrije overleving (EFS) geïnventariseerd. Dr. Purong Zhang en collega’s publiceren de studie in Breast Cancer Research and Treatment.1


De onderzoekers bepaalden TIL-niveaus in 187 pretreatment core biopsies van primaire tumoren. ROC-analyse resulteerde in 10% als optimaal afsnijpunt voor het onderscheiden van apCR van niet-apCR na NACT (p<0,001). Het apCR-percentage voor het gehele cohort was 66,3%. In de groep tumoren met TILs hoger dan 10% was er vergeleken met de groep met lagere TIL-niveaus een significant hoger apCR-percentage (78,5% versus 43,9%; p<0,001). In multivariate analyse was TIL-percentage hoger dan 10% een onafhankelijke voorspeller van apCR (OR 4,01; p<0,001). Ook de EFS was significant beter in de groep met TIL-niveaus hoger dan 10% (p<0,001). In multivariate analyse waren hoge TIL-gehalten (p=0,019) en apCR (p=0,013) onafhankelijke voorspellers van gunstige EFS.

De onderzoekers concluderen dat in HER2-positief klierpositief mammacarcinoom de niveaus van TILs voorspellend waren voor apCR en EFS.

1.Liu S, Zheng S, Xia L et al. Tumor-infiltrating lymphocytes benefit prediction of axillary pathologic response and prognostication of event-free survival in HER2-positive and biopsy-proven node-positive breast cancer treated with neoadjuvant therapy. Breast Cancer Res Treat 2020; epub ahead of print

Summary: A study in Chengdu (China) found that levels of TILs had predictive value for axillary pathologic complete response and prognostic significance for event-free survival in initially node-positive and HER2-positive breast cancer treated with neoadjuvant therapy.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Rol van schildwachtklierbiopsie na neoadjuvante chemotherapie voor cN1/2 mammacarcinoom (0)
2020-11-10 14:00   ( Nieuws )
Tags:  SLNB after NACT for selective axillary approach in node-positive breast cancer
Dr. Andréa DaminEr is geen consensus over de rol van schildwachtklierbiopsie (SLNB) na neoadjuvante chemotherapie (NACT) voor klierpositief mammacarcinoom. Een retrospectieve studie in Brazilië heeft de veiligheid onderzocht van achterwege laten van axillaire lymfeklierdissectie (ALND) na negatieve SLNB in patiënten met cN1/2 ziekte die na NACT cN0 is geworden. Dr. Andréa Damin (Universidade Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre) en collega’s publiceren de studie in Breast Cancer Research and Treatment.1

De studie includeerde 59 patiënten met T1-4, cN1-2 mammacarcinoom die tussen begin 2010 en eind 2016 in het ziekenhuis van de universiteit NACT kregen met complete axillaire respons (cN0) en SLNB ondergingen. SLNs werden gedetecteerd in 55 patiënten (93,2%). In 17 van deze patiënten (30,9%) werden SLN-metastasen gezien, waarna ze ALND ondergingen. In de overige 38 patiënten werden geen SLN-metastasen gezien en werd ALND achterwege gelaten. Na gemiddeld 55,8 maanden follow-up werd axillair recidief gezien in één patiënt (2,6%) in de niet-ALND groep tegen drie (3,2%) in de ALND-groep (p=0,71). Afstandsrecidief werd gezien in 92,1% van de patiënten in de ALND-groep versus 7,9% van de patiënten niet de niet-ALND groep (p<0,0006). Ook de overall survival en ziektevrije overleving waren significant beter in de niet-ALND groep dan in de ALND-groep.

De onderzoekers concluderen dat SLNB succesvol kon worden gebruikt voor het selecteren van patiënten in wie ALND achterwege kon blijven na NACT voor klierpositief mammacarcinoom.

1.Damin AP, Zancan M, Melo MP, Biazus JV. Sentinel lymph node biopsy after neoadjuvant chemotherapy in patients with node-positive breast cancer: guiding a more selective axillary approach. Breast Cancer Res Treat 2020; epub ahead of print

Summary: A retrospective study in Brazil found that SLNB could be successfully used in guiding a more selective axillary approach in cN+ breast cancer that became cN0 after neoadjuvant chemotherapy. Omitting ALND in these patients did not compromise disease control and oncological outcomes.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Follow-up van fase 2 ICLL-07 FILO-studie van vaste-duur MRD-geleide benadering voor CLL (0)
2020-11-10 13:00   ( Nieuws )
Tags:  ICLL-07 FILO trial CLL fixed-duration MRD-guided approach
Dr. Anne-Sophie MichalletIn recente studies van eerstelijns vaste-duur benaderingen voor CLL zijn veelbelovende resultaten gezien, maar er zijn nog niet veel lange-termijn gegevens beschikbaar. De Franse multicenter fase 2-studie ICLL-07 FILO is een van deze studies, met inmiddels meer dan drie jaar mediane follow-up. Dr. Anne-Sophie Michallet (Centre Léon Bérard, Lyon) en collega’s publiceren lange-termijn resultaten van de studie in Blood.1De studie includeerde 135 medisch-fitte patiënten met niet-eerder behandeld CLL. Ze kregen negen maanden obinutuzumab-ibrutinib inductiebehandeling, waarna de 130 evalueerbare patiënten werden onderscheiden op grond van meetbare residuele ziekte (MRD)-status. De 10 patiënten in complete remissie met beenmerg MRD <0,01% kregen nog zes maanden ibrutinib. De 120 patiënten in partiële remissie en/of met beenmerg MRD ≥0,01% kregen bovendien vier cycli immuunchemotherapie (fludarabine/cyclofosfamide-obinutuzumab). Na het eind van de behandeling werd de respons iedere drie maanden gevolgd en de bloed-MRD status iedere zes maanden.

De follow-up was mediaan 36,7 maanden na het begin van de behandeling. Het percentage patiënten die na drie jaar progressievrij waren bedroeg 95,7% (95%-bti 92,0-99,5) en het percentage patiënten die na drie jaar in leven waren bedroeg 98% (95%-bti 95,1-100). Het percentage patiënten met perifeer-bloed MRD < 0,01% was 97% na zestien maanden en 89% na veertig maanden. Er waren geen nieuwe adverse events na het eind van de behandeling.

De onderzoekers concluderen dat in fitte patiënten met niet-eerder behandeld CLL een vaste-duur MRD-geleide benadering resulteerde in goede overlevingspercentages, persistent MRD-profijt na het eind van de behandeling, en lage lange-termijn toxiciteit.

1.Michallet A-S, Letestu R, Le Garff-Tavernier M et al. A fixed-duration, measurable residual disease-guided approach in CLL: follow-up data from the phase 2 ICLL-07 FILO trial. Blood 2020008164

Summary: Long-term follow-up of the French multicenter phase 2 study ICCl-07 FILO found that in previously untreated, medically-fit patients with CLL, a fixed-duration (15 months) MRD-guided approach resulted in high survival rates, persistent MRD benefit beyond the end of treatment, and low long-term toxicity.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)